Page 10 - TBB
P. 10

Tabiatın korunmasında yeni yetişmekte  TOURÎNG-CLUB'leri ve Doğu Avrupa'daki-
       olan genç kuşaklardan yararlanmalıdır. Avrupa  lerde dahil tabiatın korunması için genç
       Konseyi, tabiatın korunması için gönüllü genç­ gönüllüler kampanyasma katılmaktadır. Belçika A
       lerin görevlendirilmesi amacı ile bir kampanya  ve İtalya kulüpleri bu kartlardan dağıtmaya j .
       açmıştır.' Fransız Çevre Bakanı M. Robert başlamışlar,diğer ülkelerde de benzeri çalışma- ^
       POUJADE Paris'te, Avrupa Konseyi'nin tabia­ lara başlanmıştır. Bu kartlar hiçbir kulüp veya ^
       tın korunması kampanyasına gençlerin daha örgüte bağlılığı gerektirmediği gibi dinsel, ahlaki
       etkili katılmasını sağlayacak bir plan ortaya ve sosyal inamşlara da saygıyı gerektirmektedir. L
       atmıştır. Fransız Touring-Club yardımı ile gençler  Kart sahipleri çevre ve doğal zenginliklerin ko- r
       "Tabiatın Korunmasında Genç Gönüllüler" runmasmda gönüllüler sayılacak ve bu doğrultu-
       olacaklar ve Uluslar arası Turizm Birliği'nce da Avrupa'da girişilen çalışma ve kampanyalarda
       verilen özel bir üye kartına sahip olacaklardır.  görevli olacaklardır.'"
       Gök mavisi renginde olan bu kart, on iki yıldızla  Gençlerin tabiatm korunmasmda seferber
       çevrilmiş bir ağaç olan Avrupa Konseyi tabiatm  edilmesine yönelen bu hareket, tabiatın
       korunması sembolünü kapsayacaktır. Fransız korunması için Avrupa Yılı Bildirisi ile başlayan
       Çevre Bakanı ve Avrupa Konseyi Genel Sekre- ve Dışişleri Bakanları Komitesinin bildirisi ile
       teri'nin de hazır bulunduğu merasimde, gençlik  onaylanan Avrupa Konseyi sürekli kampanyası
       örgütleri üyesi öğrenci ve Fransız gençlerinden  ile ilişki halinde sürdürülmektedir. Bu çalışmala-
       otuz kişiye, ilk kartlarım vermiştir. Bu merasime  nn amacı güzelliklerin ve tarihi eserlerin korun­
       gazeteciler, radyo ve televizyon temsilcileri de ması, bitki ve hayvanlarm korunması için kirlen­
       davet edilmiştir.             meye karşı kampanya lehinde kamuoyunda
          Kart sahipleri, tabiatı koruma yükümlü­ sürekli, geniş ve etkili bir hareket uyandır­
       lüğünü üzerlerine alacaklar ve aşağıdaki on maktadır.
       kurala uyacaklardır.               Çevre ve tarihi eserlerin korunması
          1. Doğal bitkiler ve çiçeklere, doğal konusunda eğitim, öğretim ve enformasyon
       manzara ve yapılara saygı duyacaklar,   çahşmalarmm temel ilkeleri
          2. Ormanlara saygılı olacaklar ve yangma  Doğal çevre alanında yapılacak eğitim,
       karşı önleyici tedbirieri dikkatle alacaklardır,  öğretim ve enformasyon faaliyetlerinin ulusal ve
          3. Kuşlan tanıyacaklar ve koruyacaklar,  uluslar arası düzeyde etkili olabilmesi için dört
          4. Vahşi hayvanların yaşama hakkına temel ilkeye dayanması gereklidir:
       saygı gösterecekler ve nesh tükenmekte olanlan  1. Öğretim ve enformasyon, bu alanda
       koruyacaklardır,              bilinçlenmeyi, doğal ve ortak beşeri zenginliğin
          5. Kaynaklan, nehir, göl ve deniz kıyılarım  değerini, önemini öte yandan, bu zenginlikler
       kirletmeyeceklerdir,            karşısında ortak nitelikte bir sorumluluk
          6. Pisliklerin kaldırılması ve temizleme  bulunduğunu gerçekleştirmelidir.
       çalışmalarma destek olacaklardır,        2. Öğretim ve enformasyon, çağdaş
          7. Tabiatm sessizhğini bozmayacaklardır,  toplumun gerekleri ve çevre üzerindeki etkileri
          8. Tabii kaynaklara, arkeolojik ve tarihi arasında mevcut ilişkileri daha iyi anlamaya
       eserlere, manzaralara özel dikkat gösterecek­ yarayacak, uygun unsurları sağlamalıdır.
       lerdir,                     3. Öğretim ve enformasyon, yalnız yeni
          9. Bilinmeyen ve kusurlu olan konuları  teknik araçlardan değil, sosyal bilimlerde
       açıklayacaklardır,             uygulanan usullerden de yararlanmah ve ilgililerin
          10. Tabiatm ve tarihi eserlerin korunması  yardımıyla gerçekleştirilmelidir.
       ile lgili bütün teşebbüsleri aktif olarak  4. Öğretim ve enformasyon, olaylann
         i
       destekleyeceklerdir.            tamtıhnasmda nesnelliği sağlamalıdır ve her türlü
          Tabiatın korunmasmda görev alan genç­ kuşkudan sakınılmalıdır. Doğal kaynakların
       lere verilen üyelik kartları. Uluslar arası Turizm
       Birliği'ne dahil büro ve bölge merkezlerince,  9) İulaEuropinfonn. 1971/23. l-15Decembre. S.499
       parasız verilmektedir. Böylece birçok Avrupa 10) Conseil de L.Europe: Campagne du Conseil de L'Europe Pour
                            La Conservation De la Nature. 30Novembre 1971. S.502

              İLLER VE BELEDİYELER   199!  NİSAN 1999
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15