Page 6 - TBB
P. 6

11 n p r

     Mzce 'k
     MrveDeore                      (uku      Semineri

       üzce Valiliğinin talebi üzerine, TBB- Cevap: Belediye encümeni, belediye a) 3184 sayılı İmar Yasasının 26.
       KAV ortak eğitim çerçevesinde başkanı veya görevlendireceği kişinin maddesinde sayılan kamuya ait yapı ve
     D"İmar  ve Deprem Hukuku " konulu  başkanlığında seçilmiş encümen üyeleri ile tesisler ile
    seminer Kasım ayında yapıldı. 88. maddede sayılan daire amirlerinin katilimi b) Aynı yasanın 27. maddesinde belirtilen
     Düzce Valisi Fikret Güven ve Belediye ile oluşur. Meclis tarafından seçilen encümen ruhsata tabi olmayan yapılar
    Başkanı Ruhi Kurnaz seminerde yaptıkları üyelerinin sayısı, atanmış üyelerin sayısının olarak belirtilmiştir. Bunların dışındaki
    konuşmalarda, Yerel Yönetimler Yasa yarısını geçemez ve 2'den aşağı olamaz. yapıların, Yapı Denetim Kuruluşlarının
    Tasarısının bir an önce kanunlaşmasını Kanunda aksi yazılı değil ise encümende denetimine tabi olmaları gerekir.
    temenni ettiler.        kararlar çoğunlukla alınır. Başkanın, seçilmiş
     Seminerde söz alan Emekli Vali Orhan üye veya atanmış üyelerin oylarının birbirine Soru 2: Tadilat ruhsatları denetime
    Pirler "Dünyada ve Türkiye'de Belediyeler" üstünlüğü yoktur. tabi midir?
    konusunu işledi. İçişleri Bakanlığı Müsteşar         Cevap:
    Yardımcısı Cengiz Bulut un konuşma Soru 4: üst üste üç birleşime mazeretsiz Yukarıda belirtildiği gibi tadilat
    konusu ise "Belediye Organlarının olarak katılmayan meclis üyesinin üyelik ruhsabna dayalı işlemler ve imalatlar, denetim
    Görevleri ve Yetkileri ve Belediye durumuna hangi toplantıda son verilir? kapsamı dışında bırakılan yapılar kapsamında
    Mensuplarının Yükselme Esasları" idi.            bulunmadığından denetime tabi olmaları
                     Cevap: Üst üste üç birleşime mazeretsiz gerekir.
     Üçüncü konuşmacı Emekli Vali Ahmet
    Başsoy ise "Belediyelerde İhale İşleri ve olarak katilmayan meclis üyesinin üyelik
    Emanet Usulünün Uygulanması" durumuna, bu toplantıyı takip eden dördüncü Soru 3: Deprem sonrası yapılan imar
    konularında bilgi verdi. Seminerin dördüncü toplantida son verilmesi gerekir.  planı ile kat indirimi yapılmış, ruhsat almış
    konuşmacısı Cemal İşleyici de                ancak henüz temel safhasında olan bir
    "Belediyelerde İmar ve Deprem Hukuku; Soru 5: Belediye başkanı başkanlık inşaatta mükteseplik nedir?
    Ruhsatsız Yapılar, Yıkımları, Hazine ödeneğinin belirlendiği meclis toplantısına Cevap: Danıştay'ın yerleşmiş içtihatlanna
    Arazileri" konulu seminer verdi. katılabilir mi?      göre mükteseplik, zeminde fiilen yapılan
     Seminerden sonra, Düzce'de yapılan 7000 Cevap: Belediye başkanı, kendi kısım olarak ifade edilmektedir.
    civarındaki kalıcı konut ve Düzce'nin bazı ödeneğinin belirleneceği meclis toplanüsına Zeminde yapılacak tespitten sonra mal
    sanayi tesisleri gezildi.   katilabilecegi gibi, bu toplantıya başkanlık sahibine, müteahhide ve fenni mesulüne
