Page 8 - TBB
P. 8

fjrn I n^r                        )enizli'(le   seminer
     Aliağa'da       Atatürk       ilke    ve      enizli Belediye Başkanı ve Türk


                                           I3irligi Yönetim
                                      Belediyeler
                                                Kurulu
                                    D Üyesi
       inkılâpları        konuşuldu           "İmar İşleri ve Ali Aygören'in isteği üzerine
                                         Deprem
                                            Hukuku"
                                          Kasım
                                   konularında
                                        14-15
                                             tarihlerinde, TBB-
                                     işbirliği
                                           seminer
                                    KAV
                                        ile
                                                İskan
                                              ve
                                    Seminer katılan bir Bayındırlık düzenlendi.
       iaga Belediye Başkanı ve Türk uygun görüldüğü taktirde usulüne göre Bakanlığı emekli Müsteşar Yardımcısı, ODTÜ
        Belediyeler Birliği Yönetim ihale yapılabilir.   Öğretim Görevlisi _Erol Ünal ile ODTÜ Öğreüm
     Ail Kurulu Üyesi Hakkı Ülkü'nün              Görevlisi Cemal İşleyici tarafından,
    isteği üzerine 14-15 Kasım tarihleri Soru 6: İhale sözleşmesinin "Belediyelerde İmar Kanunu Uygulamaları";
                                            Yapılaşma
                                    "Belediyelerdeki
                                          Kaçak
    arasında, "Atatürk İlkeleri İnkılâpları" devrinde ita amir onayı dışında encümen Önlemleri; ""İmar Kanunu ve ve
    konusunda bir seminer düzenlendi. kararı alınması da gerekir mi? Yönetmeliklerindeki Değişiklikler", "Deprem
     Seminerde Emekli İller İdaresi Genel Cevap: ihale Kanununun 66. Hukuku ve İmar Denetlemeleri" ile "Deprem
    Müdürü Fikri Gökçeer, "Atatürk İlke ve maddesine göre ihale, ilk sözleşmedeki Sigortaları" konuları işlenmiştir.
    İnkılâpları ile Belediye Zabıtasının tüm koşullar aynen korunarak, ita Belediye yetkilileri yanında, serbest çalışan
    Görevleri" konularında: Emekli Vali amirinin yazılı izniyle başkasına mimar ve mühendislerin, oda başkanlarının,
    Ahmet Başsoy, "Belediyelerde Emanet devredilebilir. Merkezi idarede tek yetkili civar ilçe belediye başkanları ile tekmil
    İhale İşleri ile Belediyelerde Emanet ita amiri olduğundan düzenleme buna personelin de katıldığı seminer çok hareketli
                                               soru
                                    geçmiş, konuşmacılara
                                            yüzlerce
    Usulünün Uygulaması ve Kamulaştırma". göre yapılmıştır. Yerel yönetimler sorulmuştur.
    Emıekli Sayıştay Üyesi Atilla İnan, açısından da uygulamanın bu şekilde Tüm belediyelerimizi ilgilendireceğini
    "Belediye Başkanlarının, muhasiplerin yapılması gerektiğini savunanlar vardır. d ü ş ü n d ü ğ ü m ü z bu sorulardan bazıları
    ve Tahakkuk Memurlarının Mali Ancak belediyelerde 1580 sayılı Kanuna aşağıdadır:
    Bakımından Sorumlulukları"  göre ihaleye yetkili olan ve İhale Soru 1: Kadastral parselin ikiye ifrazı
    konularında konuşmuşlardır. Kanununa göre de ihaleyi yapan mümkün müdür?
     Seminerin son bölümünde sorulan encümenin ihalenin akıbetinden en Cevap: imar planı içinde ise, plana
    sorulardan bazı örnekler aşağıdadır: azından bilgilendirilmesi için konunun uygun olarak 18. madde uygulaması ile imar
                   orada görüşülmesi gerekir. Encümende parseli haline getirilebilir plan dışında ise
     Soru 1: Belediyenin bütün görüşülüp karar verilmesi 66. maddenin köy yerleşik alanında veya dışında olması
    birimlerinin tahakkuk memurluğunu uygulanmasına engel değildir. Encümen durumuna göre, "Belediye ve mücavir alan
    yapıyorum. Yapılan işlem doğru mudur? dışlanmamalıdır, diye düşünüyoruz. sınırlan içinde ve dışında planı bulunmayan
                                    alanlarda uygulanacak Yönetmelik" şartlarını
     Cevap: Her birimde ayn ayrı tahakkuk            sağlamak suretiyle ifrazı mümkündür.
