Page 9 - TBB
P. 9

V uzman     gDzüy_e                               M. Cemal İŞLEYİCİ
                           Harita ve Kadastro Mühendisi Türl< Belediyeler Birliği Danışma Kurulu Üyesi
    ölçüye getirilmeli. Yerel yönetim yetkisi ön  kamu parsellerinden DOP alınmamalı veya Bu maddede yapıya başlamanın ne
    planda tutulmalı ancak kamu yatırımlarını DOP olmayanlarda bedele dönüştürme olduğunun (toprak kazısına başlama ile mi,
    aksatmayacak tedbirler getirilmelidir. olarak değiştirilmemesinde yarar vardır. yoksa temel inşaatına başlamak ile mi?)
     2.2.2- (1. paragraf)       2.6.4- (e bendi) Eski yasada olan, "Bedele  belirtilmesinde yarar vardır.
     Gecekondu kanunu uygulaması 3414 Dönüşüm" bu düzenlemede (taslakta) 2.10- (25. Madde: Yapı Kullanma İzni)
    sayılı yasa ile belediyelere verildiğinden dikkate alınmamış. Yapı kullanma izni almış ve iskan edilmiş
    buradan çıkarılmalıdır.      Uygun bir yere monte edilmelidir. olduğu halde, hâlâ arsa vasfında olan pek
     2.2.3- 3 ve 4. Paragraflar yer Çünkü 3194 sayılı yasanın 16 yıllık  çok parsel bulunmaktadır. Bu nedenle de
    değiştirmelidir.         uygulamasında bedele dönüşümün çok  devletin önemli ölçüde vergi kaybı
                     büyük yararları görülmüştür.
     2.3- (10. Madde: İmar Programlan) 2.6.5- (e bendi) Birinci fıkrasında geçen olmaktadır.
     .5 yıllık imar programlarının yapımı ile            Birinci fıkranın sonuna, "tespiti gerekir"
                             kaldırılmalıdır.
    ilgili belediye meclis toplantılarına, yatırımcı "Yakınmda" sözcüğü ifadesi çok geniş  ibaresinden önce "cins değişikliği
                        yakınında
                      Çünkü
    kamu kuruluş yetkililerinin katılımı genelde anlamdadır. Her uygulayıcı için farklı yapıldığının" ifadesinin getirilmesi halinde
    sağlanamamaktadır. Sağlansa da imar  algılanabilir.      bu sakınca ortadan kalkar.
    planlarında kamuya ayrılanlarının program  3194 sayılı yasada bulunmayıp, Arsa ve  2.11- (30. Madde; Ruhsat ve Ruhsat
    döneminde kamulaştırılması   Arazi Düzenlemesi (18. madde; uygulaması) Eklerine Aykırı Yapılar)
    sağlanamamaktadır. Bu nedenle kamuya Yönetmeliğinde bulunan "Yakınmda" 3. fıkranın başındaki "tebligat
    ayrılan parsellerin uygulama alanındaki sözcüğünden dolayı iptal edilmemesi  tarihinden" ifadesi yerine, "yapı durdurma
    Hazineye ait parsellerinden oluşturulması gereken bir çok parselasyon planı, iptal (tatil) tutanağının yapı yerine
    sağlanmalıdır. Böylece kamulaştırmaya davaları nedeniyle İdare Mahkemeleri  asılmasından" ifadesinin getirilmesi daha
    gerek kalmadan, kamuya ayrılan alanlar tarafından re'sen atanan ancak doğru olur.
    elde edilmiş olur.
                     uygulamadan uzak olan (hayatında hiç 18.  Çünkü 2. fıkrada tebligata gerek olmadığı
     2.4- (12. Madde; İmar Planlarında Umumi madde uygulaması yapmamış, dağıtım ifade edilmektedir.
    Hizmetlere Ayrılan Yerler)   zorluklarını ve inceliklerini bilmeyen) Ayrıca 'c' bendinin 6. Fıkrasının ikinci
     Bu maddede daha önce Anayasa bilirkişiler tarafından , "Yakınında" yer cümlesinin başındaki "para cezalarının"
    Mahkemesi tarafından iptal edilen  verilmedi gerekçesi ile iptal edilmiştir. ifadesi yerine, "Yıkım masrafı ve fazlasının"
    3194/13'ün 1 ve 3. Fıkralarındaki ifadeler Bu bentteki "Yakmında" sözcüğü ifadesinin konulmasında yarar var. Bu
    tekrarlanmaktadır.        kaldırılarak, hisseli parsellerin müstakil cezalara ilişkin 32. maddenin son fıkrasında
     Mahkemenin belirlediği sakıncaları hale getirilmesi amacıyla, "hisseli  hüküm var.
    giderici hususlara yer verilmelidir. parsellerde, hissedarlarca zeminde 2.12- (32. Madde; Cezalar)
                     yapılmış bölüşüm (paylaşım)" ifadesinin
     2.5- 1. ve 2.fıkra aynı hususları getirilmesi daha anlamlı ve yararlı olacaktır. 2. fıkrada, "hisse karşılığı belirli bir yer
    içerdiğinden birleştirilerek yeniden yazılmalı  2.6.6- 14. maddeye bir " f bendi ilave  satan ve alana" ifadesi ile herhalde parseli
    veya 1. fıkra kaldırılmalıdır.                 hisselere bölecek alım satım düşünülmüş
                     edilerek, "Kamu Ortaklık Payı" tarif ve olmalıdır.
