Page 8 - TBB
P. 8

Ill Ellis 61

     yapılması gereken kesinlikle bir eylem." gerekir.     önceliklerimizi kendimiz belirlemeliyiz,
                      Devlet Malzeme Ofisi'nin fiyatları, programımızı kendimiz yapmalıyız."
         "iller Bankası    piyasadan yüzde 15 pahalı olduğu halde;
       sırtımızda kambur"    bile bile araçlarımı mecburen oradan ORTAK GÖRÜŞLER
                     almam gerekiyor. Türkiye'de hiçbir
      19 Mayıs Belediye Başkanı Yılmaz belediye başkanı hırsızlıktan dolayı Toplantıda konuşan diğer belediye
     Erel'in görüşleri de özetle şöyle: İller yargılanmamış. Ama, beldemizi düşünerek başkanları şu konulara değindiler:
     Bankası belediyelerin sırtında bir yaptığımız, mecbur kaldığımız • Tek tip belediye uygulamasından
     kamburdur. İller Bankası şeffaflaşmalı, adil usulsüzlüklerden dolayı soruşturma vazgeçilmeli; coğrafi konum, sosyal ve
     davranmasını öğrenmeli. Doğruyu yapacak, geçiriyoruz.    kültürel özellikler, personel durumları
     adil davranacak bir yapıya kavuşmalı.            gözden geçirilmelidir. Sadece nüfus sayıları
      Ekonomik açıdan eşit olmayan "I580'in sulandırılmamış  baz alınarak pay dağıtımı yapılmamalı
     belediyeleri aynı yasayla yönetmek halini istiyoruz"     • Çeşitli yasaların belediye ile ilgili
     mümkün değildir.
                                     yaptırımlarından doğan yasal karmaşıklık
      Sorunlarımızı, konumlarımıza  Batman Belediye Başkanı Abdullah
     bakmaksızın, sadece belediye başkanı Akm'ın görüşleri de şu doğrultudaydı; önlenmeli  yönetim
                                      •
                                      Site ve apartman yöneticileri,
     kimliğiyle Türkiye'nin yerel yönetimlerinin "Mali sıkıntılar var. Bunlara bir
     geleceğini düşünerek ciddi bir hazırlıkla düzenleme ile çözüm bulunabilir. Ama anlayışı içine sokulmalı kurulmalı
                                       Yerel
                                         yönetimler
                                            bakanlığı
                                      •
     genel yöneticilerin, merkezde siyaset kapsamlı bir yasal düzenlemeye gidilmesi
     yapanların karşısına çıkmalıyız.                • Belediyeler ulufe, bağış, torpil
                     gerekiyor. Hatta 1580 sayılı yasanın, istemiyor; Yeterli kaynaklarla hizmet
     "Koordinasyon  sağlanmalı"  sonradan başka yasalarla sulandırılmamış vermek istiyor
                     halinin bugünkü tasarıdan daha iyi  • Emlak Vergisi oranları günün
      Seydişehir Belediye Başkanı Muammer olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, bu koşullarına göre yeniden düzenlenmeli
     Orhan özetie şunları söyledi: "Siyasiler, yasa bu şekliyle çıkmamalıdır. Birliğimiz • Sağlıklı kentieşme sağlanmalı
     Ankara'ya gittiklerinde bizim sesimizi ve biz belediye başkanları, yasaya etkin • Belediyeler için özel güvenlik
     nedense bir türlü duymuyorlar, hafıza bir muhalefet etmeliyiz, geliştirmek birimleri kurulmalı
     kaybına uğruyorlar. Bu nedenle aramıza durumunda olmalıyız. • Zabıtaların sorunları çözümlenmeli;
     husumet giriyor, anlaşamıyoruz. Hükümetten özetle, Yerel Yönetimler görev ve yetkileri yeniden düzenlenmeli
      Tepedeki insanlarla, yerel yönetimlerin Özerklik Şartına uygun hale getirilmesini • Yerel yönetimler kalkınmadan yurt
     arasında bir koordinasyon sağlanması istemeliyiz. Bütçemizi kendimiz yapmalıyız.  kalkınması sağlanamaz.
                   SONUÇ     BİLDİRGESİ

