Page 9 - TBB
P. 9

izm an    gozuy..               BELEDİYE       BAŞKANLARININ

              GÖREVDEN       UZAKLAŞTIRILMASI

                   VE   YARGILANMASI


                   ı. GIRIŞ             bir suç sebebi ile soruşturma veya kovuşturma
                   Belediye başkanı, belediye tüzel kişiliğinin açılması halinde, İçişleri Bakanı, geçici bir
                  başı ve yürütme organıdır.    tedbir olarak kesin hükme kadar bu organları
                   Belediye başkanları en büyük amir sıfatıyla, veya organların üyelerini görevden
                  belediye meclisinin ve encümenin verdiği uzaklaştırabilir.
                  kararları uygulatan, yasaların, tüzüklerin ve D. 4483 Sayılı Devlet Memurları ve Diğer
                  yönetmeliklerin belediyelere verdiği görevleri Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
                  yapan veya yaptıran kimseledir.
                                    Yasa
                   Belediye başkanları, belediyelerin en büyük
      Mustafa DÖNMEZ     amiri olmak, belediye tüzel kişiliğini temsil Madde 6- Ön inceleme ile görevlendirilen
       içişleri Bal<anlığı  etmek ve bazı hizmetlerde ve işlerde merkezi kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile
      Malıalli idareler Gn. Md.  yönetimin vasıtası olmak gibi nitelikleri kendilerini görevlendiren merciin bütün
        Şube Müdürü     sebebiyle birçok görevler ve yetkilerle  yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm
                                             Ceza Muhakemeleri
                  donatılmıştır. Ancak, görevlerin ve yetkilerin bulunmayan hususlarda işlem yapabilirler;
                                    Usulü
                                      Kanununa
                                          göre
                  bulunduğu yerlerde sorumluluk da vardır. hakkında inceleme yapılan memur veya diğer
                  Belediye başkanları, yasalara aykırı kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle
                  davrandıkları takdirde görevden
                  uzaklaştırılabileceği gibi, cezai sorumlulukla yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve
                  ve yargılanma ile karşı karşıya kalırlar. belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor
                                    düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili
                   Bu yazıda belediye başkanlarının görevden mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi
                  uzaklaşürilması ve yargılanması ile ilgili
                                    tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda
                  hususlar ele alınıp, incelenecektir.
                                    gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.
                   ıı. KONU I L E LGILI       Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma
                          I
                                    izni verilmesine veya verilmemesine karar verir.
                    MEVZUAT  HÜKÜMLERI
                                    Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.
                   A- T.C. Anayasası
                   Madde 127/4 - Mahalli idarelerin seçilmiş ııı. B E L E D I Y E
                  organlarının, organlık sıfaünı kazanmalarına BAŞKANLARıNıN
                  ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, G Ö R E V D E N
                  konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak,  UZAKLAŞTıRıLMASı
                  görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında
                  soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli Yürürlükteki çeşitli mevzuatın
                  idare organları veya bu organların üyelerini. incelenmesinde belediye başkanlarının görev,
                  İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin yetki, seçim, ödenek, harcırah ve yolluk gibi
                  hükme kadar uzaklaştırabilir.  haklarının çeşitli Yasalarla düzenlendiği halde,
                                    görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili yasal
                   B-1580 Sayılı Belediye Yasası düzenlemelerin yetersiz olduğu
                   Madde 93/3- Belediyelerin seçilmiş organları
                  veya bu organların üyeleri hakkında görevleri gözlemlenmektedir. Özellikle görevden
                                            hangi
                                    uzaklaştırma
                                         tedbirinin
                                               şartlarda
                  ile ilgili bir suç sebebi ile soruşturma veya
                  kovuşturma açılması halinde, İçişleri Bakanı uygulanacağı, görevden uzaklaştıran yetkiliye
                                    (İçişleri
                                               ve
                                           düşen
                                             görev
                                       Bakanına)
                  geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar bu
                  organları veya organların üyelerini görevden .sorumluluklar, tedbirin ne kadar süreceği,
                  uzaklaştırabilir.         görevden uzaklaştırılan sürede yapılacak
                                    işlemler hususunda herhangi bir yasal
                   Madde 102- Belediye reisi ile bilumum düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle,
                  belediye memurları (...) vazifelerinden münbais görevden uzaklaştırılan belediye başkanları
                  veya vazifelerinin ifası esnasında hadis olan
                                           Bakanlığı
                                              tasarrufu
                  cürümlerinden dolayı memurin muhakematı hakkındaki İçişleri Yargı organlarınca iptal
                                        İdari
                                    çoğunlukla
                  kanunundaki ahkama tabidir.
                                    edilmekte veya kamuoyunda bu tasarrufun
                   C. 3030 Sayılı Büyük Şehir  siyasi manipulasyon amacıyla tesis edildiği
                  Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Yasası doğrultusunda bir görüş oluşmakta, bazen de
                   Madde 9/2- Büyük şehir ve ilçe maalesef bu tasarruf "siyasi manipulasyon"
                  belediyelerinin seçilmiş organları veya bu olarak da kullanılmaktadır.
                  organların üyeleri hakkında görevleri ile ilgili Tüm bu olumsuzlukların ortadan
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14