Page 9 - TBB
P. 9

MAKALE
                                     r

    \  M A L Î    Ö Z E R K L I K     V E

     ) Y E R E L     Y Ö N E T I M L E R


     '  Ü Z E R I N D E K I      I D A R I

       V E S A Y E T


                                     Prof.Dr. Nuri TORTOP
                                      Başkent Üniversitesi
                                        İletişim Fakültesi
                                         Öğretim  Üyesi


       Özerklik, bir toplumda demokratik   vatandaşa en yakın makamlar tarafından
    hükümet  etmenin  gerçekleşmesinde,  in­  yürütülmesini ve yerel yönetimlerin baş­
    san hak ve hürriyetlerinin korunmasmda  ka bir makama açıkça bırakılmayan tüm
    bazı kurumlar için temel bir unsur sayıl­ görevlerin yasalarla belirlenen sınırlar
    makta, bazı hizmetlerin bu tür kurumlar içinde yapabilmeleri  öngörülmektedir
    aracılığı ile yürütülmesinde ülke çıkarları (Madde 4/2, 3).
    yönünden  yarar görülmektedir. Özerklik,    2. Yerel idarelere, ulusal ekonomik
    merkezden yönetimin  ve bürokratik çalış­ politika çerçevesinde serbestçe kullana­
    manın sakıncalarını gidermek veya azalt­  bilecekleri yeterli mali kaynaklar sağlan-
    mak  için düşünülen bir yönetim biçimi­ mahdır (Madde 9/1).
    dir. Yetkilerin tek elde toplanması, karar­
    ların üst düzeylerde merkez organları ta­  3. Sağlanan mali kaynaklar yasalarla
    rafından  alınması, yürütmeyi  geciktir­  verilen görevlerle  orantılı olmalıdır
    mekte  ve hizmetleri aksatmaktadır. En  (Madde 9/2 ve Türk Anayasası Madde 127
    azından hizmetleri yavaşlatmakta, gerçek  son fıkra).
    uzmanların ve işten anlayan kişilerin gö­  4. Yerel yönetimler kaynaklarının bir
    rüş ve düşüncelerinin yansıması ve isa­ bölümünü,  oranlarını kendilerinin ser­
    betli kararlar alınması güçleşmektedir.   bestçe belirleyecekleri vergi ve harçlar­

        AVRUPA  KONSEYİ   YEREL      dan sağlayabilmelidirler (Madde 9/3).
     YÖNETİMLER   ÖZERKLİK  ŞARTININ      5. Yerel yönetimlerin  giderlerdeki
       MALİ  ÖZERKLİK  İLE İLGİLİ      gerçek artışlara cevap verebilmeleri için
            HÜKÜMLERİ           gelirleri bu yeni ihtiyaçlara yanıt verecek
                           doğrultuda çeşitlilik ve esneklik göster­
       1988  yılında  Türkiye  tarafından  melidir (Madde 9/4).
    Strasbourg'da  imzalan ve  1991 yılında
    3723 sayılı Kanunla onanması uygun  bu­    6. Mali olanakları zayıf olan yerel yö­
    lunan  ve  6 Ağustos  1992  tarihinde  netimlerin, koruyucu önlemler alması ge­
    Bakanlar Kurulunca onanan  Avrupa Yerel  reklidir. Bu önlemlerin alınması yerel yö­
    Yönetimler Özerklik Şartının mali özerkli­ netimlerin kendi sorumluluk alanlarında
    kle ilgili hükümlerini burada hatırlatmak­ kullanabilecekleri takdir haklarını azalt­
    ta yarar görüyorum.             mayacaktır (Madde 9/5).

       1. Şart, kamu hizmetlerinin tercihen   7. Yerel yönetimlerle yeniden dağıtı-                DİYELER   MART20Q1
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14