Page 10 - TBB
P. 10

uzman    gözüyle                                  Fethi AYTAÇ

                                              Emekli Vali
    istenilmiştir.        dikkate alındığı taktirde uygulanması arasındaki haksız farkın memur aleyhine
    Sayın temsilci genel çizgileri içinde, fevkalade zor esaslardır. Kaldı ki işin Devlet yarattığı olumsuz sonuçlarda giderilmesi
   aktardığımız karar ve genelgeyi tekrarlamış;  Personel Başkanlığınca üstlenilir olması gereken ve sistemi ters etkileyen
   İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Daire belediyeler açısından "sevindirici" fakat faktörlerden biri olarak değeriendirilmiştir.
   Başkanı (Tülay PUSATLIOĞLU) yöneltilen sonuç itibariyle kaygı vericidir.
   bazı sorular üzerine, çalışmalara İçişleri Bununla beraber, iyimser bir yaklaşımla 5- İlgili birimlerin bürokratiarı, belediye
   Bakanlığının katkısı hakkında bilgi vermiş: denebilir ki bu yuvarlak masa toplantısında başkanlarımızın samimi görüş ve
    Büyükçekmece Belediye Başkanı (Hasan ortaya konulan görüş, temenni ve öneriler katilımlarından esinlendiklerini belirterek,
   AKGÛN), Kırşehir Belediye Başkanı (Metin şöyle özetlenebilir ; belediyelerimizin hizmet ve
                                   teşkilaüanmalarının norm kadro çalışmaları
   ÇOBANOĞLU), Nevşehir Belediye Başkanı
   (Yalçın DEMİR) ve Ürgüp Belediye Başkanı 1- Belediye Başkanlarımız, norm kadro doğrultusunda geliştirilmesi hususunda
   (Bekir ÖDEMİŞ) belediyelerin personel çalışmalarının, belediyelerimizin bir yandan  yardımcı olma kararında olduklarını
   istihdamında hatalı davrandıklarını, bu görev ve hizmetleriyle, bir yandan da mali belirtmişler;
   tutumun iyi niyetli ve israftan kaçan, kaynak ve imkanlarıyla baglantisına Kimi konuşmacılar, norm kadro
                   değinecek belediyelerimizin içinde çalışması yapılması mecburiyetini getiren
   popülist politika uygulamayan belediye
   başkanlarımızı güç duruma düşürdüğünü bulunduğu gelir-kaynak sıkıntısını ve Bakanlar Kurulu Kararının l i n c i
                   merkezi idare kuruluşları ile görev karışımı maddesinde yer alan ve norm kadro
   fakat asıl sıkıntının merkezi idare
   bürokratlarının ve siyasi iktidarların kargaşasını dile getirmişler ; özellikle  çalışmaları tamamlanmadıkça kurumların
                   Mahalli İdareleri ilgilendiren, çeşitii kadro isteklerinin karşılanmayacağı
   belediyelere mali kaynak sağlama da
   gösterdikleri isteksizlikten ve nüfusça çok kanunlarda yapılması söz konusu hakkındaki h ü k m ü n "askıya alınmasını"
   küçük yerleşim yerlerinde ilçe ve değişikliklerle ilgili ya.sa tasarısının dilemişlerdir.
   belediyeler kurulması gibi çok yanlık komisyonlarda görüşülüp Meclis Genel 6- Devlet Personel Dairesi Başkanlığı
   kararlardan kaynaklandığını açıklıkla dile Kuruluna intikal ettirilmemiş olmasından
                   yakınmışlardır.         temsilcileri Adapazarı ve Eskişehir
   getirmişler;
                    Bu arada bazı konuşmacılar norm kadro Büyükşehir Belediyelerinin norm kadro
    Devlet Planlama teşkilatı temsilcisi             çalışmalarını tamamladıklarını bildirerek,
   (Nazik IŞIK) belediyelerde siyasi amaçlı çalışmalarının anılan tasarının diğer büyük şehirlerin de benzer çalışma
   kadro ihdas ve personel istihdamı üzerinde kanunlaşması ertesine bırakılmasının
                   uygun olabileceği görüşünü ileri sürmüşler; yapabileceklerini;
   ve belediyelerden diğer kamu kuruluşlarına           Sayıca ve nitelikçe yeterli elemana sahip
   personel akışının durdurulması nedenleri bazı konuşmacılar ise tasarının
                   kanunlaşma.sının öncelikli bir arzu olmakla oldukları düşünülebilecek il merkezleri
   üzerinde durmuş;                        belediyeleri ile büyük şehirlerin ilçe veya
    Çok sayıda belediye temsilcilerimiz beraber norm kadro çalışmalarına devam
                   edilmesinin uygun olacağını belirtmişlerdir. alt kademe belediyelerinin de kendi
