Page 3 - TBB
P. 3

ONSOZ

          MERHABA
     O                                    Kuntay OZBAL
                                         Genel Sekreter

      Türk Belediyeler Birliği'nin yayın organı aktarılması ile belediyeler iyice dar boğaza
    İller ve Belediyeler Dergisi'nin saygıdeğer girmiştir.     *
    okurlarını saygı ile selamlıyor, çalışma   Halk belediye başkanlarımızdan hizmet
    yaşamlarında başarılar diliyorum.
                           beklemektedir. Yolu, kanalı yapılsın, yeşil
      Satırlarıma başlamadan  önce  sizlere alanları arttırılsın, çocuk parkları yapılsın,
    kısaca kendimi takdim etmek istiyorum. Türk çöpleri düzenli toplansın, spor alanları inşa
    Belediyeler  Birliği Derneği'nin  Genel  edilsin, tozdan çamurdan kurtarılsın diye oy
    Sekreterlik görevine, Şubat 2001 tarihinde vermiştir.  Dolayısıyla    belediye
    başladım. 1948 yılında izmir'de doğdum. başkanlarımızdan mazeret ve şikayet değil
    Kara Harp Okulu'nu bitirdikten sonra şerefli hizmet beklemektedir.
    ordumuzun  her kademesinde görev yaptım    Belediye başkanlarımız halkın en kolay
    ve Ağustos 2000'de Kurmay Albay rütbesiyle ulaşabildiği, derdini söyleyebildiği çözüm
    emekli oldum. Evli ve iki çocuk babasıyım.
                           istediğini belirtebildiği için seçilmişlerdir. Bir
      Saygıdeğer Okurlarımız,         yandan  hizmet  üretmek,  öte  yandan
                           kendilerine ulaşan iş taleplerine çözüm
       Ülkemiz oldukça sıkıntılı ve çalkantılı bir
    süreci yaşıyor. Yaşanan  ekonomik  kriz aramak zorunda  kalmaktadırlar.
    toplumun   tüm  kesimlerini  derinden    "Yerel  yönetimler   demokrasinin
    etkilerken, yerel yönetimlerimiz de büyük bir beşiğidir" cümlesi ünlü bir cümledir ve
    çıkmazın  içerisine sürüklenmiştir. Halka Türkiye'deki tüm siyasilerimiz bu cümleyi her
    hizmet götürmek için uğraş veren belediye seçim döneminde  seçim  söylevlerinde
    başkanlarımız  yaptıkları ve yapacakları söylemektedirler. Ancak bu cümlenin gereği
    yatırımları yeniden gözden geçirmeye, kemer yapılmamakta, yıllardır mecliste bekleyen
    sıkmaya  yönelmek  zorunda  kalmışlardır. Yerel  Yönetimler  Yasası  bir  türlü
    Çünkü  bir yandan SSK, Maliye, TEDAŞ  çıkarılmamaktadır.  Yerel  yönetimlerin
    tarafından hacze uğratılan belediyelerimizin güçlenmesi, parlamenter demokrasiye de güç
    gelirleri dolar karşısında %40 dolayında katacaktır.
    erirken, yapacakları yatırımlar da aynı oranda  Bu düşüncelerle,  tüm   belediye
    yükselmiştir. Yerel yönetimlerin bir yandan başkanlarımızdan, yerel  yönetimlerle
    gelirlerine geçmiş dönem borçları gerekçe yakından ilgilenen akademisyen ve değerli
    gösterilerek el konulurken öte yandan Türk öğretim üyelerinin, düşüncelerine ve
    Lirasının süratle erimesiyle büyük bir darbe tavsiyelerine açık olduğumuzu belirtiyor,
    daha indirilmiştir.
                           belediye başkanlarımıza bu şerefli ve zor
       Ayrıca Eleketrik Piyasası Kanunu, Afet görevlerinde başarılar diliyorum.
    Koruma  Fonuna Belediye paylarından para
        İLLER VE BELEDİYELER   MART  2001
   1   2   3   4   5   6   7   8