Page 10 - TBB
P. 10

A        MAKALE
                                  M
     lacak paylar ve kaynakla­ olmalıdır.
     rın dağıtımının nasıl yapı­ * Yerel yönetimler gider­
     lacağı  konularındayerel   lerini karşılamak için yerel
     yönetimlere uygun  biçim­  halkın ödeyeceği bazı ver­
     de danışılacaktır (Madde  gilerin oranlarını serbest­
     9/6). Türkiye bu maddeye  çe tespit edebilmelidirler. Aynı  büyüklük  ve
     çekince koymuştur.)
                    * Vergi yükümlüleri ver­  önemde   beldeler
       8. Yukarıda da belirtti­ giler hakkında bilgi sahibi
     ğimiz gibi yardımlar belli olmalıdırlar.         arasında   kişi
     projeleri finanse etme koş­
     ulu taşımayacaktır (Madde  * Yerel vergiler ekonomik  başına  düşen  yerel
     9/7. Türkiye bu maddeye  büyümeye  yanıt vermeli,
     de çekince koymuştur.)   halkın büyüyen ihtiyaçları­  gelirin  farklı olması
                    nı karşılamalıdır.
       9. Yerel  yönetimler                  halinde  bu
     sermaye  yatırımlarının fi­ * Yerel idarelerin giderle­
     nansmanı  için kanunla be­ ri istikrarlı olmalıdır.   eksikliğin
     lirlenen sınırlar içerisinde * Yerel vergilerin vatan­
     ulusal sermaye piyasasına  daşlar, iş yerleri ve teşeb­ giderilmesi için
     girebileceklerdir (Madde   büsler arasında  adaletli  önlemler
     9/8)             dağılımı yerel idarelerin

      YEREL  VERGİLERİN     önemli bir sorunu olmalı­  düşünülmelidir.
        ÖZELLİKLERİ       dır.              Çok  kez yerel
     * Yerel vergiler, kaynakla­    Gerçekten  teşebbüs­
     rın çok iyi bir biçimde bö- lerden ve halktan alınan vergilerle,  bölgesel
     lüşülmesine  olanak ver­  vergilerle halk için yapılan
     melidir.           yerel giderler ve teşebbüs­  eşitsizlikler
                    ler için yapılan yerel gider­
     * Yerel vergiler yerel ida­ ler arasında bir denge ge­ arasındaki farklar
     re yapısı içinde siyasal  reklidir. Bu ilkeler doğrul­
     dengeleri güvence  altına tusunda yerel idareler ma­  birbirine paralel
     alma ihtiyacına yanıt ver­ li yükleri dengelemek ve
     melidir.           çalışmalarında  halkın ve  seyreder. Eğer
     * Yerel vergilendirme ye­ teşebbüslerin  çıkarlarını  uygulanan    vergi
     rel bütçe ihtiyaçlarını kar- birlikte gözönünde tutmak
     şılamalıdır.         zorundadırlar.         sistemi bu
     * Yerel idareler üst yöne­   Aynı  büyüklük   ve  dengesizliklere
     timler tarafından verilen  önemde  beldeler arasında
     yardımlardan  dolayı ola­ kişi başına düşen yerel ge­ neden oluyorsa bu
     naklar ölçüsünde  bağım­  lirin farklı olması halinde
     sız olmalıdırlar.      bu eksikliğin giderilmesi  telafi edici
                    için önlemler düşünülme­
     * Yerel idareler tarafın­ lidir. Çok kez yerel vergi­ önlemler
     dan alman  vergiler uzun  lerle, bölgesel eşitsizlikler
     süreli bütçe  tahminleri  arasındaki farklar birbirine düşün  ülmelidir.
     için sağlam bir temel oluş­ paralel seyreder. Eğer uy­
     turmalıdır. Masraflar yö­  gulanan  vergi sistemi bu
     nünden  de özerk bir davra­ dengesizliklere neden olu­
     nış sergilemeye  elverişli yorsa bu telafi edici ön-                         MART 2001    İLLER VE^5!Svf^^''^J
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15