Page 6 - TBB
P. 6

MAHALLÎ         İDARELER                           M
                                                  A
       VE   ÇEVRE      SORUNLARI                          K


                                                  A
                                                  L
                                     Prof. Dr. Nuri TORTOP
                                                  E

                             Avrupa Mahalli İdareler Konferansı Başkam'nın,
                             Avrupa Komünleri Konseyi ve Uluslar Arası
                             Şehirler ve Mahalli İdareler Birliği başkanlarının
                             önsözleri vardır. Bu yayınların amacı fikirlerin
                             gelişmesine yardımcı olmak, harekete geçmeyi
                             kamçılamaktır.
                                Mahalli İdarelerin şehirsel bölgelerde,
                             (sokaklarm canlandınlması, kuşlann korunması,
                             park yerleri vb.) ve kırsal
                                Bölgelerde (manzaraların korunması,
                             toprağın ıslahı, su yollarının tamiri, turizm, kamp
                             alanları vb gibi) çözümleyebilecekleri sorunlar
          Son yıllarda çevre sorunları, birçok vardır. İşte bu eserde hava, su kirlenmesi,
       ülkenin ve kamuoyunun dikkatini çeken, gürültünün zararları incelenmekte ve bu alanda
       üzerinde titizlikle durulan ve birçok uluslar arası  mahalli idarelerin neler yapabileceği
       toplantıların gündemine giren bir konu haline  belirtilmektedir.
       gelmiştir. Çevre sorunları denilince, tabiatın
       kirlenmesi, su, hava kirlenmesi, tabiat   DÜNYA  NÜFUSUNUN
       güzelliklerinin bozulması, tarihi eserlerin  ARTMASININ   ETKİLERİ
       yıpranması, topraklann verimlilik düşmesi gibi  Dünyanm nüfus her yirmi, otuz yılda, bir
       sorunlar ve bunlara karşı alınacak tedbirler akla  milyar artmaktadır. Oysaki 1850 yıllannda tüm
       gelmektedir. Konu üzerinde yalnız resmi dünya nüfusu bir milyar dolaylarmda idi. Önceki
       kuruluşlann değil kamu oyunun, halkm ve özel  yüzyıllarda daha az insanın oturduğu dünya
       kuruluşların da durması gerekmektedir. Çevre  yüzeyinde birkaç kat insan oturmaktadır. Daha
       sorunları, bazı ülkelerde yalnız bu konu ile çok insan tabiat kaynaklarını kullanmaktadır.
       uğraşacak örgütlerin kurulması zorunlu kılmıştır. İnsanların tabiat kaynaklarmı kullanması, bazı
       Fransa'da çevre sorunlan ile ilgiUbir bakanlık hallerde, yarının kuşaklarının benzeri
       kurulmuştur.                kaynaklardan yararlanacağını düşünmeksizin
          Ülkemizde de 1979 yıllannda kurulan kendilerinin günlük çıkarlarına göre hoyratça
       Çevre Müsteşarlığı daha sonra Çevre Bakanlığı  yapılmaktadır. Bu durum gelecek yönünden
       olarak kurulmuştur. Tarih eserlerin korunması endişe doğurmaktadır. İşte bu endişeleri
       çevre sorunlannın giderilmesi ile yakından azaltmak veya yok etmek için, birçok ülkede
       ilgilidir.                 tabiatm ve tarihi eserlerin gelecek kuşaklarm da
          Fransız Çevre Bakanı J.B. de Vilmoren yararlanacağı biçimde korunmasım sağlayacak
       "çevrenin ve tabiatın korunması alanmda mahalli  ulusal ve uluslar arası düzeyde çalışmalar
       idarelerin rolü" isimli i t ^ yayınlamıştır. Avrupa  yapılmaktadır..
                k
       Konseyi'nin de ilgililere salık verdiği bu kitap
       Fransızca ve İngilizce olarak yayınlanmış ve
       parasız olarak dağıtılmaktadır.' Kitabm başmda  1) J.B. de Vilmorm: "Le Röle Des Pouvoirs Locaux En Matiâre De
                                              1972
                             Conservation De La Nature Et De L'Environnement"

              İLLER VE BELEDİYELER      NİSAN  1999
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11