Page 10 - TBB
P. 10

uzman     gozuy.e                              Mustafa DÖNMEZ

                                  İçişleri Bakanlığı / Mahalli İdareler Gn. Md. / Şube Müdürü
     kaldırılmasını sağlamak için belediye maddesine göre, soruşturma izni vermeye Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünün 20.
     başkanları hakkında görevden uzaklaştırma yetkili merci tarafından ön inceleme maddesi, görevden uzaklaşürma yetkisinin
     işleminin uygulanmasında yasal başlatılır. .Anılan maddeye göre. büyük hangi durumlarda uygulanabileceğini
     düzenlemeler belirli bir sistematiğe şehir belediye başkanları ile il ve ilçe saymıştır.
     bağlanmalı, bu şekilde gerek bu tasarrufu belediye başkanları için İçişleri Bakanı, Buna göre:
     kullanan siyasi otorite (İçişleri Bakanı) merkez ilçeye bağlı belde belediye "B. 3628 sayılı Yasa kapsamına giren
     gerek bu tasarrufa muhatap belediye başkanları için vali, ilçelerdeki belde eylem ve işlemleri yapmış olmaları,
     başkanı gerekse bu teklifi hazırlayan belediye başkanları için Kaymakam "C. Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifler
     denetim elemanı için bağlayıcı temel soruşturma izni vermeye yetkilidirler. Ön yapmış bulunmaları."
     kriterler oluşturulmalıdır.  inceleme safhası, yetkili merciler tarafından 3628 sayılı Yasanın 17. maddesinde
      Belediye Başkanlarının görevden soruşturma izni verilinceye kadar devam sayılan "Bu Kanunda yazılı suçlarla, irtikap,
     uzaklaştırılmaları ile ilgili olarak yasal eder.      rüşvet, ihtilas ve zimmete para geçirme,
     düzenlemeleri 1982 Anayasası'nın 127. Ancak, İçişleri Bakanınca bir soruşturma  görev sırasında veya görevinden dolayı
     maddesi, 3030 sayılı Yasanın 9. maddesi, nedeniyle Belediye Başkanının görevden kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara
     1580 sayılı Yasanın 93. maddesi ve yine  uzaklaştırılabilmesi için hakkındaki fesat karıştırma, devlet sırlarının
     aynı Yasanın 102. maddesi delaletiyle iddiaların ciddiyet ve ağırlık taşıması açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet
     Memurların ve Diğer Kamu Görevlerinin gerekir. Danıştay 8. Dairesinin E. 1987/414,  verme suçları veya bu suçlara iştirak
     Yargılanması Hakkında Yasanın 6. maddesi K. 1987/370 sayılı kararında da belirtildiği etmek" ve yine T.C.K.'nın 339, 340 ve 341.
     olarak sıralayabiliriz.    üzere "Asıl olan halkın oyuyla, seçimle  maddeleri uyarınca evrakta sahtekariık
      Yukarıda yer alan yasal düzenlemelerin gelen bu kişilerin belirli bir dönem içinde yapmak suçundan dolayı belediye başkanı
     ilgili maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; görevlerini yerine getirebilmeleridir.  hakkında kovuşturma açılmış ise, gerek
      1. Belediye Başkanının görevden Haklarında açılan her soruşturma veya soruşturmanın güvenliği gerekse kamu
     uzaklaştırmaya yetkili mercii, İçişleri kovuşturma nedeni ile Belediye  hizmetinin esenliği yönünde ciddi
     Bakanıdır.           Başkanlarının geçici olarak görevlerinden sakıncaların variiğı saptanmış denilebilir.
      2. Görevden uzaklaştırma yetkisinin uzaklaştırılmaları halinde kamu hizmetinin  Yukarıda yer alan çeşitli yargı kararı ve
     kullanılabilmesi için ilgili hakkında sağlıklı biçimde yerine getirilmesi mümkün  mevzuat hükümleri birlikte
     görevleri ile ilgili bir suç nedeniyle olmaz. Belediye Başkanı hakkındaki değeriendirildiginde haklarında soruşturma
     soruşturma ve kovuşturma açılması savların önemi, ciddiyeti ve ağırlığı ile ve kovuşturma açılan belediye
     gerekmektedir.         soruşturma ve kovuşturmanın sağlıklı bir başkanlarının hangilerinin görevden
                     şekilde incelenip sonuçlandırılabilmesi için
      3. Görevden uzaklaştırma, geçici bir           uzaklaştırılması gerektiği az çok açıklığa
     önlemdir.            görevde kalmalarının sakıncalı olması kavuşmuştur.
