Page 8 - TBB
P. 8

BASIN  BÜLTENİ

     4]  Finans  kaynağı yönü ile iflas etmiş belediyelerden  KDV  alacakları  acil
       bir düzenleme  ile, belediyelerin gelir ve S S K prim borçlarından  aylık
       olarak mahsup   edilmelidir.

                YENİ   BİR  DARBE   DE  SSK'DAN


     5]  Eski  dönemlere   ait birikmiş  SSK   borçlarını  ödeyemeyen   belediye
       başkanlarının  şahsi mallarına  haciz  işlemi uygulayan  S S K , şimdi de
       belediyelere  mali  kaynak  sağlanmadan    S S K primlerini  1  Nisan
       2001'den    itibaren  °/o48.7   artırmıştır.   S S K , bu  artırımdan
       vazgeçmelidir.

                    •
     B]  Maliye;  hazineye ait arazilerin satışı ile ilgili yeni düzenlemeler yapmakta
       ve Belediyeleri  devre  dışı bırakmaktadır.  Belediye  ve mücavir  saha
       içinde  maliyeye   ait  arazilerin  satışları,  belediyeler   olmadan
       yapılamaz.   Aksi  takdirde   maliye,  hesabını  yaptığı  katrilyonlara
       kavuşamaz.   Çünkü  bu yerlerin planlanarak  ranta  dönüştürülebilmesi,
       ancak  belediyelerce  yapılabilir Yeni düzenlemenin   içinde belediyeler
       doğrudan  rol almalıdır.

     7] "Doğalgaz  Tüketim  Piyasası  Kanunu"  taslağı, Belediyelerin  görüşleri
       alınarak  düzenlenmelidir.


     8)  Sayın  Devlet Bakanı  Kemal  Derviş,  siyasi desteği  sadece  Ankara'da
                        t
       değil, nüfusun yüzde  Bü'inin emsil  edildiği Belediyelerde  aramalıdır.
     9)  Yönetim  kurulumuzun  yukarıda  karara  bağladığı ve belediyelerin ayakta
       kalabilmesi  için zorunlu  gördüğü  maddeler,  hayatiyete  geçirilmezse,
       Türkiye Belediyeleri sınırları içerisindeki çarpıklıklar ve buralarda yaşayan
       insanlar sefaletle karşı karşıya bırakılacak, Türkiye ve Türk insanı büyük
       darbeler  alacaktın


     %                          TÜRK  BELEDİYELER    BİRLİĞİ

               I                   YÖNETİM   KURULU
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13