Page 8 - TBB
P. 8

Bu denemeye göre, B E L E D İ Y E ' n i n ŞEHREMİNİ,
    ^  başmda, HÜKÜMETİN önerisi ile PADİŞAHIN
                              ŞEHREMANETİ   MECLİSİ,
    ly atayacağı bir ŞEHİR EMENİ ile yine atama yolu
                              CEMİYETİ  UMUMİYE...
      ile gelecek 12 kişilik Ş E H İ R M E C L İ S İ
    A                          Şehremini ve Şehremaneti MecHsi'nin
      bulunacak ve BELEDİYE batı ülkelerindeki üyeleri Hükümet tarafından atanacaktı.
    L  K O M Ü N ' l e r i n üstlendikleri bazı görevleri
                              Her Belediye Dairesinin bir Başkanı ve
    f  yapacaktı.
                           bir Meclisi bulunacaktı. Önceki hükümlerden
         İki yıl sonra y ü r ü r l ü ğ e konulan
                           farklı olarak Meclis Üyeleri mahalli halk
      B E L E D İ Y E N İ Z A M N A M E S İ (tüzüğü) ile
                           tarafından iki sene için seçilecek ve her yıl
      İstanbul'da semt, semt Belediye Daireleri
                           üyelerin yarısı yenilenecekti. Daire Başkanı ise.
      kurulması öngörüldü. İlk Belediye Dairesinin
                           Meclis Üyeleri arasmdan Hükümet tarafından
      azmlıklarm çoğunlukta bulunduğu BEYOĞLU
                           atanacaktı.
      ve GALATA semtinde kurulması ve sırasıyla
                              Cemiyeti  U m u m i y e Ş e h r e m i n i
      diğer semtlere yaygmlaştınlması kabul edilerek
                           başkanlığmda. Belediye Dairelerinin Başkanlan
      1858 yılında ALTINCI DAİRESİ BELEDİYE
                           ve Daire M e c l i s i n i n Ü y e l e r i a r a s ı n d a n
      adı ile bir belediye teşkilatı fiilen kuruldu.
                            seçecekleri üçer üyeden meydana gelecekti.
         Yeni Belediye Dairesinin başında Daire
      M ü d ü r ü ü n v a n ı ile bir b a ş k a n ve onun İstanbul'da bu teşkilatlanma çalışmalan
      yönetiminde bir Daire-i Belediye Meclisi devam ederken öte yandan 1868 yılında çıkanlan

      bulunacaktı. Gerek Başkan, gerekse Meclis bir talimat ile İstanbul dışında taşrada belediye
      Üyeleri Hükümet tarafından atanıyor. Belediye  teşkilatı kurulması öngörülüyordu. 1870 tarihli
              "
      Meclisine aynca Danışman" sıfatı ile yabancı  İ D A R E - İ U M U M İ Y E V İ L A Y E T
                            NİZAMNAMESİ   ile de teyit edilen talimat
      uyruklu bazı kimseler de katılıyor ve belediye
                            hükümlerine göre o zamanki Mülki İdare bölüm
      çalışmalannda Osmanlıca yanmda Fransız da
                            merkezleri olan Vilayet, Sancak ve Kaza
      resmi dil olarak geçerli kabul ediliyordu.
                            merkezlerinde birer belediye teşkilatı
         1869 yılmda Devlet Şurasmca hazırlanan
                            kurulacaktı. Teşkilatm başmda MUTASARRIF
      D E R S A A D E T İ D A R E - İ B E L E D İ Y E
                            tarafından memurlar arasından atanacak bir
      N İ Z A M N A M E S İ İLE  B E L E D İ Y E
                            Belediye Reisi bulunacak. Belediye Meclisi ise.
      TEŞKİLATININ  BÜTÜN İstanbul'a yayılması
                            Mahalli İhtiyar Heyetinin seçtiği kimselerden
      kabul edildi.
                            oluşacaktı.
         B u nizamname  ile İ s t a n b u l ' d a
                               1876 tarihli TEŞKİLATI E S A S İ Y E
      ŞEHREMİNLİ kuruluşu yeniden örgütlenmekte
                            K A N U N U gerek İstanbul'da, gerekse taşrada
                         i
      ve şehir 14 Belediye Dairesine ayrıknakta di.
                            kurulacak belediyelerin seçimle işbaşma gelecek
      Bütün belediye dairelerinin üstünde olan
                            Meclisler tarafından yönetilmesini kuruluş ve
      şehreminliğinin 3 orgam olacaktı.


             İLLER VE BELEDİYELER  326  HAZİRAN   1999
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13