Page 7 - TBB
P. 7

Dünyanın  pek çok ülkesi tabiatın leşmeyi destekleyecek nitelikte hazrrianmalan bir
       kirlenmesinden yakınmaktadır. Son yüzyıl zorunluluktur.
     A  içindeki nüfus artışı dolayısıyla dünyanın işgal Teknik gelişmeler nedeni ile, tabiat
     y  edilmeyen alanları azalmıştır. Nüfusun dünkünden daha çok kullanılmaktadır. Bu
       çoğalması, tüketimin artması sonucu insanlar kullanmanın hava, su ve toprak kirlenmesine
       orman, göl, deniz, nehir, hava gibi insanların neden olmaması ve tabiatın insanlığm yararma
       yaşaması ve sağlığı için önemli olan tabiat korunması sağlanmalıdır.^
     L  unsurlarmı kirletmeye başlamışlardır. Oysa ki,  Avrupa da, endüstriyel artıklar, su ve
     r  tabiatta yaşayan insanların temiz, emin ve havayı kirletici bir nitelik almıştır. İngiltere' de
       elverişli bir yaşantıdan yararlanmaya haklan 6.000 Km su yolu kirlenmiştir. İkibin kilometre
       vardır. Tabiatın insanlara verdiği doğal su yolu da benzer tehlike ile karşı karşıyadır.
       zenginliklerin kirlenmemesi ve gelecek kuşaklara  Kanada ve Amerika arasında bulunan
       da temiz olarak devredilmesi gereklidir. bU  yirmi beşbin kilometre kara büyüklüğündeki
       nedenle herkesin, tabiattan başkalarmın temiz  ERİE Gölü hiçbir yaşantı yoktur. Stocholmden
       olarak yararlanma hakkına saygılıyı olması, aym  CADiX'e kadar Avrupa'nın kültür zenginliği
       zamanda bir insanlık görevidir. Bu sonuç, tabiatı  zehirli gazlann etkilerinden ve aşınmadan zarar
       kirletenlere karşı tedbir almayı ve onlara karşı  görmektedir. Ren Nehri Kuzey Denizine
       hoşgörülü olmamayı gerektirir.       döküldüğü yerde ölü bir nehirdir.
          Tabiat güzellikleri ve manzaralara insan  Avrupa kıyılannda yaşayan balıklar, ham
       çevresini kuşatan koşullan iyileştiren hayati yağ tabakasınm oluşması nedeniyle, kaybolmak­
       önemde varlıklardır. Bunlann korunması ve tadır. İngiltere ve Almanya ocaklanndan gelen
       denetlenmesi önemli bir sorundur. Tabiata kükürt, İsveç ormanlan harap etmektedir.^ Bazı
       verilen zararların tamiri çok güçlükle ve uzun  İspanya nehirleri köpük deposu haline gelmişler
       süre içinde giderilebilmektedir. Şimdiye kadar  ve sahiller petrolden dolayı kirlenmenin etkileri
       toprak, bölge, ülke, kıyı düzenlemesi, turizm ve ahındadır. Bu durum balık avcılığı endüstrisin
       tabiatın ve tarihi eserlerin korunması sorunları de bir krizi ciddileştirmektedir. Yılda dört milyon
       birbirlerinden ayn olarak ele alınmıştır. Oysaki  turistin ziyaret ettiği Venedik şehirlerinde de
       bunlann birbiriyle ilişkili olarak eşgüdümlü bir  endüstri büyük zararlara sebep olmaktadır.
       biçimde ele ahnması gerekir.        Venedik'te her yıl duvar resimleri yüzde beş,
           Şehirlerin estetik görünüşten yoksun, ağaç ve muşamba üzerine yapılan tablolar yüzde
       monoton bir görünüşe sahip oluşu şehirsel üç, heykeller yüzde altısmı kaybetmektedir."
       yaşantıda insan zevkine indirilen önemli bir Yukanda belirtilen ömekler, bize gelecek
       darbedir. İnsanlann gelişen endüstri ile tabiatm  bakımından tabiata ve tarihi eserlere nedenli
       uyumlu olarak varolacağı biçimde tabiattan saygılı olmamız gerektiğini ortaya koymaktadır.
       yararlanma çabası göstermeleri gerekir. Ağaç,  Tabiatın korunması yönünden, yapılarda
       güzel manzara, tarihi eserler ve yeşil alanlara kullanılan malzemeler de önemlidir. Bu malze­
       saygı gösterilmelidir. Yeşil kuşaklara çevrilmiş melerin seçiminde dikkatli davranmalı ve doğal
       ağaçlık kırsal yapı korunmalı ve bunlar gerekli  görüntüleri bozmayacak nitelikte olmasına
       olan yerlerde yeniden ağaçlandınimalı ve halka  çalışılmalıdır. Elektrik ve telefon kablolannın
       açık ohnahdır.               toprak altmdan geçirilmesine dikkat etmeh, tarihi
          Tarihi değeri olan abidelerin, şehirlerin,  eserlere zarar vermemeli, su deposu, silo ve
       müze, saray, bahçe ve benzeri yerlerin, yaşayan,  turistik yapılar şehirsel yapıya ve tabiata kaynaş­
       insan ihtiyaçlanna uyacak biçimde korunmaları  mış birer sanat eseri biçiminde yapılmalıdır.
       gerekir. Çünkü bunlar kültür varlığımızın Şurası gerçektir ki, tabiata saygı, şehirleşme ve
       zenginlikleridir ve gelecek kuşakların yaşantılan  turizmin gerçekleşmesine çalışmak demektir.
       ve dinlenmeleri için zorunludur. Şehirlerin yeni
       gelişme planlannın, doğal zenginliklerin ve tarihi
       eserlerin korunmasım sağlayacak, yerel renkleri  2) lulaNouvelles: 1971 Ağustos-Eylül S.4 et Du Patrimoine
                              Casanova
                                 (Vila):
                                    Protection
                                       du
                                        Paysage
                             3)
       ve yerel mimari tipleri devam ettirecek ve güzel­ Culturel.lulaNouvelles. 1971. S.4
                             4) a.g.e. S.5
              İLLER VE BELEDİYELER   |E1  NİSAN  1999
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12