Page 9 - TBB
P. 9

görevlerinin ve Meclis Üyelerinin seçim RÜESASI'nın SURETİ İNTİHABINA DAİR   /j/j
       usulünün Kanunla belirtilmesi öngörüldü.  KANUN  ile belediye hey'etlerinin kendi ^

          1877 yılmda Devlet Şurası tarafından başkanlarını aralannda gizli oy' la ve çoğunluk ^
       hazırlanan DERSAADET    BELEDİYE    esasına göre seçmelerini öngördü. Ayrıca AN­
       K A N U N U ile VİLAYET  BELEDİYE    KARA için 16.2.1924 tarih ve 417 sayıh AN- ^

       KANUNU  kabul edildi. Bu Kanunlara göre, KARA ŞEHREMANETİ KANUNU çıkanlarak  L
       İstanbul'da belediye teşkilatı eskisi gibi özel bir düzenleme getirildi.     f
       Şehreminliği ile Belediye dairelerine dayanmakta  18.3.1924 tarihinde çıkartılan 442 sayılı
       idi. Şu kadar ki Belediye Daireleri sayıca KÖY KANUNU ile 2.000 nüfusa kadar olan
       artırılmakta ve yerleri de Kanunla tesbit komünlere köy denilerek KÖY KANUNU'na

       edilmekte idi.              tabi tutuldu.

          Taşrada ise, her şehir ve kasabada bir 3.4.1930 tarihinde çıkartılan 1580 sayıh
       belediye kuruluşu ve kuruluşun,      BELEDİYE  KANUNU  ile köy dışında kalan
                             bütün komünleri kapsamına aldı.
          BAŞKANI,
                               İstanbul'da Vilayet ile Belediye'yi birleşik
          BELEDİYE MECLİSİ  ve,
                             bir idare olarak düzenleyen hükümler 1954
          CEMİYETİ BELEDİYE olmak üzere üç
                             yılında kaldırıldı ve 1.3.1956 tarihinde ayrılık
       organ bulunacaktı.
                             gerçekleştirildi.
          BELEDİYE  MECLİSİ halk tarafından
                                1961 ANAYAS Asının 116 ncı maddesi
       seçilmiş üyelerden oluşacaktı. Belediye Başkanı,
                             ve 1963 yılında çıkarılan 307 sayılı Kanunla
       belediye Meclisi Üyeleri arasmdan Hükümetçe
                             Belediye Başkanlannm Belediye Meclisi Üyeleri
       atanacaktı. Cemiyeti Belediye ise, o zamanki
                             arasından ve Meclisçe değil de, doğrudan
       teşkilatımızda yer alan Mahalli İdare Meclisi ile
                             doğruya halk tarafından seçilmesi sağlandı ve
       Belediye Meclisinin birleşmesinden meydana
                             idari vesayette kısıtlamalar getirildi. .
       gelecekti.
                               İleri  ülkelerde  tatbik  edilen
          İstanbul belediyesi için çıkarılmış Kanun,
                             METROPOLİTEN   İDAREYE   geçiş için
       1912 yılmda, yerini DERSAADET TEŞKİLATI
                             özellikle planlı kalkınma dönemine girilen 1963
       BELEDİYE   HAKKINDAKİ    KANUNU
                             yılmdan itibaren çeşitli çalışmalar yapılmış fakat
       MUVAKKATI'na    bıraktı. Bu Kanunla
                             bir netice almamamıştır.
       Şehreminin atanmasını esası korundu. Buna
       karşıhk Belediye Daireleri kaldırılarak, yerlerini 1978 yılı Ocak ayında kurulan

       BELEDİYE  ŞUBELERİ  ve ŞEHREMATİ   Hükümet'ce yeni bir düzenleme yapılarak ilk
       MECLİSİ yerine de bir ENCÜMEN  kuruldu.  kez YEREL YÖNETİM BAKANLIĞI kuruldu.
                             Ancak bu Bakanlığın varlığı iktidar değişikliği
          1922 yılında, ANKARA HÜKÜMETİ
                             ile 1979 yılı Ekim ayında son buldu.
       278 sayılı Kanunla DAVAİRİ BELEDİYE              İLLER VE BELEDİYELER  527  HAZİRAN  1999
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14