Page 5 - TBB
P. 5

YEREL      YÖNETİMLERDE                 DAHA        M

                                                 A
           FAZLA       DEMOKRASİ              İÇİN         K

                                                 A
          TBD-IRI        EĞİTİM        İŞBİRLİĞİ             L

                                                 E

                                     Erdoğan H A M U R C U
                                       Genel Sekreter


                            DE DAHA FAZLA DEMOKRASİ)   isteği yüksek
                            sesle duyurulmaya başlandı. Eğitim çalışmaları­
                            mıza konuşmacı olarak davet edilen bürokratları,
                            bu gerçeği yakmdan görmek fırsatını buldular. Bu
                            gelişme, zamanla İçişleri Bakanlığını harekete
                            geçirdi ve "Yerel Yönetim Reform Tasarısı"
                            hazırlandı.
                               Bu dönemde, Türk Belediyecilik Demeği-
          Cumhuriyetin kuruluşunda kabul edilen, Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitüsü ortak
       1924 tarihli Anayasa'ya göre. Devletin îdaresi seminerleriyle, Belediye Birlikleri, Sivil Toplum
       Merkezi İdare ki, içerisinde (Yasama, yürütme ve Örgütleri, Valiler, Kaymakamlar, muhtarlar, Basm
       yargı) organları bulunuyor. Diğeri, Yerel ve Halk, bu harekete ortak edilerek Merkezi
       Yönetimler, bunlar da; İl Özel İdareleri, Yönetim üzerinde büyük baskı grubu oluşturuldu.
       Belediyeler ve Köylerden oluşuyordu. Bu Artık, değişimi herkes kabul eder ohnuştu.
       dönemde Türkiye nüfusu 10 milyondu, büyük bir Hazırlanan tasarı, Türk Belediyecilik
       kesimi tanmla uğraşıyor ve köylerde yaşıyordu. Demeği tarafından, kitapçık halinde bastırılarak
          Zamanla büyük nüfus patlaması oldu ve bütün yerel yönetimlere gönderildi, görüşleri
       Türkiye'de yaşayan insan sayısı 65 milyona ulaştı.  alındı ve daha sonra bir dizi toplantıda bunlar
       Önceleri % 65'i köylerde yaşayan bu insanlar; öneriler paketi halinde hükümete, siyasi partilere
       nüfus artışı, işsizlik ve sanayileşme sebebiyle ve Cumhurbaşkanma sunuldu.
       köyden kente göçe zorlandı, kentlerdeki bu yığılma  Tasan Parlamentoya getirildi. İçişleri Plan
       kent yönetimine içinden çıkılmaz problemler ve Bütçe Komisyonundan geçirildi. Genel kumlda
       taşıdı, kentlerin yönetimini zorlaştırdı. Bu sebeple,  müzakeresine başlanacağı günlerde yeni seçim
       yerel yönetimler için çözüm düşünülmeye kararı alınması sebebiyle, YASA, seçim sonrası
       başlandı. Ancak; üniter devlet yapısının bozulma döneme kaldı. Ancak Türkiye'de bu hareket Sivil
       endişesi, başta bürokratlar ve siyasileri uzun süre Toplum Örgütü olarak Türk Belediyecilik
       ürküttü.                  Derneğinin öncülüğünde, Türk Belediyecilik
          Yerel yönetimler için, yasal düzenlemelere Demeği (T.B.D) Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitü
       gidilmesi mücadelesini bu yönetimler adına (IRI) dayanışmasmm oluşturduğu örnek bir çalışma
       belediyelerle seçimli yöneticileri başlattı. olarak gösterildi.
          Türk Belediyecilik Derneği (TBD) bu  Türk Belediyecilik Demeği-Uluslararası
       mücadelenin ön saflarında yer aldı, yerel Cumhuriyetçi Enstitü , ortak eğitim çalışmaları
       yöneticilerle-merkezi yöneticiler arasında bir toplumun her kesiminden katılım olduğu ve
       köprü oluşturdu.             fikirlerini açıkça söyleme imkanı verdiği için
          Türk Belediyecilik Derneğinin-Uluslar (Sosyal Dayanışma) ya da sebep oldu. Toplum,
       arası Cumhuriyetçi Enstitü ile başlattığı ortak Yerel Yönetimlerin; ne yetki ne de kaynak
       Eğitim Programlanyla (YEREL YÖNETİMLER- yönünden yeterince donatılmadığını öğrendi.


              İLLER VE BELEDİYELER   194  NİSAN  1999
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10