Page 5 - TBB
P. 5

(^ııanşet


       Tarım Bakanımzın bir açıklamasını ulaşım,kanalizasyon, eğitim, konut değinerek bu rolün katilımdan sonra
     okudum; "Fırınların denetlenmesinde idaresi, rekreasyon gibi konular ve diğer artacağını söyledi. Bati Avrupa'da ulusal
     yetkim yeterli değil" diyor. Çünkü yetkiler bir çok husus, yerel idarenin günlük vergi gelirinin yüzde 42'sinin yerel idareye
     beşli bir komisyon tarafından kullanılıyor. sorumluluklarını oluşturur. AB verildiği bilgisini aktaran İspanyol Büyükelçi
      Yani bir lokantanın, bir fırının nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i yerel Camara, "Bu rakam Türkiye'de yüzde 15'tir.
     denetlenmesi, mühürlenmesi, ceza idarelerin büyük sorumluluğunun Yerel yönetimler lehine desantralizasyon
     yazılması Sağlık Bakanlığı, Ticaret göstergesi olarak şehirlerde yaşamaktadır" sürecinin kamu bütçesi yönetiminin
     Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, belediye, dedi.         geliştirilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına
     vilayet gibi beş kişilik bir komisyon Her ülkedeki demografik trendlerin daha yakın olabilmek için gerekli olduğu
     tarafından takdir edilebiliyor. Ama -özellikle iç ve dış göç- belediyeler üzerinde açıkça görülmektedir" diye konuştu.
     eskiden sadece belediyeler yetkiliydi. Yani yeni talepler yarattığına değinen Camara Camara Avrupa Birliğinin bu idari
     Atatürk zamanında, 70 yılı aşkın bir süre belediyelerin de bu konuyla sınırlı kaynakları reform ihtiyaçlarının farkında olduğunu
     önce çıkmış 1580 sayılı Kanunu arar ile ilgilenmek zorunda kaldıklarını anlattı. ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:
     hale geldik biz. Bunun sıkıntısını herkes Camara, kentleşme sürecinin toplamların "Ama sadece yerel yönetimlerde idari
     yaşıyor. Sayın Bakan da yaşıyor. Sayın ilgilenmesi gereken öncelikli sorunlardan reform yeterli değildir. Ayrıca ulaşım, su
     Bakanın Tarım İl Müdürü o beş kişilik, biri olduğunun ve sürdürülebilir temini, su arıtma ve diğer temel hizmetlerin
     komisyonda tek yetkili kişi değil. Zaten kalkınmanın Avrupa Birliği'nin stratejisinin gerekli altyapılarını geliştirmek için daha
     yetkilinin kim olduğu da belli değil. Orada gerekli bir bölümünü oluşturduğunun altını fazla fon gerekmektedir. Bu alanda AB ve
     top ortada kalıyor. Bu şartlarda Sayın çizdi.       bazı üye devletier bu altyapının Türkiye'de
     Bakan haklı olarak yetkimi alıyor, "Tek Yerel yönetimlerin Avrupa Birliğine giriş geliştirilmesi için fonlar sağlamaktadır.
     yetkili ben olayım"diyor, ama öbür için üstienmesi gereken roller bulunduğunu Umuyoruz ki bu destekle ve gerekli idari
     taraftan Sayın Çevre Bakanı, "Benim tek da anlatan Camara bunları şöyle sıraladı: reformlarla, yerel idare Türkiye'nin AB'ye
     yetkili olmam lazım" diyor. "Çevre a. Yerel yönetimler AB gelişmeleri katilim süreci çerçevesinde etkinliğini ve
     Bakanlığının her şeyi çevreyle ilgili" diyor;  hakkında vatandaşlarına bilgi sağlarlar Avrupa standartlarına doğru ilerlemesini
      "Simitçi fırınından, mobilya mağazasına b. Yerel yönetimler, AB'nin diğer artıracakhr.
