Page 8 - TBB
P. 8

ZLQEin   g ö z ü y l e


                Türk   Belediyeler     Birliği'nin

             İmar   ve  Şehirleşme     Tasarı   Taslağı

                   Hakkındaki      Görüşleri


                    1. Genel Görüşler        26. madde 'b' bendinin 1. fıkrası, 30. madde
                                    1. ve 3. fıkraları ile 'a' bendi ve 'c' bendinin
                    1.1- Taslak belediye sınırları içi ve dışı tüm 1. fıkrası, 34. madde 1. ve 2. fıkraları ve geçici
                   alanlardaki yapılaşmayı kapsadığından ve bazı 1. maddede geçen "Valilik" deyimleri yerine
                   yapılar şehirleşmeye yönelik   "İl Özel İdaresi", 34. Maddenin 2. Fıkrasında
                   olmayabileceğinden adının eskiden olduğu sözü geçen, "Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğü"
                   gibi "imar Kanunu" olarak değiştirilmesi yerine "İl Özel İdaresi" deyimlerinin
                   (Esasen imar, şehirleşmeyi de kapsadığı kullanılması yerinde olacaktir.
                   uzmanlarca ifade edilmektedir.) gerekmektedir.
                                     1.4- 3194 sayılı yasanın 33. maddesinde
                    1.2- 1985 yılında, imar planı yapım ve kamuya ayrılan alanlarda muvakkat yapı yapma
                   uygulamasının merkezi yönetimden alınarak, imkanı getirilerek, bu durumdaki arsa
                   mahalli idarelere verilmesi yolunda çıkartılan sahiplerinin mağduriyeti bir ölçüde
       M . Cema l İŞLEYİCİ  3194 sayılı yasa bir reform olarak nitelenmiştir.  giderilmekte idi.
     Harita v e Kadastro Mühendisi Ancak merkezi hükümetin görevini Bu taslakta bu imkan kaldırılmış. Uygun bir
       Türk Belediyeler Birliği yapmaması/yapamaması (bölge planlarının madde olarak, geçici yapıların yapılmasına
       Danışma Kurulu Üyesi DPT'ce, çevre düzeni planlarının olanak tanınmalıdır.
                   Bakanlıkça/Bakanlıklarca yapılmaması) nedeni  1.5- Belediye hudutiarı içinde ve dışında
                   ve zaman içerisinde çıkartılan yasa ve yasa  ekolojik dengeyi bozucu kum ocakları, arazi
                   hükmündeki kararnameler ile bu yetki tedricen  topografyasını önemli ölçüde bozucu taş
                   geri alınmıştır. (Aynen 1580 sayılı Belediye ocaklarına "sırf gelir olsun" diye özel idarelerce
                   Kanununda olduğu gibi).     ruhsat verilmektedir.
                    Eğer yerel yönetimlerin: Eşgüdüm ve
                                              çimento
                                             ve
                                        toprak
                                     Ayrıca
                                          sanayi
                   İstisnaları başlıklı 4. Maddede belirtilen özel hammaddesi olarak kullanılmak amacıyla
                   kanunlarla getirilen hükümlere aykırı plan yapılan kazılar, kentlere olumsuz etkiler
                   yapacağı korkusu mevcut ise (eğer plan yapım  yapmaktadır.
                   yetkisinin bir bölümünün yerel yönetimlerden Belediye sınırları içinde ve imar planı
                   geri alınması düşünülmüyorsa) "Plan Denetim
                                              bu
                                         kalan yerlerde
                                    kapsamında
                                               ruhsatiarın
                  1 Komisyonu" içine bu kuruluşlardan da yeteri belirii esaslara dayalı olarak belediye tarafından
                   kadar temsilci alınarak tereddüt giderilmiş olur.  verilmesinde yarar vardır.
                    Bu nedenle tüm planlar özel yasalar veya
                   yasa hükmünde kararnamelerle getirilen 2. Maddeler Hakkındaki
                  1 kriteriere uygun olarak, yerel yönetimlerce Görüşler
                  i yapılmalı, aykırı hareket eden görevliler
                  j hakkında cezai yaptirımlar getirilmesi daha  2.1- (Md.8/d İmar Planları)
                   uygun olur.             2.1.1- (3. paragraf) Planlamada yenisi
                    1.3- Nazım ve uygulama imar planı onama yapılmadıkça eskisi geçerlidir. Planlar süre
                  i yetkisi belediye sınırları içinde belediye ile kısıtlansa da uygulamada süre dolmadan
                  : meclisleri, dışında il genel meclislerine  gelişen şarüara ve teknolojiye göre değişmekte
                   verilmiştir.            (revize edilmekte) veya eskisi uygulanmaktadır.
                    Ancak uygulama yetkisi belediye hudutları Örneğin 1982 yılında Bakanlıkça hazırlanıp
                   içinde belediye encümenlerine verildiği halde.  onanan Ankara'nın 1/50.000 ölçekli Nazım
                  I Dışında il idare kuruluna verildiği İmar Planı, 1990 yılına kadar geçerli olduğu
                   görülmektedir.           halde, halen uygulanmaktadır.
                    İl özel idarelerinde, belediye encümenlerine  Bu nedenle 3. paragraf kaldırılmalı ve nüfus
                   karşılık gelen il daimi encümeni dengesinin bozulmasını engelleyici
                   bulunduğundan, görevin bu idareye verilmesi  yönetmelikte getirilen önlemler yasaya
                   uygun olacaktir.          eklenmelidir.
                    Bu nedenle 13. maddenin son fıkrası, 15. 2.1.2- (4 ve 5. paragraflar)
                   maddenin 1. fıkrası, 21. maddenin a bendi,  Büyük şehir ile ilçe/alt kademe belediyeler,
                   30. maddenin 'a' ve 'b' bentleri ile 'c' bendinin arasındaki 3030 sayılı yasa ile getirilen
   0)               1 ve 7. fıkralarındaki "İl İdare Kurulu"  planlama karmaşasını önleyici tedbirler
                   ibareleri, "İl Daimi Encümeni" olarak getirilmeye çalışılmıştir.
                   değiştirilmelidir.          Ancak getirilen önlemler açık ve net değil.
                    Ayrıca, planlama ve uygulama yetkisi il özel  İleride tereddüt yaratacak niteliktedir. Süreler,
   C                                 başlangıç tarihi de belirtilmek suretiyle kabul
   (O               idarelerine verildiğine göre taslakta 14. edilebilir/uygulamada sorun yaratmayacak
                   maddenin 'a' bendi 1. fıkrası, 'b' bendinin 2. şekilde belirlenmelidir.
                   fıkrası, 'c' bendinin 4. fıkrası, 'e' bendinin 1.
                   fıkrası, 23. madde 1. ve 2. fıkraları, 25. 2.2- (9. Madde; Bakanlığın Yetkisi)
   486               maddenin 1. fıkrası, 19. maddenin 1. fıkrası. 2.2.1-Bakanlık yetkisi çok artirilmış. Makul
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13