Page 4 - TBB
P. 4

marışet


   FMCU      ve  lULA'ya Adana           ev  sahipliği      yaptı    Türkiye Belediyeler Birliği ve
   Adana  Büyükşehir  Belediye
   Başkanı Aytaç Durak:
    "Türk verel yönetimlerinin
   FMCU-IULA      birleşmesi
   sürecinde aktif rol alması
   amacıyla  Adana'da  ikinci
   toplantıya ev sahipliği yapmayı
   istedik. Üçüncü toplantı ise
   Diyarbakır     Büyükşehir
   Belediyesi 'nin ev sahipliğinde
   gerçekleştirilecektin "


   T ü r k i y e Belediyeler Birliği'nin
  desteklediği ve Adana Büyükşehir
  Belcdiycsi'nin ev sahipliği yaptığı
  Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği yılında gerçekleşen Yerel Yönetimler amacıyla Adana'da ikinci toplantıya
  ( l U L A ) ve Dünya Birleşik Kentler Refomıundan sonraki gelişmeleri ele ev sahipliği yapmayı istedik. Üçüncü
         (
  Federasyonu'nun FMCU) katılımı ile alarak, yerel yönetim sistemi hakkında toplantı ise Diyarbakır Büyükşehir
  düzenlenen "Uluslararası Adana bilgi verdi.          B e l e d i y e s i ' n i n ev s a h i p l i ğ i n d e
  T o p l a n t ı s ı " 5-6 A r a l ı k 2003 İki gün süren otuaımlarda Fransa'da gerçekleştirilecektir" diye konuşlu.
  tarihlerinde Adana Hilton Otel'dc ki yerel yönetim sisteminin geçmişi Durak ayrıca, önümüzde ki günlerde
  yapıldı.             ve şu an ki durumu model alınarak. çıkması beklenen "Kamu Yönetimi
   Önümüzdeki günlerde bir çatı altında Türkiye'de uygulanmak istenen yeni Temel Kanunu"na ilişkin olarak "Her
  resmi olarak birleşecek olan F M C U yerel yönetim sistemi tartışmaya açıldı. yeni gelen hükümet programında 'yerel
  ve l U L A Organizasyonlan'nda yer Fransız delegasyonunun, ülkelerinde yönetimlere yetki vereceğiz ve maddi
  alan yetkililer ile Avrupalı ve Türkiyeli uygulanan yerel y ö n e t i m sistemi kaynak s a ğ l a y a c a ğ ı z ' demesine
  Belediyelerin, fikir birliği içinde h a k k ı n d a k i d e n e y i m l e r i n d e n r a ğ m e n , iktidara geldikten sonra
  tamamlanan toplantı söz konusu olan yararlanan Türk delegasyonu, bu maalesef tersini yaptılar. Bu Türkiye'de
  b i r l e ş m e n i n alt yapı çalışmaları konuda karşılıklı fikir alışverişi yapma b ö y l e gelişti. Ancak ş i m d i l e r d e
  niteliğindeydi. F M C U ve lULA'nın imkanı buldu. Forumu katılan Fransız parlamentoya sunulmak üzere olan bir
  birleşmesi ile oluşacak "Birle.pniş Belediye yetkilileri de bu konuda "Kamu Yönetimi Teniel Yasası' ve
  Kentler ve Yerel Yönelimler Birliği "nde sadece deneyimlerini p a y l a ş m a k arkasından hazırlanan İl Özel İdareleri,
  Türk Belediyelerinin y ö n e t i m d e suretiyle Türkiye'de izlenen çaba ve Belediyeleri, Muhtarları ilgilendiren
  bulunacak olmaları bu toplantıya ayrı g e l i ş m e l e r e k a t k ı d a b u l u n m a y ı kanunlar var ve arzu ettiğimiz düzeyde
  bir önem kazandırdı.       h e d e f l e d i k l e r i n i n a l t ı n ı ç i z d i . d ü z e n l e n d i " dedi. Bu k a n u n l a r ı n
                                    hazırlanmasında özellikle son iki yıl
   Uluslararası toplantıda çok sayıda İstanbul ve A d a n a ' d a o l u ş a n
  belediye başkanı, üst düzey bürokratlar, y a k ı n l a ş m a y a dayanarak Fransız içinde birçok toplantıya katıldıklarının
                                               i
  a k a d e m i s y e n l e r ve l U L A ve katılımcılar, katılımcı demokrasi altını çizen Durak, konuyla lgili pek
  FMCU'nun üst düzey yetkilileri katıldı.  ışığında Türkiye'nin Avrupa Birliğine çok bireysel ve merkezi toplantılar
  Forumda h a z ı r bulunan F r a n s ı z kısa sürede girmesi temennilerinde yapılıp bir konsensüsün sağlandığına
  belediye yetkilileri, Fransa'da 1982 bulunarak bunun gerçekleşeceğine dair dikkat çekti.
                   i n a n ç l a r ı n ı b e l i r t t i l e r . F r a n s ı z . "Türkiye Belediyeler Birliği olarak,
                   delegasyonu ayrıca bu alanda izlenen yönetimimizde çeşitli siyasi partilerden
                   çabalara destek verebildikleri taktirde seçilmiş belediye b a ş k a n l a r ı var.
                   mutlu olacaklarını da ifade etti. Belediye Başkanlarımız kendi siyasi
                    Durak: "Öyle ümit ediyoruz ki partilerinin yerel yönetimlerle ilgili
                   yasa y a k ı n zamanda ç ı k a c a k " görüşlerini alarak bu kanun taslağına
                                    yansıtılmasını sağladılar" diyen Durak,
                    Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana  .sözlerini şöyle bitirdi: "Bizim belediye
                   Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç başkanları arasında yeni çıkacak
                   D u r a k , t o p l a n t ı y l a i l g i l i kanunlarla lgili hiçbir problemimiz-^j
                                        i
                             l
                   konuşmasında, FMCU ve ULA ile iki  yok. Öyle ümit ediyoruz ki yakın ^
                   yıl önce İstanbul'da da bir toplantının zamanda da yasa çıkacak." ^
                   yapıldığını ifade ederek, "Türk yerel
                   y ö n e t i m l e r i n i n F M C U - I U L A Y e r l i ve y a b a n c ı k o n u k l a r ^
                   birleşmesi sürecinde aktif rol alması Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9