Page 7 - TBB
P. 7

s
   G e m i n e r
     ı^e-ecjye             personej               s ore     • I mar ve Deprem Hukuku" konulu bir haller için geçerlidir. Diğer bentlerde belirtilen gereken bahçe kısımları vardır. Bunları rızaya
       seminer de Tarsus Belediyesinin isteği işlerin yapımında parasal sınırlama söz dayalı olarak sahiplerinden satın almak veya
       üzerine, TBB-KAV işbirliği üzerine, konusu değildir. kamulaştırma işleminin yapılması
    6-7 Kasım tarihleri arasında Tarsus'ta yapıldı.  Soru 5:  belediyemizden istenmektedir. Bu konuda
    Seminerde ilk sözü alan emekli Vali Fethi  Emaneten yapılacak işe ait  belediyemizce yapılacak harcamalar bir sorun
    Aytaç, "Belediye Başkanlarmın, Belediye keşifler hazırlanırken yüzde 8'lik emanet getirir mi?
    Meclisinin ve Encümenin Görev ve Yetkileri indirimi dikkate alınır mı? Cevap: Şehlr içi karayolu yapmak ilgili
    ile Belediye Personelinin Atanması ve Cevap: Kural olarak keşifler bayındırlık mevzuata göre, söz konusu genel
    Yükselmesi Esasları" konularında seminer birim fiyatları ile hazırlanır. Kural olarak müdürlüğün görev ve sorumluluğu
    verdi.             keşifler bayındırlık birim fiyatları ile hazırlanır.  dışındadır. Ancak uygulamada bu gibi
      Emekli Vali Ahmet Başsoy da Yüzde 8'lik indirim istihkakların ödenmesi durumlarda ilgili belediye ile karayolu
    "Belediyelerde İhale İşleri ve Belediyelerde sırasında dikkate alınır. birimleri arasında işbirliği asıldır. Bu nedenle
    Emanet Usulünün Uygulanması" konulu bir  Soru 6:       belediyenin zorunlu satın alma veya
     konuşma yaptı.             Belediyemizde 3 adet kadrolu  kamulaştırmada bulunması, karayollarının
      ODTÜ Öğretim Görevlisi Cemal  belediye başkan yardımcısı var. Bir adet de da gerekli yapım işini gerçekleştirmesi
     İşleyici'nin konusu ise "İmar ve Deprem belediye meclisi içinden başkanlıkça taraflara bir sorumluluk getirmez.
     Hukuku" ile "Kaçak Yapılaşma ve Yıkım görevlendirilmiş belediye meclis üyesi başkan
     İşleri" idi.          yardımcısı var. Bakanlıktan, gerekçemizi de Soru 8: Belediyemizin kanalizasyon,
      Seminerde konuşmacılarımıza sorulan belirterek, dördüncü bir başkan yardımcısı içme suyu ve arıtma gibi alt yapı hizmetleri,
     sorular ve cevaplarından bazı örnekler kadrosu istememize karşılık, bu talebimiz ilgili resmi kuruluşlarımızın aracılığı ile
     şöyledir:           karşılanmadı. Şehrimiz 200 bin nüfusa sahip Avrupa Yaürım Bankası ile Alman KFW kredi
                    ve iş hacmi geniş bir belediye. Sayıştay'ın kuruluşundan sağlanan kredilerle
      Soru 1: Emaneten yapılacak her iş için belediye meclis üyeleri arasından yapılmaktadır. Dolayısıyla bir süre sonra
    ayrı bir komisyon kurulması gerekir mi?  görevlendirilmiş başkan yardımcısı için kadro bunların geriye dönüşü söz konusu olacaktır.
      Cevap: Her iş için ayrı komisyon  aranmayacağı hakkında kararı olduğunu Bu nedenle belediye meclisi olarak
     kurulması tercih edilir. Ancak personel sayısı biliyoruz. Bu meclis üyemizi, meclisin taktir hemşehrilerimize (çevre vergisi ve su bedeli
    yetersiz olan belediyelerde komisyona birden edeceği bir ücretle, başkan yardımcılığında dışında) Belediye Gelirleri Kanunu
     fazla işin yapımının verilmesinde sakınca istihdam etmemiz m ü m k ü n müdür? hükümlerince katılım payı tahakkuk ettirebilir
     görülmemektedir.                        miyiz?
