Page 2 - TBB
P. 2

İLLER VE BELEDİYELER DERGİSİ
            Sahibi                İÇİNDEKİLER
       Türk Belediyeler Birliği Adına
           Birlik Başkanı
             ve          Ö N S Ö Z
      Adana Bijyükşehir Belediye Başkanı Kuntay ÖZBAL.              .122
           Aytaç DURAK
                       B E L E D İ Y E B A Ş K A N L A R I N A
       Yazı İşleri Sorumlu Müdürü   B A S I N B Ü L T E N İ    .^^ l..    126
          Genel Sekreter
          Kuntay ÖZBAL       M A L İ Ö Z E R K L İ K V E Y E R E L Y Ö N E T İ M L E R - * , ^71"
                       Ü Z E R İ N D E K İ İ D A R İ V E S A Y E T , ' * '
        Yayın ve Danışma Kurulu       Prof. Dr. Nuri TORTOP           128
          Teoman ÜNÜSAN
         Prof. Dr. Rijşen KELEŞ   H A L K L A İ L İ Ş K İ L E R A Ç I S I N D A N B İ R Ş B İ R L İ Ğ İ
                                         İ
         Prof. Dr. Öevat GERAY   P R O G R A M I V E B A S I N L A İ L İ Ş K İ L E R , , ^ ,
          Belma ÜSTÜNIŞIK
                         Ahmet Sezai AYDIN       '....^::..^.:....::'l 33

          Yayın Yönetmeni
                       Ç E V R E T E M İ Z L İ K V E R G İ S İ M U A F İ Y E T V E , /
                       D E Ğ E R L E R İ  , , > ,   ,, j> ^
                         Atilla İNAN       •     .;....„^.İ137
           Yönetim Yeri
       TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ
      Mithatpaşa Cad. No: 45/2 ANKARA  Y E R E L Y Ö N E T İ M L E R V E K Ü R E S E L L E Ş M E
       Tel: 0.312. 431 67 40 - 431 67 42  T O P L A N T I S I            ...140
         435 98 11 - 432 38 33
         Fax: 0.312. 432 38 33    K A D R O Y A B A Ğ L I B A Z I Ö D E M E L E R .^^v ' '
       Misafirhane: Selanik Cad. No: 57  Ahmet ÖZDEMİR         ..V-!.-;.":;!..:... 141
       Tel: 0.312. 425 00 03 - 425 00 31
                       Y E R E L Y Ö N E T İ M L E R İ N Y E N İ D E N " - V ' '\ . « ' • ^ 4
         Türk Belediyeler Birliği  Y A P I L A N D I R I L M A S I N D A B İ R A R A Ç O L A R A K ' > *
          Eğitim Projesi      T O P L A M K A L İ T E Y Ö N E T İ M İ
      Ahmet Rasim Sok. No: 27 Çankaya   Gürsel GÜNDOĞDU           ........146
      Tel: 0.312. 441 24 18 Fax: 440 32 48
                       T B D - K A V 2 0 0 1 Y I L I E Ğ İ T İ M Ç A L I Ş M A L A R I
      Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.  Orhan PİRLER              151
       Konrad Adenauer Vakfı katkısıyla  •      •'> ,    -    - " '' " " ' - f "
           basılmıştır       Y E R E L Y Ö N E T İ M L E R İ N Y E N İ D E N Y A P İ L Â K İ M A S I V E
      Yazarların görüşleri kendilerine aittir, D Ü Z E N L E N M E S İ N E İ L İ Ş K İ N T E M E L Y A K L A Ş I M L A R
       hiçbir şekilde dergimizi bağlamaz.  Cevat GERAY               156

           Dizgi Grafik
          Selman Ali METİN      T U T A K B E L E D İ Y E B A Ş K A N I R I Z A T O K
           Hatice YAŞLI       Ç A L I Ş M A L A R I N I D E Ğ E R L E N D İ R D İ 169^
                       Y E N İ Y A Y I N L A R            172
            Basl<ı
        ÜMİT OFSET MATBAACILIK
      Büyük Sanayi 1. Cad. 107/39-40-54 B E L E D İ Y E L E R İ M İ Z İ N
         Tel: 0.312. 384 26 27    S O R U L A R I N A C E V A P L A R ..^..:'X.......173
           Fax: 384 17 07
                       B A S I N D A N      ,........: 1 . , . . „ . . . . . . 181


           IMART 2001       B A Ş S A Ğ L I Ğ I          3^l!^i184
            SAYI: 665
   1   2   3   4   5   6   7