Page 7 - TBB
P. 7

değişikliği yapmadan mahalline  DYP GENEL BAŞKANI      Yerel yönetimlerin kamu
      devredebileceğim bütün yetkilerimi   TANSU ÇİLLER:      harcamalarındaki payının yüzde 15
      mahalline devretmek üzere talimat               olduğunu vurgulayan Tansu Çiller
      verdim, bütün yetkilerimi, belediyelere   "BELEDİYELERİN  konuşmasını bazı örneklerle şöyle sürdürdü:
      ve valilere..." diye i<onuştu.        SORUNLARI    ""Bu rakamlar, sosyalist ülkelerin merkezi
        Konuşmasında denetim l<onu.suna da              harcamalar olarak çok üstünde, yerel
      değinen Yücelen. "Müfettişlerden belediye    VAR"     harcamalar olarak çok altında.
      başkanlarımızın çok mustarip olduğunu             Dolayısıyla yapacağımız mahalli reform
                               DYP Genel   bu ortama, yani en az yüzde 60-40 gibi
      biliyorum, müfettişlerden ziyade imzasız
      gelen şikâyet mektuplarından mustarip    lîaşkanı Tansu Çiller, bir yaklaşıma çekmek mecburiyetinde."
                              belediyelerin Avrupa Değiştirilmesi gereken bir başka
      olduğunu biliyorum. Göreve geldiğim gün
      4483 Sayılı Yasanın değiştirilmesini de  Birliği sürecinde ciddi konunun da per.sonel istihdamı olduğunu
                      sorunları olduğunu söyledi. Çiller. "En  ifade eden Çiller. Türkiye'de yerel
      bu amaçla istedim. 4483 Sayılı Yasa önemlisinin ise bizim devlet yapımızda yönetimlerin toplam personelin ancak yüzde
      değiştirildi. Cumhurbaşkanımız merkezi yönetimle, yerel yönetimler lO'una sahip olduğunu açıkladı.
      tarafından veto edildi, tekrar Meclise iade arasındaki bağda ve kaynak dağılımında, Maliye-tahsilat konusunda da ilgi çekici
      edildi. Mecliste tekrar görülüştü. Bana personel dağıtımında ve işletilen sistemde bir tablo olduğunu ifade eden Çiller,
      göre bu yasa yine ihtiyacı tam karşılayan ciddi kopmalar, yani Avrupa Birliği Türkiye'de yerel yönetimlerin mali
      bir yasa değildir. Ben, 4483 tamamen normlarında kopmalar gündemde. Bugün kaynakların yüzde 20'sini. merkez yönetimin
      kaldırılsa. Devlet Muhakemat Memurin Türkiye, Avrupa Birliği yolunda bence ise yüzde 80'ini topladığını söyledi. Orta
      Kanununa geri dönülse daha faydalı en önemli adımı merkez-yerel ilişkisini, Avrupa ülkelerinde bu dağılımın yüzde 50-
      olacağı kanaatindeyim" dedi. kaynak dağılımı, personel ve her yönüyle 50 eşitliğinde olduğunu anlatan Çiller
        Hakan Yücelen. Yerel Gündem 21  yeniden ele alarak düzenleyecektir " dedi.  İskandinav ülkelerinde ise yüzde 80'e yüzde
      çalışmalarının en büyük destekçisi olma Merkezi yönetimin gereğinden fazla 20 oranında yerel yönetimler lehine bir
      görevini başarıyla yürüttüklerini. 45 belediye  görev ve yetkiye sahip olmasının bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.
      ve üç il özel idaresi olmak üzere proje zamanlar Avrupa'nın da sorunu olduğunu Çiller, belediyelerin öz gelirlerinin günün
      ortağı tam 48 yerel yönetimin yürüttüğü anımsatan Tansu Çiller. "Avrupa çeşitli şartlarına uygun hale getirilmesinin ötesinde,
      bu çalışmaların. Birleşmiş Milletler etaplardan geçerek bundan uzaklaşmıştır. bir tahkim kapsamında birikmiş borçlarının
      tarafından dünyadaki en başarılı uygulama  Şimdi bu durum Türkiye'nin de faizleriyle silinmesi gerektiğini ifade ederek
      seçildiğini sözlerine ekledi. gündemine girmiştir " açıklamasını yaptı. sözlerini bitirdi.