   (Başkan yardımcıları ve Personel Dairesi           çalışmalarını kendilerinin yapabileceklerini
   yetkilileri) istenilen çalışmanın daha uzun 2- Toplanti da belediye kadrolarında ancak başkan olarak bu çalışmalara
   zamana ve özellikle de paraya ihtiyaç çalışanların genel idare kamu kurum ve m ü m k ü n olduğunca yönlendirici katkıda
   göstereceğini vurgulamışlar;  kuruluş kadrolarına naklen atanmalarına bulunabileceklerini;
    Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin imkan tanımayan sınırlayıcı kayıtlar
   kendi imkanları; Adapazarı Büyükşehir gündeme gelmiş belediye başkanlarımız, Diğer belediyelerin klavuz yayınlardan
   Belediyesinin Sakarya Üniversitesi katkıları merkezi idare bürokratiarının belediye yararlanarak yapabildikleri ölçüde kendi
   ile tamamladıkları çalışmaların diğer büyük yönetimlerinin büyük kesimini popülist durumlarına uygun çalışmalar yapmaları
   şehir belediyelerine de örneklik politika güden ve bu nedenle de aşırı gerektiğini, bu çalışmalarda mali külfetin
   edebilecekleri belirtilmiş;   memur- işçi istihdamlarında bulunduklarını söz konusu olmayacağını, 2003 yılı başı
    Maliye Bakanlığı temsilcisi (Bünyamin peşin hüküm olarak gören görüşlerinde olarak belirtilen sürenin uzayabileceğini,
   ÖZGÜR) sayıları çok fazla olan bir nebze gerçek payı olmakla beraber, bu belediyeler açısından işin ancak
                                          üstlenileceğini,
                                   Başkanlıklarınca
   belediyelerden beklenilen çalışmaların bunun her belediyeye yaygınlaştirilmaması
   kolay olmayacağını ancak bunların yerleşik gerektiğini; aslında asıl siyasi amaç kendilerinde istenebilecek bilgi ve
   ve göçebe yahut mevsimlik nüfus, arazinin istihdamın Bakanlıklarda ve bağlı belgelerin zamanında Başkanlıklarına
   coğrafi yapısı, ekonomik potansiyel, gayrı kuruluşlarda olduğunu, bununla beraber gönderilmesini, vurgulamışlardır.
   safı malili hasıla payı... gibi kriterlere bağlı belediye seçilmiş yöneticilerinin de aynı 7- Devlet Personel Dairesi Başkanlığının
   olarak gruplandırılarak veya  konuda mümkün olduğunca popülist bu hizmetin yürütülmesinde üst
   sınıflandırılarak işleme tabi tutum ve tasarruflardan kaçınmaları koordinatör olması, fiili çalışmada İçişleri
   tutulabileceklerini ifade etmiş; görüşüne katıldıklarını belirtmişlerdir. Bakanlığının katkısının arttirilması; İl
    Katılımcılar zaman zaman birbirlerinin           Mahalli İdare Müdürlükleri gibi birimlerin
   görüşlerine katkıda bulunmuşlar; 3- Toplantiya katilanlar, 2000 nüfusun devreye sokularak personel imkanları sınırlı
    Toplantı karşılıklı etkileşimle yararlı bir bir yerleşim yerinde belediye kurulması belediyelere yardımcı olunması; Mahalli
   ortam içinde sona ermiştir.  için yeterii olmamasını, az nüfuslu yerierde İdareler Genel Müdürlüğünde yapılmakta
                   kurulan belediyelerin aslında hem yeterii
    Temenni ve Öneriler      hizmet göremediklerini, hem de kamu olan kadro unvanlarının ayıklanıp sayıca
                   parasının amaç dışı harcanmasına neden azaltilması çalışmalarına hız verilmesi
    Bakanlar Kurulu Kararı ve özellikle olduğundan bu nüfus kıstasının mutiaka öngörülen sistemin donuk bir tespiti Ol
   genelgenin incelenmesinde görüldüğü gibi değiştirilmesinde görüş birliğinde hedeflemeyip gelişecek şartlara göre c
   aslında niyet ve amaç iyi lakin getirilen          yenilenebilir ve değişebilir nitelikte olması, (D g
                   olmuşlardır.
   çözüm ve çalışma esasları çok teorik, çok         m ü m k ü n olan belediyelerde bilgisayar ^
   akademiktir. Yani belediyelerimizin yapıları,  4- Memur maaşları ile toplu sözleşme ortamında otomasyona gidilmesi.... %
   mali durumları, personel sayı ve nitelikleri sisteminden yararlanan işçi ücretieri temenni ve tavsiye edilmiştir. 9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15