     kadar, gölün görüntüsüne kadar çevreyi ülkelerinden yabancı yurttaşların yerel
     ilgilendirir" diyor. O zaman ben de netice seçimlere katilmalarını kolaylaştirarak SP GENEL BAŞKANI KÜTAN:
     itibarıyla Sayın Bakanlar, buyurun siz "Avrupa Vatandaşlığı" ilkesini
     idare edin, biz de bu belediyeleri uygulamaktadırlar.            "EVRENSEL
     kapatalım diyorum.        c. Uygun düzeyde ve AB düzeyinde    STANDARTL7\RA
       Başkan Aytaç Durak sözlerini şöyle hedeflerin üye devletler tarafından
     bitirdi:             ulaşılamadığı durumlarda gerekli eylemlerin   UYGUN
       "Halkın bire bir oyu ile seçilen belediye yerine getirilmesine bağlı olarak ikincil DÜZENLEMELER
     başkanlarına devletimizin güvenmesi prensibini uygularlar.          YAPILMADIĞI
     lazım. Ama, eğer deniyorsa ki, bu belediye d. Gürültü politikası, su çevre direktifleri SÜRECE,
     başkanları yüzde 18, 19, 20, 22, 23 oyla ve AB politikası gibi konularda ulusal
     seçiliyor. Neredeyse başkanların pozisyonların oluşturulmasına müdahale   TÜRKİYE'NİN
     tamamına yakını azınlık oylarıyla ederler.                  AB'YE GİRMESİ
     seçiliyor. Bunlara zaten halkın çoğunluğu Türkiye'nin AB'ye katilimi ile ilgili birkaç HAYALDİR"
     güvenmemiş diyorsa Ankara, o zaman hususu vurgulamak istediğini belirten
     gayet basit. İki turlu seçimi getirirsiniz. Camara sözlerini şöyle sürdürdü: Zirvenin açılışında bir konuşma yapan
      Ve ancak yüzde 50'den fazla oy alan aday  "Türk vatandaşları arasında AB'ye SP Genel Başkanı Recai Kutan, evrensel
     belediye başkanı olabilir o beldede. katilim konusunda büyüyen bir konsensüs standartlara uygun düzenlemeler yapılmadığı
                      vardır. Vatandaşların yüzde 65'ten fazlası sürece, Türkiye'nin Avrupa Biriiği' ne (AB)
        İSPANYA BÜYÜKELÇİSİ    bu soruya olumlu cevap vermekte ve AB girmesinin "hayal olduğunu" söyledi.
           CAMARA:        projesi büyük talep görmektedir çünkü: SP Genel Başkanı Kutan, mevcut
                       1. Ûye ülkeler ortak ve genel olarak uygulamalarda belediye ve belediye
                      kendi egemenliklerinin büyük bölümünü başkanlarının "<fertA:«pıi'" haline getirildiğini
              "TÜRK YEREL   ortak bir hedefin geçekleşmesi için söyledi.
              YÖNETİMLERİ   paylaşırlar: dünya olaylarında daha büyük AB ile müzakerelere başlamak için pek
                      ağırlığı olan daha bütün, refah içinde ve çok düzenlemenin yapılması, yerel
             AB YOLUNDA   özgür bir Avrupa.       yönetimlerin de AB' ye uygun hale
               KİLİT ROL    2. Demokrasiye, hukuk devletine tam getirilmesi gerektiğini ifade eden Kutan,
             ÜSTLENMEÜDİR"  işlerlik kazandırmak ve temel hak ve ancak bu kriterierin henüz yerine
                      özgürlüklere saygı göstermek ülkeler getirilmediğini söyledi. Kutan, Pariamentoda
       ispanya'nın Türkiye Büyükelçisi Manuel arasındaki ortak bir projedir. Biz bu yüzden bulunan Yerel Yönetimler Yasa Tasarısının,
     de la Camara Avrupa Birliği Sürecinde aday ülkelerden Kopenhag Kriterlerinde de uzun süredir müzakere edildiğini kaydetti.
     Yerel Yönetimler Zirvesi'nin açılışında yaptığı ortaya konmuş tam demokratik siyasi sistemi  Geçmiş dönemde. Yerel Yönetimler
     konuşmada, yerel yönetimlerin vatandaşların başarmasını istiyoruz Yasasını "şimdiki şekliyle değil, olması
     hayatında oynadığı rolün önemine değindi. 3. Sonuç olarak AB projesi üye devleüer gereken ^eArWı//c" yasalaştırma teklifinde
     Büyükelçi Camara. Yerel demokrasi, tüm arasında bölgesel ve uyum politikaları ile bulunduğunu söyleyen Kutan, ancak yasanın
    ^ devletlerin kamu hayatının temelini birbiriyle uyumlu ekonomik kalkınmayı ve bir türlü çıkarılamadığını ifade etti. Bunun
    ÜJ^ oluşturur. Bu da hareket içindeki sosyal gelişmeyi ve üye devletier ve bölgeler için öncelikle anlayış değişikliğine ihtiyaç
    c demokrasidir. Çünkü yerel kamu hizmeti arasında dengesizliklerin azaltilmasını olduğunu kaydeden Kutan, ülkede,
    E insanların ihtiyaçları ve istekleri ile kolaylaştirmak için danışmayı yansıhr." seçilmişlerle atanmışlar arasındaki ilişkinin
    0 doğrudan bağlantı içindedir. Su temini, Türk yerel yönetimlerinin AB'ye katilim demokratik ülkelerdeki gibi olması
    ^ atık yönetimi, çevre koruma. sürecinde kilit rol oynaması gerektiğine de gerektiğini söyledi. Demokratik ülkelerde
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10