Page 6 - TBB
P. 6

etkin, şeffaf, lıalkla bütünleşmiş, çağdaş Başka çaresi yok. Bunu yaparken de Ancak her programda detaylı planlamalar
    bir yapılanmayı gerçekleştirmemiz lazım. ormancıların yolunu izlemeliyiz. Bu ülkede yer almasına rağmen, bunların gerçekleşme
     Bu yapılamadığı taktirde, yeni bu yasa Parlamentodan çıkacak. Türk oranı düşük oldu" dedi. Herkesin
    düzenlenen, reform diyemeyeceğimiz Belediyeler Birliği da tasarılar hazıriayıp yerelleşmeden yana bir tavır koyduğunu,
    tasarıda da bu dediğimiz konsept yerine götürdü. Taslaklara falan kimsenin baktığı ancak bunun bir türlü gerçekleşmediğini
    gelmemiştir. Çıktıktan sonra da yine yok. Şu gerçeği de görelim; Türkiye'de beş belirten Başkan Ülkü, bunun üstelik de
    sorunlar ve tartışmalar süre gidecektir. tane 'lider kral' var. Onlar istemediği sürece Avrupa Sosyal Şartı'nın öngörmesine
    Ama biz o noktaya geldik ki, 'bari bu hiçbir şey olmaz. Bugün Başbakan bu işi rağmen gerçekleşmediğini anlatarak şunlan
    şekliyle çıksın, ne olacaksa bir görelim istemiyor. Başbakanın istemediği bir şey söyledi;
    noktasına' geldik. Yani bizi bu noktaya de hükümet kararı olarak Genel Kurul'a "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
    getirdiler. Ama belediyelerin temel inemiyor. İşte sıkıntının başı burada. O Şartı'na imza atmamıza rağmen
    sorunlarından birisi olan kaynak yaratmada,  zaman bunu aşmanın yollarını bulmak gerçekleşmiyor. lULA Bildirgesine paralel
    belediyelerin önünün açılarak daha çok gerekiyor" diye konuştu. olarak, demokratik yerel yönetimin ön
    merkezi vesayetten arındırılan, özerkçe Türkiye'de sistemin çöktüğünü ifade koşulları belirleniyor ve biz buna imza
    hizmetin verilebildiği bir yönetim biçimine eden ve sistemin yeniden yapılanması atıyoruz, sorumluluk altına da giriyoruz
    doğru gidelim diye düşünüyorum" gerektiğini anlatan Tekin Bayram, sadece ama bir türlü yerelleşemiyoruz."
                     yerel yönetimlerin durumlarının Türkiye'de bir çok taslak hazırlandığını
       "Ümidimi kaybettim"     iyileştirilmesi ile sorunların hatırlatan ve bunlara örnekler veren Hakkı
                     çözümlenemeyeceğini söyledi.  Ülkü, bunların komisyonlarda takıldığını ve
          Yalvaç Belediye Başkanı "Yeniden yapılanmayı   yasanın bir türlü çıkmadığını belirtti. Hakkı
          ve TBB Yönetim Kurulu gerçekleştirmiyorsanız, bazı bakanlıkları Ülkü, Mahalli Genel Müdürlügü'nün de bu
          Üyesi Tekin Bayram da. kaldırmıyorsanız, bazı bakanlıklardan da durumdan şikayetçi olduğunu ifade etti.
          Yerel Yönetimler Reform çeşidi artık misyonunu bitirmiş bazı genel Hakkı Ülkü sözlerini şöyle bitirdi;
          Yasa Tasansı'nın çıkması müdürlükleri kaldırmıyorsanız, merkezdeki
      1   konusunda ümidini                  "İçişleri Bakanlığı'nda personelden tutun
                                               belediyeleri
                                          alımına
                                             kadar,
    yitirmeye başladığını söyledi. Ümidini bürokratlar kendi devamlarını sağlamak da araç gereç bağımlı kılmaya yönelik ne
                                 diyen
                            vermeyecektir"
                      size yetkilerini
                     için
                                     kendilerine
    kaybetmesine Meclis Alt Komisyonu'ndaki  Bayram şöyle tamamladı; kadar önlem varsa almaya çalışıyorlar.
    tavıriarın neden olduğunu söyleyen Başkan           Hatta, kontrolör adını verdikleri
    Tekin Bayram. "Alt Komisyon   "Onlar Ankara'da, siz taşradasınız. denetmenler de iktidarların tersine gelen
    toplantısında, elimizdeki maddelerde küçük Yasanın çıkacağını anladıkları zaman, belediyelere yazdıkları senaryolarla baskı
    değişiklikler yapmak istedik. Ama komisyon inanın 24 saat içinde 550 milletvekiline kurmaktalar. Böyle davranarak işçinin,
    üyelerinin 10 yıl önceki gibi; büyük şehir yetişirler. Onun için biz lobi oluşturmalıyız memurun verimini düşürmekteler.
    belediyelerini, ilçe belediyelerini, muhtariarı ve Ankara'daki yeniden yapılanma olayını Dolayısıyla siyasi iktidarların
    tek tek çağırarak fikir aldığını gördük. yerel yönetimler kadar önemsemeliyiz.
