Page 8 - TBB
P. 8

^^^man gözüyle


   Belediyelerimize Yararlı   Bir Toplantı:


            NORM     KADRO      TESPİTLERİ


                 NASIL     OLABİLİR?

                   "Bir Yuvarlak Masa       yönelik olarak düzenlenmişti.
                   Toplantısı"           14 Mayıs 2002 tarihinde gerçekleştirilen
                                  toplantıda çok sayıda belediye ve kurum
                   Türk Belediyeler Birliği Danışma Kurulu, temsilcisi yer almış, konu hakkında gerçekten
                  Mart ayında, Konrad Adenauer Vakfı ile yararlı bilgi alışverişinde bulunulmuş; toplantı
                  2002 yılında ortaklaşa gerçekleştireceği bir çok temenni ve önerinin ortaya konulması
                  sempozyum, seminer, yuvarlak masa ile sonuçlanmıştır.
                  toplantısı... gibi etkinlikleri tespit ederken
                  söz konusu yuvarlak masa toplantılarından Toplantıya Katılanlar
       Fethi AYTAÇ     birinin de Mayıs ayında "Belediyelerde Norm Türk Belediyeler Birliği - Konrad
       Emekli Vali     Kadro Çalışmalarında Sistem  Adenauer Vakfı ortak eğitim projesi danışma
                  Belirlenmesi" konusunda olmasını uygun kurulu üyelerinden biri olarak benim
                  görmüştü.
                                  başkanlığımda yapılan ve dernek yönetim
                   Bu kararın alınmasında ana neden, 2000
                                  kurulu üyeleri olarak Kırşehir, Nevşehir,
                  yılı aralık ayında Bakanlar Kurulunca alınan Aliağa ve Büyükçekmece Belediyeleri sayın
                  bir karar uyarınca 2001-2002 yıllarında tüm
                                  başkanlarının katıldığı toplanüda;
                  kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı Dernek Genel Sekreteri Kuntay ÖZBAL,
                  işletmelerinde norm kadro çalışmalarının
                                  Eğitim Projesi Koordinatörü emekli vali
                  yapılmasının kesin bir istek olarak ortaya Orhan PİRLER, İçişleri Bakanlığı Mahalli
                  konulmuş olmasıydı.
                                  İdareler Genel Müdürü Kayhan KAVAS (ve
                   Kararın uygulanmasına ilişkin olarak konu ile ilgili daire başkanı): Devlet Personel
                  Temmuz 200rde yayımlanan bir
                                  Başkanlığı ilgili daire temsilcileri. Devlet
                  Başbakanlık genelgesi ile de tüm kamu Planlama Teşkilatı temsilcileri. Milli
                  kurum ve kuruluşları yanında il özel idareleri Prodüktivite Merkezi temsilcisi, Maliye
                  ile belediyelerimiz için de ayrıntılı takvim Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı
                  belirlenmekte ve bu çalışmanın, İçişleri ve Daire Başkanı, Ürgüp Belediye Başkanı,
                  Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının
                                  Ankara, Bursa ve Eskişehir Büyükşehir
                  katkı ve gözetimi ile 2003 yılı sonuna kadar Belediyeleri ile Çankaya, Keçiören, Mamak
                  tamamlanması istenmekte idi.
                                  Belediyeleri (Başkan Yardımcısı veya Daire
                   Norm kadro tespiti özet olarak, Başkanları gibi) temsilcileri, hazır
                  belediyelerimiz açısından her belediyede ne
                                  bulunmuşlardır.
                  gibi hizmetlerin, nasıl bir teşkilatlanma ile
                  sayıca ve nitelikçe yeterli personel tarafından Toplantıyı Gerektiren
                  görülmesinin ciddi bir çalışma ile belirlenmesi  Bakanlar Kurulu Kararı
                  anlamını taşıyordu. Ayrıca, Bakanlar
                  Kurulu'nun anılan kararında yer alan bir Toplantıyı gerekli kılan, 20 Aralık 2000
                  hükme göre, arzu edilen çalışma yapılıp tarih ve 24266 sayılı resmi gazete de
                  sonuçlandırılmadıkça kurumların yeni kadro yayımlanan ve konusu "Kamu Kurum ve
                  ihdas veya serbest bırakma istekleri işleme Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro
                  konulmayacaktı.         Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar"
                   Bu bakımdan da önem taşıyan konu olan Bakanlar Kurulu Kararı idi.
                  üzerinde bir çok belediyemizde gerekli 13 maddeden ibaret olan ve yayımlandığı
                  çalışmalann başlaüldığı ancak bu çalışmaları tarihte yürürlüğe giren esaslar, kamu
                  yürütmede ciddi tıkanıklıklarla karşılaşıldığı kaynaklarının verimli kullanılması, kamu
                  için beklenen sonuca ulaşamadıkları bizlere hizmetlerinin (gerçek iş yüklerine göre)
                  kadar yansıyan haberlerden anlaşılmakta gerektirdiği unvan, nitelik ve sayıda personel
                  idi.               istihdamının sağlanabilmesi amacıyla; genel
                   İşte Yuvarlak Masa Toplantısı, konu ile ve katma bütçeli kurumlar, bunlara bağlı
                  başlıca ilgili ve yetkili kurumların döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarca
                  temsilcilerini Birlik Yönetim Kurulunu kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal
                  temsilen bulunacak belediye başkanlarımız güvenlik kuruluşları, genel ve katma c
                  ve belediyelerimizin ilgili personeli ile bir bütçenin transfer tertibinden yardım alan ^
                  araya getirerek aksayan veya tereddüt kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ile ^
                  konusu olan hususları açıklığa kavuşturarak, bunların kurdukları birlik, müessese ve 0
                  rehberlik edici bir sistem belirlemek amacına işletmeler; kamu iktisadi teşebbüsleri ve 7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13