           Avrupa   Birliği Sürecinde    Yerel  Yönetimler     Zirvesi-2
                    SONUÇ       BİLDİRGESİ


        Türk Belediyeler Birliği tarafından - AB'ye üyelik çalışmalarında, yerel verilen payların AB standartlarına
       13-14 Haziran tarihleri arasında ikincisi yönetimler konusunda da bir an önce  yaklaşacak şekilde artırılması
       düzenlenen "Avrupa Birliği Sürecinde düzenlemeler yapılmalıdır. gerekmektedir.
       Yerel Yönetimler Zirvesi ", ülkemizin  - Tüm dünyada olduğu gibi - Demokrasinin beşiğinin
       AB'ye girme çabalarının yoğunlaştığı bir  Türkiye 'de de belediyeler yerel  yerelleşmede yattığının farkına
       dönemde yapılmış ve belediyelerimizin  hizmetlerin yürütülmesinde ve varılması gerçeğini görme zamanının
       merkezi idare ile ilişkilerini bir kez daha,  demokrasinin gelişmesinde önemli rol geldiği konusunda gerekli adımları
       tüm siyasi parti temsilcileri, ilgili kurum oynadıkları için ülkemizde idari ve  atmada herkese görev düşmektedir.
       ve kuruluşların yetkilileri ile ele  mali açıdan özerk bir mahalli idare  - Avrupa Birliği'nde içme suyu, aü k
       alınmasını sağlamış, geniş bir katılımla sistemi oluşturulmalı; bunun için de  su ve çöp hizmetleri merkezi yönetimin
       gerçekleştirilmiştir.     TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'nda  yetkisindedir. Ancak Türkiye'de bu
        Toplantının her iki gününde siyasi görüşülmekte olan Mahalli İdareler hizmetleri belediyeler yerine
       parti genel başkanları ya da yardımcıları.  Yasa Tasarısı bu yasama dönemi içinde getirmektedir. Bunun da belediyelere
       İçişleri Bakanı ile Bayındırlık ve İskan  kanunlaşmaltdtr.  mali külfeti ve sosyal sorumluluğu yüksek
       Bakanı, ilgili bakanlıkların üst düzey - Mahalli idarelerin en önemli kolu olmaktadır. Bu konuda da Avrupa Birliği
       bürokratlarının yanı sıra ülkenin dört olan belediyeler üzerindeki idari vesayet standartlarına uygun çözümler
       bir yanından gelen belediye başkanları  kaldırılarak, hukukilik denetimi sistemine  getirilmelidir.
       katılmıştır.          dönüştürülmelidir.        - tiler Bankası 'nın mevcut
        Konuşmacılar iki günlük zirve - Merkezi yönetim, yerel nitelikteki  çalışmalarına ek olarak, belediyelerin
       süresince özetle şu konulara  hizmetler üzerinde tuttuğu yetki ve  ihtiyao olan yatırım bankaaltğt özelliğine
       değinmişlerdir:        görevleri belediyelere devretmelidir.  de kavuşturulması gerekir. Ülkemizdeki
                       Devredilen bu görevlerin yerine belediyelerden nüfusu 20 binin altında
        - Belediyelerimizin merkezi idare  getirilmesi için kaynakların da olanlarının gelir yaratma kapasiteleri
       ile ilişkilerinde Avrupa Birliğine belediyelere aktarılarak, Anayasa yoktur. Alt yapı yatırımlarında, İller
       katılma kriterleri ve esasen kanunla  buyruğu yerine getirilmelidir.  Bankası 'nın müşavirlik hizmetlerine
       bir iç hukuk değeri kazandırdığımız - Baü Avrupa'da ulusal vergilerin ihtiyaçları vardır. İllerBankası'nm
     (O  Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ortalama olarak yüzde 42'si yerel  yatırımların gerçekleşmesindeki ulusal
       Şartı 'nın hükümleri göz önünde yönetimlere aktarılmaktadır. Türkiye'de öncelik ve kamu hizmeti önemli iki
       bulundurulmalıdır.       ulusal vergi gelirlerinden belediyelere  öncelikli kriterdir.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12