Page 9 - TBB
P. 9

u'/nıan  gözüyle                                  Fethi AYTAÇ
                                                  Emekli Vali
        bağlı ortaklıkları, özelleştirme Madde 6- Bu çalışmalar, her kurum 2001/39 sayılı bu genelgede Bakanlar
       programına alınmış kamu payı ağırlıklı ve kuruluşun merkez, taşra ve diğer Kurulu Kararının yukarıda aktardığımız
       kuruluşlar, kamu bankaları ile diğer kamu teşkilatlarındaki tüm birimleri kapsayacak hükümleri hatırlatılmış.
       kurum ve kuruluşları memur, işçi ve şekilde yapılır.    Çalışmaların tamamlanması için kurum
       sözleşmeli personel kadro ve                  ve kuruluşlar açısından bir takvim
       pozisyonlarına ilişkin "norm kadro"larını Madde 7- Bahis konusu çalışmalar belirlenmiş;
       tespit etmeleri hakkında talimatı ve bu mahalli idarelerde büyük şehir Norm kadro çalışmalarının
       tespitin nasıl yapılacağı hususunda belediyelerinde kendilerince; diğer yaptırılabileceği kuruluşlar tekrarlanmış;
       açıklamaları içermekte; Karar ayrıca bu belediyelerde Başbakanlık Devlet Personel Büyükşehir Belediyeleri ile bunların
       işlemlerin tamamlanmasını istediği bir de Başkanlığınca belirlenen takvime göre birlik, müessese ve işletmelerinin norm
       takvim belirlemekte idi.    İçişleri Bakanlığı ile müştereken yürütülür. kadro çalışmalarının bu konularda eğitimli,
        Kararın çalışmaların nasıl yürütülmesi Adı geçen Bakanlığın iştirakinin mümkün yeterli sayıdaki kendi personelince, diğer
       gerekeceği hakkındaki 13 maddelik aynnülı olmaması halinde, çalışmalara Devlet belediyeler ile bunların birlik müessese ve
       talimatı da şöyle idi.     Personel Başkanlığınca devam edilir. Özel işletmelerinin norm kadro çalışmalarının
                       idarelere ilişkin çalışmalar ise İçişleri Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
        Madde 1- Norm Kadro çalışmalarında Bakanlığınca yapılır.  ve İçişleri Bakanlığınca ya da İçişleri
       öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarının            Bakanlığının katılmıının mümkün
       amaçları doğrultusunda, bu amaçlara etkin Madde 8- Bu çalışmalar. Başbakanlık olmaması halinde sadece Devlet Personel
       ve verimli ulaşılmasını sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Başkanlığınca;il özel idareleri ile bunların
       teşkilat (örgüt) analizi yapılmak suretiyle Bakanlığınca kurumlar iübariyle belirienen kurdukları birlik, müessese ve işletmelerin
       başlanır. Bundan sonra teşkilatlardaki her takvime göre, 20Ü1-2ÜÜ3 yıllan arasında norm kadro çalışrrialarının İçişleri
       birim için gerekli kadro pozisyonun iş tamamlanır.     Bakanlığınca yaptırılması hakkında karar
       analizi ve iş ölçümleri yapılır (ihale yoluyla Madde 9- Kurum ve kuruluşlarca da yer alan hükümler keza tekrarlanmıştır.
       gördürülen hizmetler dahil) iş analizleri
                       kadrolara ilişkin hazırlanan görev tanımları Genelgede ayrıca norm kadro çalışması
       ve iş ölçümlerine göre de her bir kadro ile norm kadro uygulanmış (doldurulmuş)
       pozisyonunun görev tanımları ve bu kadro          sürecinin şu aşamalardan oluşacağı da
                       anket formunun birer örneği, norm kadro ayrıntıları ile belirlenmiştir;
       pozisyonlarda çalıştırılacaklarda aranacak çalışmalarının aşamalarında uygulanmış
       nitelikler (iş gerekleri) ile bu birimler için        - Teşkilat (örgüt) analizi yapılması,
                       bulunan teknikleri gösteren bilgi ve - Görevli/iş tanımlarının yapılması,
       gerekli kadro pozisyon sayısı (norm kadro) belgeler ile diğer bilgiler dahil olmak üzere,
       belirlenir.                            - Norm Kadro/pozisyon sayısının tespiti
                       çalışmaları yürütenlere onaylanmış olarak ve genelge şu istek -sonuçla son
        Madde 2- Teşkilat (örgüt) analizi, ilgili kurumlarca geciktirilmeksizin Maliye bulmaktadır.
       kurum veya kuruluşun mevcut amaç ve Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel 1. Norm kadro çalışmalarını tamamlayan
       görevleri esas alınarak ve biçimlerin amaca Başkanlığına gönderilir.