                                           göre
    Yine başa döndüğümüzü görerek, ümidimi Bunun yanında, bu yeniden yapılanma yapılanmalarına İdareler hareket edildiği
                                     zaman
                                       Mahalli
                                             Genel
                                                Müdürlüğü
    kaybettim" dedi.        içinde, istediğimiz yetkiyi, kaynağı almanın
                     mücadelesini vermek zorundayız." personeli niteliğinde olan bu kontrolörler,
     Son hükümet programında yasa için             belediye başkanlarımıza ve kentlere büyük
    "Bir yılda çıkacak" diye yazıldığını haüriatan "Yerelleşemiyoruz"  yara açmaktadırlar.
    Bayram, ama 2,5 yıl geçmesine rağmen              1580 sayılı Yasa özellikle de Yasanın
    tasarının henüz yasalaşamadıgını vurguladı.          19. maddesi belediyelerin hiçbir işini
    Türk Belediyeler Birliği Yönetim          • I   engellememekte. Ancak giderek
    Kurulunda farklı partilerden başkanların           yetkilerimizi elimizden almaktalar. Burada
    aynı amaç için çaba gösterdiğini anlatan            taşıyan konu özerklik olmakta. Özerk
    Tekin Bayram şöyle devam etti:       ERIMIII önem
                                     olursak, 19. Maddeden yola çıkarak, 1580
     "Bizim yönetimimizde böyle bir sıkıntı           sayılı maddenin 15. maddesinin 80
    yok ama ben 3216 belediye başkanının            fıkrasının arkasına sığınarak her türlü işi
    aynı doğrultuda düşündüğüne                  yapabileceğimizi düşünüyorum.
    inanmıyorum. Bizim belediyelerin ğelirierini           Belediye başkanları hatalı işler
    artırmak, yetki devrini gerçekleştirmek için         yapabilirler. Ama belediye başkanları kendi
    çabaladığımızı 3216 belediye başkanının            boğazından herhangi bir şey geçirmedikleri
    anladığına inanmıyorum. İşte sıkıntı burada.          taktirde, yargı kesinlikle o başkanı kamuoyu
     Biz ne zaman 3216 belediye başkanının
    yüzde 80-90'ı olarak; yetkiyi merkezi idare          ve adalet önünde aklıyor."
     ile paylaşmayı, kaynağın objektif               "Yasada yetl<i karmaşası var"
     dağıtılmasını ister hale gelirsek, kendimizi
     daha iyi anlatabilir, istediğimizi elde            KAV Türkiye Temsilci Yardımcısı Dirk
     edebiliriz."                          Tröndle de her ülkenin idari sisteminin
     "Biz belediye başkanları olarak Türkiye açısından belediyecilikle ilgili farklı olduğunu ve Türk yerel yönetimler
     kendimize sormamız lazım" diyen Başkan bazı teorik bilgiler vermek istediğini belirten sisteminin Osmanlı İmparatorlugu'nun bir
     Bayram, "Siyasi kimliğimizi bir yana Aliağa Belediye Başkanı ve TBB Yönetim uzantısı olduğunu söyledi. Bir Türk tarihçisi
     bırakarak, merkezi idareden yetkilerimizi Kurulu üyesi Hakkı Ülkü, "Bu zamana olarak Osmanlı İmparatorlugu'nun bu
     nasıl alalım tartışması yapıp, bunun kadar 'Yerel Yönetim Reformu' adı altında konuda çok kötü çalışmadığını
     mücadelesini vermeliyiz. Burada eylemden bir dizi çalışma yapılmış. 1963 yılından bu söyleyebileceğini ifade eden Tröndle
     söz edildi. Daha önceki eylemlerimiz etkisiz  yana her 5 yıllık kalkınma planında ve dünyanın değiştiğini ve bu değişimlere
     kaldı, birlikte hareket edilmedi. Şimdi bir siyasi partilerin hükümet programlarında ayak uydurmak isteniyorsa, bazı
     önerim var; Hep birlikte lobicilik yapmalıyız. belediyelere özerklik verileceği yer almış. değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu da
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11