Page 7 - TBB
P. 7

örgütlenmeye de yer verdikleri görülmektedir. kademelerinde ise. Nahiyelerde NAİBLER M
       Tarihsel bir oluşum içinde bazen Devletle birlikte  (Kadı vekili, Kaza Kadısı, Şer'i Hakim) A

       bazen Devletten önce vücut bulup, Devletin Mahallelerde İMAMLAR görevlendirilmişti. K
       yanmda veya onun bir parçası niteliğinde onun  Yönetime katılma ve bedeli işlevleri
       gibi bir kısım hizmetleri yapmayı yüklenmiş olan  bakımından Osmanlı şehirlerinde İMARET A
       bu mahalli kuruluşlar fertlerin komşuca                     L
                             SİTELERİ (İmar İşleri, fukaraya ve medresede
       yaşamaktan doğan ve mahalü nitelikte olan ortak  olanlara yemek veren v.s.) ESNAF E
       ihtiyaçlarını karşılarlar veya karşılanmaya ÖRGÜTLERİ ve MAHALLELER düzeyinde
       çalışırlar. Bu kuruluşlar ülkeden ülkeye yapısal  ÜÇLÜ kurumsallaşmış yapı gözlenmektedir.
       değişikler göstermekte ve ayn isimler altında
                               Şehirlerin fiziksel çekirdeği ve çok çeşitli
       kurulmakta ise de bizde (Mahalli İdareler, İl Özel
                            işlevleri ile kamusal hizmet merkezi olarak
       İdareleri, Belediyeleri ve Köyleri ifade eder.) gün
                            İMARET   SİTELERİ  Vakıflar yoluyla
       geçtikçe ilerleyen medeniyetin, teknolojinin
                            kurulmaktadır.  AHİ  teşkilatlarından
       getirdiği sosyal, siyasal, ekonomik ve fiziksel
                            LOCALARA kadar tarihsel geUşim süreci içinde
       ihtiyaçlann ve buna bağlı olarak görevlerin
                             şehirsel yerleşimlerin ilk oluşumunda ve şehir
       yapılmasında çekilen güçlükler, yenilenme
                             iktisadi yaşamının düzenlenmesinde önemli
       yolunda yapılan idari ve yapısal değişikliklerle
                             etkinlikleri olan ESNAF ÖRGÜTLERİ yanmda,
       ortadan kaldmhnaya çahşılmaktadır.
                            gündelik hayatm birey ve cemaat düzeyinde her
          BELEDİYE               anlamda biçimlendiği mahalleler Osmanh şehirsel

          Belediye sözü, kökü bakımmdan Arapça  yaşammm temel unsurlarıdır.
       olan ve bir insan topluluğunun yerleşme amacı  (3.11.1839) Tanzimata kadar özünde
       ile oturduğu  yer  anlamını  taşıyan  ferdiyat ve cemaat usulüne dayalı Türk
       BELED=BELDE kelimesinden geür. Belediyeye  şehirciliği. Tazminatla birlikte yerini cemiyet

       ilişkin kuruluş ve yönetim anlamındadır. sistemine bırakmıştır.
          Osmanlı  klasik döneminde Devlet    19. yy. ikinci çeyreğinde, İKTİSAB

       hizmetleri anlayışı ve uygulaması açısından NAZIRLIĞI (Polis ve belediye işlerini yapan)
       büyük ölçüde İslami dini esaslanndan esinlenip  ve EVKAF NEZARETİNİN (Vakıflar)
       onun kurumları benimsendiğinden şehirlerde,
                            kurulmasıyla değişmeye başlayan klasik şehir
       yargı ve beledi hizmetlerinin tümünden sorumlu  yönetimi, yerine dönemin yeni toplumsal siyasal
       en üst yönetim mercii KADI idi Kadının çok ve yönetsel taleplerine cevap verebileceği

       yönlü yönetsel işlevlerini yerine getirirken başhca  düşünülen Batılı şehir yönetim modellerine
       yardımcılarının MUHTESİB'ler (Dışarıdan
                             bırakılmıştu-. Fransız KOMÜN idarelerinden
       getirilip satılan mallarm vergisini alan, belediye  örnek alınarak 1855 yılmda Devlet eliyle ilk
       ve polis görevlerine bakan memur, binbaşı) belediye kuruluşu İSTANBUL'da

       oluşturuyordu. Şehirsel yönetimin daha üst gerçekleştirilmiştir.              İLLER VE BELEDİYELER       HAZİRAN  1999
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12