    memuru olmalıdır. Tahakkuk memuru Soru 7: İhale yapıldıktan sonra Soru 2: Meclis kararı alınarak TAKS
    ilgili olduğu birimde, ita amirinden sonra ilanlarda yanlışlık yapıldığı anlaşılırsa oranı değiştirilebilir mi?
    en yetkili görevlidir.   ne yapılır?            Cevap:
                    Cevap: Kural olarak ihalenin     imar planlarında ve yapılaşma
     Soru 2: Tahakkuk memuru vergi  feshedilip yeniden yapılması gerekir. şartlarında değişiklik yapma yetkisi belediye
    kesintilerinden sorumlu mudur? Ancak, İhale Kanununun 20. maddesine meclislerine aittir. Hazırlanacak plan. meclisin
                                    onayı
                                               nüfus
                                                 artışı
                                      ile yürürlüğe
                                          girer. Ancak
     Cevap: Evet, tahakkuk memuru göre işin yapılmasında ivedilik varsa getiriyor ise artan nüfusun ihtiyacı olan
    saymanla birlikte değinilen konularda Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve sosyal ve teknik alt yapı ihtiyacının
    birlikte ve encümene sorumludur. birinci derece ita amirinin onayı ile ihale karşılanması gerekir.
                   geçerli sayılır. Maliye Bakanlığı her yıl Soru 3: Kaçak inşaata encümen ceza
     Soru 3: Yapım işlerinde, idare, yayınladığı ihale genelgesinde, il özel  verdi. Ancak ilgilisi, dilekçe ile cezanın
    her halükârda fiyat farkı ödemek idareleri ve belediyelerin Bakanlık yerine düşürülmesini ister. Red cevabını biz mi,
    zorunda mıdır?        kendi encümenlerinde karar almalarını yoksa encümen mi vermeli?
     Cevap: Şartnamede ve sözleşmede yeterli saymaktadır.    Cevap: Red cevabım kararı veren kurum
                                    vermelidir. İmar para cezalarına karar verme
    fiyat farkı ödenmeyeceği belirtilerek ihale Soru 8:   yetkisi encümene ait olduğundan, red
    yapılmışsa idare fiyat farkı ödemez. Dört kişinin katıldığı kapah
                   teklif usulü ile yapılan ihalede en uygun cevabını da bu kurum vermelidir.
     Soru -^."Yasaklı müteahhitleri nasıl teklif mektubunda indirim sadece  Soru 4: 18. madde kanuna ve
    öğrenebiliriz?        rakamla yazılmış, ayrıca yazı ile teyit Anayasaya uygun mu?
                   edilmemiştir. Bu teklif geçerli sayılır mı? Cevap: 18. maddenin Medeni Kanuna
     Cevap: Ya.saklı müteahhitlerin listesi
    Resmi Gazetede yayınlanır. Ayrıca Cevap: B U şekli koşul ihalenin uygun olmadığına dair bir tereddüt
                                    bulunmaktadır.
    Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik geçirlilik şartıdır. Böyle eksiği olan teklif Ancak Anayasaya aykınlığı nedeniyle dava
    Uygulama Genel Müdürlüğü ve yapılmamış sayılır. Değerlendirmede açılmış. Anayasa Mahkemesi de uygun
    Bayındırlık İl Müdürlüklerine sorularak dikkate alınmaz (2885/37). olduğuna karar vermiştir.
    yasaklı müteahhitler öğrenilebilir.              Soru 5: Vatandaş evinin kenarına
                    Soru 9: Emanet usulünde iş verilen
                                           gibi basit yapı
     Soru 5: Kapah teklif usulü ile bir taşeronla sözleşme yapılması zorunlu odunluk, kömürlük ruhsat veririz? yapmak
                                    istemektedir. Nasıl
    yapılan bir ihaleye bir kişinin katılmış mudur?
                                           ve
                                             kömürlükler
                                     Cevap: odunluk
    olması halinde ihale yapılabilir mi? Cevap: Sözleşme yapılması zorunlu müştemilat niteliğindeki yapılardandır.
     Cevap: ihalenin yapılabilmesinde değildir. Taşeronla ita amirinin yazılı Yönetmeliğimizde müştemilatla ilgili
    katılımcı sayısı önemli değildir. Teklif sözleşmeyi imzalamaları yeterlidir. hükümler bulunmaktadır.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13