                                       kamu kurum ve kuruluşları aşağıda sayılan
       uygun olmayan görevlerinin ayıklanması            unsuriarı kapsayacak şekilde oluşturulan
                        Madde 10- Bu
       herhangi bir birimin kaldırılması, Bakanlığı ve Devlet bilgi ve belgeler Maliye Norm Kadro Dosyasını, Başbakanlık Devlet
                                  Başkanlığı
                              Personel
       birleştirilmesi, değiştirilmesi veya yeniden         Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına
       kurulması şeklinde yapılır.  ile ilgili kurum (Mahalli İdareler için İçişleri
                       Bakanlığı) temsilcilerinden oluşturulan göndereceklerdir.
        Madde 3- İş analizi çalışmalarında komisyon tarafından konuyla ilgili mevzuat a) Mevcut Teşkilat Şeması ve
       anket tekniğinden mutlaka yararlanılır. çerçevesinde incelenerek norm kadro öngörülmüş ise yeni Teşkilat Şemasına
                       çalışmaları sonuçlandırılır. Buna göre tespit ilişkin Organizasyon El Kitabını da
        Madde 4- Kurum ve kuruluşlar teşkilat, edilen kadroların/pozisyonların nitelikleri kapsayan Örgüt Raporu ;
       iş analizi ve iş ölçümü çalışmalarında göz önüne alınarak kurum ve kuruluşlar b) İstihdam şekillerine göre yapılmış
       Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca mevcut personelini, gerektiğinde "Görev/İş tanımlan" na ilişkin Kadro El
       hazırlanan "Norm Kadro El Kitabı"ndan ilişkilendirirler.  Kitabı'nı da kapsayan Rapor ;
       yararianırlar ve çalışmalarının her              c) Birimler ve Teşkilatlar itibariyle
       safhasında bu Başkanlıktan danışmanlık Madde 11- Norm Kadro çalışmaları düzenlenmiş Norm Kadro/Pozisyon
       hizmeti alabilirler.      sonuçlandırılmadıkça ve kanunla, Klavuzu;
                       milletlerarası anlaşmalarla veya Bakanlar
        Madde 5- Norm Kadro çalışmaları, Kurulu Kararı ile öngörülmedikçe, kurum d) Yukanda sıralananlara ilişkin olarak
       üniversitelerin bu alanda uzmanlaşmış            yararlanılan mevzuat ile diğer bilgi ve
                       ve kuruluşlar, kadro ihdası ve serbest
       öğretim üyelerine, Türkiye ve Ortadoğu bırakma talebinde bulunamazlar. belgeler.
       Amme İdaresi Enstitüsü Müdürlüğüne,              Toplantının Seyri
       Milli Prodüktivite Merkezine yaptırılabilir Madde 12- Bu usul ve esaslar yayımı
       veya bunların gözetim ve denetiminde tarihinde yürürlüğe girer. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2
       k u r u m / k u r u l u ş u n keıldisi tarafından Madde 13- oturum halinde gerçekleşen toplantının
       yapılabilir. Ayrıca bu çalışmalar,    Bu usul ve esasları sabah oturumunda, oturum başkanı olarak
       Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Bakanlar Kurulu yürütür. tarafımdan toplantının amacı özet olarak
       ve Maliye Bakanlığınca yeteriiliği onaylanan Bu Bakanlar Kurulu Kararı'nın açıklanmış, amaca ulaşmak için izlenmesi
       özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlara yayımından 7 ay sonra. 11 Temmuz 2001 uygun olabilecek yöntem ortaya konulmuş
       da yaptırılabilir. Kurum ve kuruluşlar, bu tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan bir ve katılımcıların konu ile yaklaşımlarını
       çalışmalara katkıda bulunmak ve süreklilik
                       Başbakanlık Genelgesi ile söz konusu 'sağlamak üzere Başbakanlık Personel
       kazandırabilmek için kendi personelinden kararın uygulanmasına yönelik bazı Başkanlığı temsilcisi (Azam Ün) beyden
       gerektiği kadarını görevlendirirler. açıklamalar ve yönlendirmeler getirildi. Başbakanlık Genelgesi ve Bakanlar Kurulu
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14