Page 8 - TBB
P. 8

Kirlenmenin Nedenleri ve Sakıncaları haline gelecektir.
          Tabiatın kirlenmesinin önlenmesi için  Hava kirlenmesi, mazot ve benzeri
       önce bu kirlenmenin nedenleri üzerinde durmak,  maddelerin tüketiminin ve motorlu taşıtların A
       bu nedenleri bulmak ve bu nedenlerin ortadan  sayısının artışına paralel olarak artmaktadır y
       kaldırılması için çaba göstermek gereklidir. Yirmi, yirmibeş yıl önce hava kirlenmesinin ^
       Tabiatın kirlenmesine neden olan nedenlerin belli  başlıca nedeni toz, is, kurum gibi maddeler iken, ^
       başlılan aşağıda ki gibi sıralanabilir.  sonraki gelişmelerle kömür tüketiminin artışı ve
          - Şehirlerin ve çevresinin hızla büyümesi  motorlu taşıtların çoğalışı ile hava kirlenmesi L
       ve endüstrileşme,            daha zehirli olan maddeler dolayısıyla ciddi bir r-
          - Teknolojideki gelişmeler, yakıt olarak  sorun haline gelmiştir. Bütün bu kirlenmeler
       kullanılan maddelerde değişiklik (odun yerine  tarihi eserlerin zarar görmesine bazı niteliklerini
       kömür ve kötü nitelikte kömür kullanılması, kaybetmelerine neden olmaktadır.
       kömüründe yerini mazot ve benzeri maddelerin
       alması),                    KİRLENMENİN   ZARARLARINI
          - Altyapı hizmetlerinin yetersizliği (lağım,  GİDERMEK İÇİN ALINAN
       yol, park, yeşil alan gibi),          ÖNLEMLER
          - Şehirlerde, oturulan yerlerle fabrika Tabiatın korunması demek onu olduğu
       alanlarmm birbirine karışması,       gibi, şimdiki durumu ile devam ettirmek demek
          - Merkezi hükümetlerin  çevrenin  değildir. Bir yandan onu korurken diğer yandan
       korunmasından çok ekonomik gehşmeye ağırlık  da iyileştirici tedbirler olmalıdır. Bu konuda
       veren tek yönlü politikalar,'       almacak tedbirlerin belli başlılan şunlar olabilir:
          - Fabrika ve motorlu araçların çıkardığı - Maden çıkarılarak terk edilen yerlerin
       kirletici maddeler,            tarım, dinlenme veya eğitim amaçları için
          - Mutfak atıklarının, eskimiş eşyaların, kullamhnası,
       araba, çamaşır makinası, buzdolabı gibi   - Kirlenmiş çayır, mera, göl, nehir, ırmak,
       maddelerin gelişigüzel atılmalarından ve zararsız  kanal ve plajlann yararlı hale getirihnesi,
       hale getirihnemelerinden doğan sakmcalar    - Estetik olmayan yerleşme yerlerinin
          İnsanlar için en zorunlu ve yaşantılannı gizlenmesi veya kaldınhnası,
       sağlayabikneleri için gerekli olan su ve havadır.  - Köylerde ve köyleri çeviren kırsal
       Gelecek kuşaklar bakımından da bugünün alanlarda ağaçlar yetiştiriknesi,
       kuşaklarmın onlara bırakacakları en iyi miras  - Mevcut parkların güzelleştirilmesi ve
       hava ve sudur. Kirli su ve kirli hava yerine, yeni parkların açılması,
       gelecek kuşaklarm yaşantılanna elverişli temiz  - Yeni piknik alanlan meydana getirihnesi,
       su ve temiz hava bırakmak gerekmektedir. Kirli  - Su birikintilerinin korunması ve
       su ve kirli hava tarihi eserlere de zarar dinlenme amacı ile kullamlacak hale getirihnesi,
       vermektedir.                  - Şehir ve kır ilişkilerini belirten fotoğraf
          Temiz su, insan yaşantısı bakımından ve filmler hazırlanarak buraların öneminin
       büyük ve hayati bir önem taşımaktadır. Suya tanıtılması vb.
       yalnız içme, kullanma, sağlık alanında değil Tabiatı koruma konusu artık uluslar arası
       estetik ve eğlence yönünden de gereksinme bir nitelik kazanmış ve birçok ülke ve uluslar
       duyulmaktadır. Yüzme, avcılık ve benzer sporlar  arası kuruluşlar konu ile ilgilenmeye
       içinde suya ihtiyaç vardır. Nehirlerden ulaştırma  başlamışlardır. Birieşmiş Milletler, deniz, toprak,
       işlerinde yararlamhnaktadır. Oysaki deniz, nehir  hava kirlenmesi ve çevrenin korunması sorunları
       ve göllere çöp, kanalizasyon suları ve benzeri  üzerinde uluslar arası çalışma grupları kurmuş
       maddeler insafsızca atıhnaktadır.     ve raporların değerlendirilmesini yapmıştır.
          Bugünkü  kuşakların yararlandığı, Avrupa Konseyi, FAO, UNESCO ve NATO gibi
       eğlendikleri deniz kenarları, gerekli tedbirler kuruluşlarında konu ile ilgili inceleme ve
       alınmazsa, gelecek kuşakların yanına bile araştırmaları vardır. NATO çevre sorunları ile
       yaklaşamayacağı pis, hastalık yuvası yerler
                             5)tulaNouvelles: 1971 Ağustos-Eylül S.2


              İLLER VE BELEDİYELER   197  NİSAN  1999
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13