Page 7 - TBB
P. 7

seminer

     ^ayseri'de             mevzuat            semineri                     " ürk Belediyeler Birliği'nin Konrad başkanı tarafından tespit edilerek en az bir
                     Adenauer Vakfı ile gerçekleştirdiği  hafta evvel üyelerin adreslerine gönderilir.
                    T eğitim seminerlerinden biri de Ekim Kanunun 57. maddesine göre ise her ne
                   ayı içinde Kayseri'de yapıldı. Seminere kadar mecliste görüşülecek konular başkan
                   konuşmacı olarak Fethi Aytaç, Abdurrahman  tarafından meclise sunulur ise de üyelerden
                   Acar, Ahmet Başsoy ve Cemal İşleyici her birinin de belediyeye ait işler ve konular
                   katıldılar.            hakkında öneride bulunmak hakkı vardır ve
                    Kayseri ve civar belediyelerden gelen bu öneri meclisçe kabul edilirse gündeme
                   belediye personeline, belediyelerdeki idari alınır.
                   ve mali mevzuat hakkında aydınlatıcı bilgi Bu hükümden anlaşıldığı gibi, bir toplanh
      Türk Belediyeler     verildi.             sırasında üye veya üyeler görüşülen konu
      Birliği'nin         Seminer birinci gün 111, ikinci gün ise  ile ilişkili bir başka konunun da gündeme
                   93 katılımcı izledi.      alınmasını isteyebilirler. Bu istek meclis
      her ay           Kayseri seminerinde sorulan bazı sorular çogunluğunca kabul edilirse, diğer gündem
      düzenlediği        ve verilen yanıtlar şöyle:    maddeleri görüşüldükten sonra bu konuda
                                    ele alınabilir.
      seminerlerden        SORU 1: Bir belediye meclisi üyesi
                   toplantılara devamsızlık eder, fakat belediye SORU 3: Belediye encümenince, yasal
      birisi de         başkanı hiçbir işlem yapmazsa ne olur? Diğer  hükümlere dayalı olarak verilmiş para cezalan
      Kayseri'de        meclis üyeleri konuyu meclise getirebilirler  veya başka cezalar , ilgili şahsın başvurusu
                   mi?                üzerine değiştirilebilir veya kaldırılabilir mi?
      gerçekleştirildi.      CEVAP 1: Belediye Kanununun 69. CEVAP 3: 1608 sayılı, belediye cezalarına
      Seminere  katılan    maddesinde açıkça yer aldığı gibi, "Birbirini ilişkin kanun, encümence verilecek cezalara
      belediye         izleyen üç toplanh gününde haklı bir mazereti  ilişkin olarak cezaya muhatap kişinin hangi
                               üye
                                    mercie
                                      başvuracağını
                   olmaksızın
                           katılmayan
                       oturumlara
                                            belirttiği
                                               gibi
                                                örneğin,
      çalışanları,       belediye meclisinin kararı ile istifa etmiş 3194 sayılı İmar Kanunu gibi yasalar da
                   sayılır." Bu hükme göre belediye başkanı o cezaya itiraz merciini göstermiştir. Dolayısıyla
      sorularına aldıkları   üyenin durumunu meclise getirmek ve karara  belediye encümenlerinin verdikleri cezaları
      yanıtlarla        bağlanmasını istemek durumundadır, buna itiraz yolu ile kaldırmaları mümkün değildir.
                             görevini ihmal
                           başkan
                                         dikkatli davranmaları
                                    Karar alırken
      aydınlandılar.      mecburdur. Yapmazsa, Diğer meclis üyeleri de bir ceza vermekten kaçınmaları bu ve haksız
                     duruma
                        düşer.
                   etmiş
                                                 açıdan
                   başkandan konunun meclis gündemine uygun olur.
                   alınmasını isteyebilir.
                                     SORU 4: Bir belediye memurunun anne-
                    SOIW2: Olağan bir meclis toplantısı baba gibi bakmakla yükümlü olduğu kimseler,
                   öncesinde başkan bir gündem belirleyerek o belediyeden ayrı bir şehirde veya köyde
                   toplantı çağrısı yaptı meclis toplandı.  otursalar, sağlık yardımından yararlanabilirler
                   Toplantıdan hemen önce veya toplantı mi?
                   sırasında birkaç meclis üyesi gündeme yeni  CEVAP 4: Söz konusu kimseler ayrı bir
                   maddeler eklenmesini isteyebilir mi?  yerde otursalar da usulünce çıkarılmış sağlık
                    CEVAP 2: Belediye Kanununun 55. karneleri bulunmak şarüyla memur
                   maddesinde açıkça belirtildiği gibi. olağan çocuklarının bakımında olmaları dolayısıyla
                   ve olağanüstü toplantıların gündemi belediye sağlık yardımından yararlanabilirler.
          AB     uyumlu şehir                ödülü
      k vrupa Komisyonu Çevre Koruma  dayanan seçilmiş öncelikli alanlara Ödül için Bulgaristan; Çek Cumhuriyeti,
      / \ Müdürlüğü tarafından 1999 odaklanmaktadır. Seçilmiş öncelikli Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya,
     / " \ yılında "Avrupa Birliğine  alanlar; yerel yönetimler için sürdürülebilir  Malta, Polonya, Romanya, Slovak
     Uyumu Hedefleyen Şehir Ödülü Projesi" amaçlara doğru çalışmalarında ayrıcalıklı Cumhuriyeti, Slovenya, Kıbrıs ve
     oluşturulmuştur. Ödül Programı, merkezi  önem taşımaktadır. Türkiye'deki şehirler başvurabilecek.
     IVlacaristan'da bulunan Orta ve Doğu Ödül için başvurulacak üç onu alanı Avrupa Birliğine katılım sürecinde
     Avrupa Bölgesel Çevre Merkezi (REC)  ise şöyledir:    Türkiye'de kent ölçeğinde önemli bir adım
     tarafından yönetilmektedir.   Hava. Aük ve Su Konularında Avrupa  sayılabilecek bu girişime aşağıdaki
      Avrupa Birliğine Uyumu Hedefleyen  Çevre Yasasının Uygulanması belediyeler başvurmuştur: Adana (D
                                                    ç
     Şehir Ödülü 2001, Avrupa Birliği'nin 6. Diğer Politikalarda da Çevreyi Büyükşehir Belediyesi, Yalvaç, Karadeniz  E
     Çevre Eylem Programı "Bizim  Gözeterek Entegrasyonun Sağlanması Ereğli. Ödemiş, Bursa Büyükşehir (U
     Geleceğimiz, Bizim Seçimimiz"e Bilgi ve Çevre Eğitimi   Belediyesi, Çanakkale, Çorum, Manisa. t/l
                                                    AÖ5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12