                     Cevap: Konu uzun yıllardan beri
      Soru 2: Emanet komisyonu malzeme gündemde olan ve tartışılan bir konudur. Cevap: Belediye Gelirleri Kanunumuzun
     satın alabilir mi?      Danıştay 1. Dairesinin, İçişleri Bakanlığının 87 ve 88'inci maddeleri yeni kanalizasyon
                    görüş isteği üzerine verdiği, 13.07.1995 gün ve içme suyu şebeke tesisleri yapılması veya
      Cevap: Emanet komisyonu özellikle                tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre
     Pür Emanet usulünün uygulandığı hallerde ve E.1995/136, K. 1995/150 sayılı kararına mevcut ve ıslahı hallerinde ilgililerden
                                    tevsii
                    göre:
     komisyon idareden verilecek malzemelerin          harcamalara katılma payı alınmasını
     yeterli olmaması halinde, emaneten yapılan Belediyelerde atanmış veya seçilmiş Dolayısıyla anılan kanunda
                                 sayısının öngörmektedir.
     işin bünyesine girecek malzemeyi, öncelikle belediye başkan yardımcıları toplam belirtilen esas ve usuller içinde gerekli
     İhale Kanununun 71. maddesine giren 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
     kuruluşlardan, bunlarda bulunmaması Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine tahakkuk ve tahsil işlemleri yapılabilir.
     halinde piyasadan rayiç fiyatlarla alabilir. göre, o belediye için saptanmış ve ihdas Soru 9: Belediye de halen çalışmakta
     (Yön. Md. 11)         edilmiş bulunan başkan yardımcıları kadro olan bir memurun belediyeler dışındaki başka
                    sayısı ile sınırlı tutulması gerekir."
      Soru 3: Emanet Komisyonunun tüm  Danıştay 1. Dairesinin bu görüşü, İçişleri bir kuruma yatay geçişle atanmasına engel
     kararları ita amirince onaylanır mı?  Bakanlığının 31.07.1995 gün ve Mahalli bir yasal hüküm var mıdır?
      Cevap: Hayır tüm kararların onayı İdareler Genel I^üdürlügü ifadeli 41742 sayılı Cevap: Aslında 657 sayılı Devlet Personel
     gerekmez. Yönetmelikte belirtilen kararların genelgesi ile valiliklere yansıtılmış olup bu Kanunu belediye memurları ile diğer
     onayı gerekir. Örneğin taşeron seçimi, bütçe görüşe uygun işlem yapılması asıldır. memurlar arasında hak ve yükümlülükte
     yılı içinde mücbir sebeplerle bitirilemeyen  Bu nedenle belediyenin şehrin gittikçe fark görmez. Ancak Maliye Bakanlığı Devletin
     işlerin ertesi yılda yapılmasına dair karar, artan nüfusu, genişleyen alanı ve artan iş Bütçe Kanunlarına koyduğu ve sayın
     sözleşmenin feshi ve süre uzatımı kararları hacmi gibi haklı sebepler ileri sürerek kadro parlementerlerin de inceliğini fark etmediği
     vb. (Yön. Md. 14)      isteğini yenilemesi tavsiye edilir. hükümlerle personel atama ve işlemlerinde
                                    bazı yetkiler alır ve bu yetkilere dayanarak
      Soru 4: Emaneten yapılacak bütün Soru 7: Tarsus'un Ankara-Adana .. çıkardığı Bütçe Uygulama Talimatı ile
     işlerde Bütçe Kanunu ile belirlenen parasal devlet karayoluna bağlantısı Karayolları belediye personelinin merkezi genel idareye
   gj sınırlara mutlaka uyulması gerekir mi? Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilmiştir bağlı kurumlara yatay geçişini yasaklayan,
   •  Cevap: Emanet iş yapımındaki parasal ve yapılmaktadır. Ancak bu yolun belediye eşitliğe aykırı, hükümler getirebilmektedir.
   534 sınırlama Kanunun 81. maddesinde (a) yazılı sınırları içinde bölümünde, kamulaştırılması (9 sayılı talimat)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12