     2.6- (Madde 14; Arsa ve Arazı Düzenleme uygulaması yazılmalıdır. Hissenin aynen devrinde yasal bir sakınca
    İşlemleri)             3194 sayılı yasada "Kamu Ortaklık  bulunmadığı halde, bu ifadeyle bunların da
     2.6.1- 'a' bendinde düzenlenen ve Payı"ndan bahsedilmediği halde, uygulama  cezalandırılması gerekir.
    2981/3290 sayılı yasanın ek birinci  yönetmeliğinde bu ifade getirilmiştir. Sakıncayı giderir açıklık getirilmeli.
    maddesindeki hususları içeren, "Hisseli  Aynı hataya düşülmemesi için, bu ifadenin  8. fıkrada, "ceza soruşturma ve kovuşturma
    arazilerin müstakil hale getirilmesi" yasaya montesinde yarar vardır. sonunda hakkında kamu davası
    keyfiyeti, imar uygulamalarındaki önemli 2.7- (17. Madde; Haritalar ve Planların açılanların, yargılama sonuna kadar
    bir tartışmayı ve sıkıntıyı giderecektir. Yapımı, Uygulama ve Denetimi)  görevden uzaklaştırılmaları"
    Ancak özellikle Kadastro Genel  'a' bendi 2. fıkrasındaki "isteyebilir"  öngörülmektedir.
    Müdüriüğünün, "Belediyelerin taksim  sözcüğü "ister" şeklinde değişürilmelidir. Bu husus ileride çok büyük sakıncalar
    yetkisi yoktur, ancak zeminde nzai olarak  Aksi taktirde bir kamu görevi yapan doğurur. Hatta çalışacak personel bile
    yapılmış bölüşümü dikkate alarak işlem mühendis ve mimar odalarının kendi bulunmayacak duruma düşülebilir.
    yapabilirler" savını da dikkate alarak, yasalarında yer alan denetim yetkisi, ihtiyari  Bu paragraf kaldırılmalı veya her
    maddenin uygulanmasında doğabilecek şekle sokulmuş olur.   yargılananın görevden uzaklaşürilması
    ihtilaflar giderilmelidir.    Bu husus farklı uygulamalara neden önlenmelidir.
     2.6.2- Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)  olacak, eşitlik ilkesi bozulacaktır.
    oranı şu anda, sağlık ocağı ve ilköğretim           2.13- (33. Madde; Belediyelerde
    alanları dahil değilken yüzde 35 yetmiyordu.  2.8- (19. Madde; Yapı Ruhsatı) Görevlendirilecek Elemanlar)
     Bu alanlar da dahil edildiği ve 2 Eylül  1. fıkrada, "İmar ve Parselasyon planlarının Sayılan teknik elemanların istihdamında,
    yönetmelik değişikliği ile yeşil alan kişi itiraza konu alanlarında yapı ruhsatı mahalli idarelere yetki tanınmalıdır. Aksi
    başına 7 metrekareden 10 metrekareye düzenlenemez" ifadesi, kentlerdeki  taktirde şu anda yaşanan karmaşa ve eleman
                                        devam eder.
                                     sıkıntısı
    çıkartıldığına göre, yüzde 40'lık pay kafi yapılaşmayı durduracaktır. Yapılaşma
    gelmeyecek ve zaten ekonomik sıkıntı içinde istemeyen veya bundan çıkar uman kötü 3-Sonuç
    olan belediyelere, plan ve uygulama  niyetli kişiler, gerek imar planı ve gerekse
    sonucunda bir de kamulaştırma yükü parselasyon planlarına yersiz itirazlar  3194 sayılı İmar Yasasının
    gelecektir.           yapmak suretiyle bu emeline nail olacaktır. uygulanmasından doğan bir çok sakıncayı
     'Düzenleme Ortaklık Payı'nm yüzde 45 Bu cümlenin tümüyle kaldırılması yararii  ortadan kaldırır bir şekilde hazırianmış
    veya yüzde 50'ye çıkarUlması uygun  olacaktır.         olan bu taslak, yukarda açıklanan hususlar
    olacaktır.             2.9- (24. Madde; Ruhsat Süresi) da dikkate alınarak revize edildiği taktirde,
     2.6.3- (b bendi) Kamu alanlarının  Yapıya başlama süresinin ne zaman uygulamada daha başarılı olunacağı, sağlıklı
    tamamından DOP alınmaması, diğer başlayacağı, zaman zaman uygulamada ve ve yaşanılır kentlerin oluşmasına görüş ve
    parsellerden alınacak DOP'u yükseltecektir.  hatta yargı organlarında farklı yorumlara  kanaatındayız.
    Bu husus dikkate alınarak belirli alanlardaki  neden olmuştur.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14