Page 9 - TBB
P. 9

1^ inceleme yapacak üniversite mezunlarına burslar  Kuşkusuz teknik geüşmeler yaşantımızm
      vermektedir.* OECD Avrupa İktisadi İşbirliği iyileşmesine yardımcı olmuştur. Fakat bu
    A  örgütü'de 29 Eylül - 1 Ekim 1971 günlerinde gelişmelerin çevre üzerinde zararlı etkileri de
     j . Paris'te yaptığı Çevre Komitesinin toplantısmda  olduğunu inkar edemeyiz. Teknik gelişmeler
    ^  "Çevre Politikasımn Uluslararası Görünüşü" devam edecektir, yalnız bunlann insan yaşantısı­
    ^  konusunu ele almıştır. Ortak Pazar ile ilgili bir  na olan kötü etkilerine dikkat etmek ve öldürücü
      komisyon çalışmasında su ve havayı kirletici  bir darbe ohnasından korunmak gerekir. Çünkü,
    L  maddelerin azaltılması vb. konular üzerinde ne ileri teknik ve ne de en göze batan yenilikler
     r durulmuştur                insan yaşantısının yerine geçemez.
         Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç   Tabiatın korunması konusunda konfe­
      ülkeleri, denizlerin kirlenmesi ile savaş konusun­ rans, koUokyum, her seviyede yönetici ve uz­
      da bir işbirliği anlaşmasını imzalamışlardır.^ manlar toplantılan yapılarak izlenecek politika
      Belçika, Hollanda, Federal Almanya, Fransa ve  hakkında bir anlaşmaya varılması yararlı olur.
      Birleşik Krallık ülkeleri temsilcileri 7-8 Ekim Diğer yandan bu konuda uygulanacak tedbirler
       1971 günlerinde endüstri artıklannın Kuzey ve bunlann önemi üzerinde kamuoyuna bilgi
      denizine atılmasını yasaklayan bir projesini verihnesi, eğitim ve yaym y^ıhnahdır. Yayınlar­
      incelemişlerdir.              da yersel özellikle ilgili bilgiler verilmelidir.
         Avrupa Konseyi tabiatm, tarihi ve turistik Ziyaretçilere bilgi verecek kabul bürolan, doğal
      değeri olan anıtlann korunması konusunda yaşantının incelenmesine yarayacak gözleme
      birçok çahşma yapmış ve yapmaktadır. Konseye  yerleri ve kulübeler yapıhnalıdır.
      üye olan ülkelerin uzmanlarmdan kurulu çeşitli Tabiatm korunması çalışmalannda halkm
      komisyonlar halinde çalışmalar yapılmıştır. Bu  desteği önemli bir unsurdur. Halkı inandırmak
      beş yıl içerisinde anıtlann ve kültürel zenginlikle­ ve konulan öğrenmek için kampanya açmak
      rin çağdaş toplum ihtiyaçlanna göre korunmasma  faydalı olur. Halkın olumlu katkısı ve işbirliği
      yarayacak biçimde yasaların değiştirilmesine ça­ olmaksızm yapılan bütün çabalar boş kalacaktır.
      lışacaktır. Aynca halkm desteğini sağlamak için,  Çevre korunmasında diğer çalışmalarda olduğu
       1974-75 yılının anıtlann ve kültürel zenginliklerin  gibi mahalli kuruluşlarm ve kamuoyunun, halkm
      korunmasına  ayrılmış bir yıl olarak ilanı demokratik yollarla katkısının sağlanması çok
      öngörülmüş ve bu konuda en iyi yenileme ve önemli bir unsurdur.
      değerlendirme çalışması yapmış olan şehirlerin  Sağlam ve düzenli bir demokratik
      bir Avmpa diplomasımn verihnesi planlanmıştır.  toplumda, halktan bilgi alma ve halka bilgi
         Avrupa Konseyinin amacı, üye ülkelerde  verme, bir başka deyimle, enformasyon
      yapılacak çalışmalarda birlik sağlamaktır. hizmetleri, moral ve sosyal nitelikte bir hak ve
       Şimdiye kadar özel kişiler veya demekler tara- aynı zamanda bir görevdir. Böylece bilimsel
      fmdan hiçbir resmi destek olmaksızın, yürütülen  biçimde anlaşıhnış ve iyi örgütlenmiş bir halkla
      bu çalışmalann resmi organlarında desteğinin ilişkiler hizmetinin, amacı ulaşmak için nedenli
      sağlanarak yürütülmesidir.        etkili bir araç olduğu ortaya çıkmış olmaktadır.
                            Gerçekten, zamanımızm kamu yönetimleri için
         Halkm ve Gençliğin Etkileri     halkla ilişkiler hizmeti bir zorunluluk ve ödev
         Tabiatın kirlenmesinin doğuracağı sorun­ sayılmaktadır.* bunun nedenleri ise yukanda
       lar ve tarihi eserlere vereceği zararlann üzerinde,  açıkladığımız gibi, başanlı bir yönetim örneği
       özellikle insan sağlığma olan zararlan ve bunun  vermek için halkı etkileme ve halktan etkilenme
       önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılması usulünü en iyi biçimde uygulama
       gerektiği hakkında kamuoyunu uyandırmak ve zorunluluğudur.
       duygulandırmak zorunlu bir görevdir. Çağımız­
       da, modem kamu yönetiminde yönetilenlerle 6) Huntley (James R.): L'Environnement de I'Homme et LAlliance
       yönetenler arasında daha sıkı bir ilişki kurmak,  Atlantique. Juin 1971. Oton, Bruxelles
                            7) Conseil de L'Europe: Nouvelles Sur La Protection Du Millieu
       halka bilgi vermek ve onlarm görüş ve düşünce­ (E)71-7
       lerinden etkilenmek temel bir görev olmuştur. 8) Directives Pour Un Programme Concret. 11-12 Mai 1968.
                            Prepare Par Europeerme Feminine. S.6


              İLLER VE BELEDİYELER   1981  NİSAN  1999
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14