Page 10 - TBB
P. 10

Türkiye  Belediyeler Birliği  'nin de katkılarıyla gerçekleşen e-Belediyecilik  ve
    e-Mühendislik  2. Ulusal Kongresi Ankara'da    yapıldı.


                          yapıldı.       Kongrenin birinci gün B salonu
                            E t k i n , h ı z l ı , o t u r u m l a r ı n a i se S a 1 f o d
                                                   r
                          verimli ve vatandaşına Ü n i v e r s i t e s i ' n d e n Ü m i t Işıkdağ,
                BİLİŞİM- 1>,    beklenen seviyede iyi
                B- M ü h e r »             Karadeniz T e k n i k Ü n i v e r s i t e s i
                o n g r e s ı   h i z m e t g ö t ü r e n , Araştırma Görevlileri Mehmet Alkan
                          d ü n y a y l a rekabette ve A r i f Ç a ğ d a ş A y d ı n o ğ l u ,
                          geri k a l m a m ı ş bir Pamukkale Üniversitesi Y r d . Doç. Dr.
                          b e l e d i y e ve kent Cem Koç konuşmacı olarak katıldı.
                          o l u ş u m u n a katkıda ikinci gün oturumları A salonunda
                          bulunmak amacıyla  sırasıyla. Doğu Akdeniz Üniversitesi
                          düzenlenen kongrede; Doç. Dr. Atilla Elçi, Dokuz Eylül
                          bunun için gerekli Üniversitesi A r a ş t ı r m a Görevlisi
                          b i l i ş i m  Mehmet Aksaraylı, Çanakkale 18
                          uygulamalarının alt Mart Üniversitesi Araştırma Görevlisi
                    yapısal u n s u r l a r ı ve ihtiyaçları H a k a n D e m i r , B a h ç e ş e h i r
     T ü r k i y e Belediyeler Birliği (TBB),  saptanarak, ilgililere iletilmek üzere Üniversitesi Prof. Dr. Halil Semih
   Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve ç ö z ü m ö n e r i l e r i ortaya kondu. Eryildız, Fatih Üniversitesi Yrd. Doç.
   Türk Mühendisler Birliği Dcmeği'nin Katılımcılar        Dr. Mehmet Karakuyu, ProbiTdcn
   ( I M B D ) işbirliğinde düzenlenen                 Ufuk Özdemir, t O D A İ E Doç.
   e - B e l e d i \ e c i l i k ve e-                 D r . K a m i l U f u k b i l g i n ,
   M ü h e n d i s l i k 2. U l u s a l Etkin, hızlı, verimli ve vatandaşına Yenimahalle Belediyesi Başkan
   Kongresi'nde belediyecilik ve e- beklenen seviyede iyi hizmet götüren,  Yrd. Müfit Bayram, Nilüfer
   m ü h e n d i s l i k e t k i n l i k l e r i n d e dünyayla rekabette geri kalmamış Belediye B a ş k a n ı Mustafa
   b i l i ş i m t e k n o l o j i l e r i n i n bir belediye ve kent oluşumuna Bozbey, Ç a n k a y a Belediyesi
   kullammnıı yansıtan çalışmalar  katkıda bulunmak amacıyla     Başkan Yrd. Yüksel Işık, Alfabim
   ele alındı. Birincisi 2002 yılı                  O ğ u z Ö z t ü r k , E s k i ş e h i r
   Aralık ayında düzenlenen Yapı düzenlenen konarede; bunun için gerekli Büyükşehir Belediyesi BİM Daire
   ve Kentte Bilişim etkinliğinin bilişim uygulamalarının altyapısal unsurları Bşk Veyis Taşkın, İzmir Kent
   ikincisi olan kongre, bu yıl  ve ihtiyaçları saptanarak,    K u r u l t a y ı B a ş k a n ı Mehmet
   "Cumhuriyetimizin SO.yılında,    ililere iletilmek üzere çözüm Toker, Gazi Üniversitesi Şehir
   e- B e l e d i y e c i l i k ve e- önerileri ortaya kondu.   ve B ö l g e Planlama B ö l ü m
   M ü h e n d i s l i k " ana temasında                B a ş k a n ı P r o f . D r . Ş u l e
   toplandı.                               Karaaslan, Ankara Büyükşehir
     B i l i ş i m u y g u l a m a l a r ı n ı n Kongrenin açılış konuşmalarını, Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığı
   belediyecilik boyutunda ele alınacağı Türkiye Mühendisler Birliği Derneği Bilgi işlem Müdürü Salih Aslan,
   bu toplantında, mevcut durum ve Başkanı Z e k i A t a m a n , T ü r k i y e Mimar T M B D M ü k r e m i n Barut.
   u y g u l a m a l a r ortaya k o n d u , e- Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Mimar Altındağ Belediyesi İmar
   belediyecilik ve e-mühendislik çözüm Aktepe ve Türkiye Belediyeler Birliği Müdür Yrd. Necdet Beşbaş, Şehir
   uygulamalarının sunuşu ve durum Başkan Vekili, Aksaray Belediye Plancısı, Çankaya Belediyesi İmar
   değerlendirmelerinin yapıldığı kongre Başkanı O s m a n Ertuğrul yaptı. Müdürü Hüseyin Çankaya, Mamak
   4-5 Aralık 2003 tarihlerinde M i l l i Birinci gün oturumlarında sırasıyla, Belediyesi İmar M ü d ü r ü G ü l c a n
   Kütüphane Ankara'da gerçekleşti. TBD Bursa Şube Başkanı G ü n g ö r Kucak, M N G Bilgisayar A Ş Genel
     Ş e h i r l e ş m e alanında yapılan Günalçın, Bursa Büyükşehir Belediye Müdürü Zeki Sagay konuşıha yaptılar.
   uygulamaların akademisyenler ve Başkanı Erdoğan Bilenser, ____
   u y g u l a y ı c ı l a r t a r a f ı n d a n İçişleri B a k a n l ı ğ ı Mahalli
   değerlendirildiği 2. Ulusal Kongrede; İ d a r e l e r G e n e l M ü d ü r ü
   "Cumhuriyetimizin 80. yılında Kent K a y h a n K a v a s .
   Y ö n e t i m i n d e Bilişimin Ö n e m i " , TÜBİTAK'tan Prof. Dr. Erol
   "Türkiye'de e-Belediye Analizi", Kocaoğlu, Kadirli Belediye —' 2003
   "İçişleri Bakanlığrnın yürüttüğü Başkanı Ahmet Tuncer, TBD ''^^^^Ytenöısl*
   'Yerel Bilgi Projesi' Belediyelerde Yönetim Kumlu Üyesi Ahmet "îr^gresi
   e-imar Uygulamaları ve Şeffaflık", Ayvalı, Mimar Y. Şehir Plancısı ^ ^003
   " A f e t " Y ö n e t i m i " , " Y e r e l Dr. Arzu Kahraman, Ankara
   Y ö n e t i m l e r d e B i l i ş i m Üniversitesi Prof. Dr. Birgül
   U y g u l a m a l a r ı " , " e - B e l c d i y e , e- Ayman G ü l e r ve Probil,
   Mühendislik Çözüm Uygulamaları", Alfabim, Mng Bilgisayar ve
   "Coğrafi Bilgi Sistemleri", "Kentsel Ç a ğ S a ğ l ı k G r u b u n u n
   U l a ş ı m " , " B e l e d i y e c i l i k ve yetkilileri konuşmacı olarak A
   Şehircilik" konularında oturumlar s a l o n u n d a yer a l d ı l a r .
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15