                     halinde ilgililer hakkında bu tür önlem
      4. Görevden uzaklaştırma kesin hükme             Sonuç olarak seçimle gelen belediye
     kadar devam edebilir.     kararı alınması mümkündür."  başkanını görevden uzaklaştırmak için
      Belediye Başkanlarının görevden Yine, "Belediye Başkanının geçici bir soruşturma ve kovuşturma açılması
     uzaklaşürılmalarında yukarıda sıraladığımız tedbir olarak soruşturma sebebiyle yetmemekte, bu yetkinin kullanılmasını
     genel ilkeler göz önünde tutulmaktadır. görevden uzaklaştırılabilmesi için hakkında gerektirecek ciddi gerekçelerin varlığının
     Ancak, görevden uzaklaştırma  başlatılan soruşturma işlemi konularının, araştırılması gerekmektedir. Buna göre
     müessesesinin işlemesi Belediye Başkanı yürüttüğü belediye başkanlığı görev ve belediye başkanlarının görevden
     hakkında soruşturma veya kovuşturma hizmetiyle ilgili olması gerekmektedir." uzaklaştırılmaları için görevleri ile ilgili
     açılması koşuluna bağlıdır.                  bir suç işlediğine ilişkin ciddi belirtilerin
                      B. Belediye başkanlarının kovuşturma
      Bu nedenle, belediye başkanları nedeniyle görevden uzaklaştırılmaları ve önemli kanıtların bulunması,
     hakkında görevden uzaklaştırılmalarına Belediye Başkanlarının görevlerinden haklarındaki iddiaların önemi, ciddiyeü ve
     neden olacak soruşturma ve kovuşturma uzaklaştırılmalarını gerekli kılacak diğer ağıriiğının, görevde kalmayı sakıncalı
     işlemlerinin açıklanmasında yarar bir neden, haklarında kovuşturma kılması, yine soruşturma konularının,
     görülmektedir.                         yürütülen belediye başkanlığı görev ve
                     (yargılama) başlatılmasıdır. Ancak, hizmetleriyle ilgili olması ve son olarak da
      A. Belediye başkanlarının  hakkında kovuşturma başlatılan her başkanın görevde kalmasının gerek
     soruşturma nedeniyle görevden belediye başkanını da görevden kovuşturmanın güvenliği gerekse kamu
     uzaklaştırılmaları       uzaklaştırmak mümkün değildir. "Belediye hizmetinin esenliği yönünde ciddi
      Belediye Başkanlarının soruşturma başkanının görevde kalmasının gerek sakıncalar yaratacağının saptanması
     nedeniyle görevden uzaklaştırılabilmeleri kovuşturmanın güvenliği, gerekse kamu gerekmektedir.
     için görevleri ile ilgili bir konuda haklarında hizmetinin esenliği yönünden ciddi
     soruşturma açılması gerekmektedir. sakıncalar ortaya koyacak nitelikte C. Görevden uzaklaştırılan belediye
      158(1 sayılı Yasanın 102. maddesine  bulunduğunun saptanması gerektiği başkanı ödeneği
     göre: belediye başkanları, görevleri ile ilgili açıktır."   Herhangi bir nedenle görevlerinden
     olarak isnat edilen suçlardan dolayı Her ne kadar mevcut hukuk  geçici olarak ayrılan belediye başkanlarına,
     Memurların ve Diğer Kamu Görevlerinin sistemimizde yürürlükte bulunan yasalarda  ödeneklerinin ne şekilde ödeneğine ilişkin
     Yargılanması Hakkında Yasaya tabidir.  hangi suç isnadıyla hakkında kovuşturma bir yasal düzenlemeye, mevzuatta yer
      Buna göre: Belediye Başkanının suç açılan belediye başkanlarının görevden verilmemiştir.  :§
     işlediği doğrudan doğruya anlaşıldığında alınacağı düzenlenmemiş ise de, İçişleri Bu boşluk yargı organları kararları ile O l
                                                     c
     (teftiş sırasında) veya bir suç işlediği haber Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu doldurulmuştur.  (O
     alındığında (muhbir veya müştekice) Tüzüğünün 20. maddesinin (B) ve (C)  Tutuklu bulunan belediye başkanlarına E
     Memurların ve Diğer Kamu Görevlerinin fıkralarının bu konuda bize yol gösterici açık maaşı (ödeneği) ödenmeyeceğine M
     Yargılanması Hakkında Yasanın 5. olacağı söylenebilir.   ilişkin Danıştay 5. Dairesi'nin 19.2.1951
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15