     Konuşmalar sonrasında, belediye personeli da yapar. Oylama açık olacağı için oyların resmi bir tebligat ile durum bildirilir. İlgililer
    tarafından konuşmacılara sorulan sorular eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf yasa süre içinde yargı yoluna başvurmaz ise
    soruldu. Bunlardan bazı örnekler ve cevapları tercih edilir. yapıya düşünülen kat durumuna göre devam
    aşağıdadır:                          edilir. Yargıya başvurulur ise sonucu beklenir.
                     Soru 6: Belediye Kanununa göre meclis
     Soru : i Yerel Yönetimler Yasa Tasansı toplantılarına ait gündemin en az bir hafta  Soru 4:
    yakın zamanda kanunlaşabilir mi? önceden meclis üyelerinin beldedeki Deprem konutlarında (kalıcı
                    adreslerine gönderilmesi ve ilan edilmesi konutlarda) yapılan proje harici
     Cevap: Yerel yönetimler için 15-16 kadar         tadilatlardan hangi kuruluş sorumludur?
    kanun tasarısı hazırlandı. Ancak hiç biri gerekiyor. Fevkalade hallerde, örneğin bir Cevap:
    kanunlaşmadı. Yeni hazırlanan ve TBMM'ye depremin akabinde de buna uymak Kahcı konutlarda kuralar
    sunulan tasarının 4-5 ay içinde kanunlaşması gerekiyor mu? çekilmekle beraber kabuller yapılıp,
    tahmin edilmektedir. Çünkü hükümetin bir Cevap: Belediye Kanununun 55. belediyeye herhangi bir devir işlemi
    kanadı, bu konu üzerinde çok durmaktadır. maddesine göre yukarıda belirlenen usule yapılmadığından, bu aşamada Bayındırlık ve
                    uyulması gerekir. Acele hallerde bu süre 3 İskan Bakanlığı'nın sorumlu olması gerekir.
     Soru 2: Belediye Meclisi gerek görürse, güne indirilebilir. Ancak deprem gibi çok
    encümene ait bir görevi üstlenebilir mi? olağanüstü bir gerekçeye de dayansa meclisin  Soru 5: Belediye olmadan köy iken
     Cevap: Hayır. Belediye Kanunu, meclis çağrısız veya 3 günden daha kısa süre yapılmış bir yapıya elektrik nasıl bağlanır?
    ve encümenin görevlerini ayrı ayrı saymış içerisinde toplanmasına kanun cevaz Cevap: Yapı, belediye olmadan
                    vermiyor.
    ve bunlardan birinin yekdiğerine ait görevi         yapıldığına göre müktesep kabul edilir. Bu
    ü.stlenemeyecegini belirtmiştir. Bunun            yapılar inşa edildikleri sırada yapı ruhsati
    istisnası. Belediye Kanununun 83. maddesine  İMARLA İLGİLİ SORULAR ve yapı kullanım izni alması gerekmeyen
    5.3.1932 tarih ve 1929 sayılı Kanunla eklenen       yapılardandır.
    fıkradır.             Soru 1: Yapı Denetim Kanununun  Elektrik bağlanması talebi üzerine (D
                                                    c
                    uygulanmayacağı yerler nereleridir?  TEDAŞ'a yazılacak yazıda, 'Yapının belediye E
     Soru 3: Seçilmiş encümen üyesinin Cevap: 4078 sayılı Yapı Denetim olmadan, köy iken yapıldığı ve yapı
    katılmadığı bir encümen toplantısı geçerli Yasasının 1. maddesinin 2. fikrasında, kullanma iznine tabi olmadığından elektrik •
    olur mu? Bu durumda kararlar nasıl alınır? denetime tabi olmayan yapılar: bağlanmasında sakınca olmadığı" belirtilir. 533
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11