       " ürk Belediyeler Birliği, Konrad • Belediye şirketlerinin iyi bir denetim • Belediye başkanlığı yaptıktan sonra
       Adenauer Vakfı'nın işbirliği ile 20- sistemi geliştirilerek, amaca uygun Pariamento'ya giren ve hangi saiklede
      T21  Aralık tarihlerinde Antalya'da çalışması sağlanmalıdır. hareket ettiklerini bilemediğimiz
     düzenlenen; "Belediyelerimizin • Merkezi yönetim, yerel nitelikteki arkadaşlarımız seslerini bir türlü
     Hükümetten Beklentileri" konulu  hizmetier üzerinde tuttuğu yetkileri çıkaramamakta, yasa için beklediğimiz
     sempozyumun sonrasında Türk belediyelere devretmelidir. Devredilen desteği vermemektedirler. Bizim
     Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu bu görevlerin yerine getirilmesi için yaşadığımız sıkıntıları yaşayan faal bu
                                             ve
                                    milletvekilleri
                                         daha
                                           etkin
     aşağıdaki SONUÇ BİLDİRGESİ'ni kaynakların da belediyelere aktarılarak, olmalıdıriar.
     yayımladı.           Anayasa'nın buyruğu yerine getirilmelidir.
                                     • Belediyelerin SSK ve Maliye'ye olein
      • Belediyelerimizin yaşadığı sorunlar • Belediyelerin götürdüğü hizmet borçlarının, belediyelerin içinde
     sadece bir belediye sorunu olarak karşılığı kamu kuruluşlarından bulunduğu dar boğaz göz önünde
     algılanmamalı, hizmet götürdüğü halkın alacaklarının tahsili için daha etkin bir tutularak, faizlerinin silinip ana parasının
     sorunu olduğu gerçeği unutulmamalıdır. düzenleme ve yaptirımlar öngörülmelidir. taksitiendirilmesine gidilmelidir.
      • Farklı bakanlıkların bütçelerinde • Belediyelerin merkezi yönetimin • Belediye başkanlarının görevden
     yer alan farklı ödeneklerin belediyelere birer şubesi olduğu anlayışından alınması konusunda esaslı ve yansız bir
     nesnel koşullar gözetilmeden dagıtilması vazgeçilmelidir.  inceleme yapıldıktan sonra, suçu sabit
     yolları kapanmalıdır.      • Mevcut tasarı belediyelerin görüş olanlar veya delilleri karartma ihtimali
      • Afet yardımlarının, belediyelere genel  ve önerileri doğrultusunda hızla bulunanlar görevden alınmalı, ancak bu
     bütçe gelirlerinden ayrılan paylardan çıkarılmalıdır. Ancak Türkiye'de çağdaş soruşturma Mülkiye Müfettişleri
     karşılanması yoluna son verilmeli, bu belediyeciliğin gelişmesi için belediyeler tarafından yapılmalıdır.
     yardımlar diğer hazine kaynaklarınca idari ve mali yönden özerk hale • Belediye Kanununun 71 ve 123.
     sağlanmalıdır.         getirilmelidir. Bu sayede katilımcı, maddeleri Avrupa Yerel Özerklik Şarü'nın
                     demokratik, saydam, verimli ve etkin
      • İller Bankası'nın antidemokratik            ilkelerine uygun hale getirilmelidir.
                     belediyelere kavuşmak mümkün olacaktir.
     yapısı ve bugünkü işleyişi, ne belediyelerin         • İmar Kanununun 13. maddesinin 1
     ne de diğer yerel yönetim birimlerine • Merkezi idarenin vesayeti ve 3. fıkralarının Anayasa Mahkemesince (D
     yarar sağlamaktadır. İller Bankası'nın kaldırılmalı, sadece hukuki denetim iptal edilmesi üzerine imar konusunda c
                                                     (D
     gerçek bir "Yerel yönetimler bankasına" getirilmeli ve "Belediyeler Sayıştay"ı doğan boşluk, gerekli yasa vazolunarak  E
     dönüştürülmesi gerekmektedir. kurulmalıdır.         doldurulmalıdır.
                                                    583
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13