Page 6 - TBB
P. 6

hakim  olan yerel yönetim modelidir.  yönetimler karşısında merkezi yönetimlerin
    ^ Bağmısızlaşan cumhuriyetlerin köy, kasaba, kent "vesayet denetimi" hafiflemiştir.

    ^ ve metropollerinde halen değişik biçimlerde Türkiye'de belediyecilik asıl olarak
      uygulanmaktadır.              Fransız belediyecilik modelinden esinlenerek
    A                       geliştirilmiştir. (Karma sistem)

         Bu modelde kent yönetiminin yetkisi
                              TÜRK BELEDİYECİLİĞİNE    KRO­
    ^ sınırsız gibi görünür. Ancak belediyeler bir
                           NOLOJİK  BAKIŞ
    f yanıyla merkezi yönetimin uzantısı gibi
                              Toplumsal yaşayışm en geniş örgütlenme
      görünürken diğer yamyla oldukça geniş yetkilere
                           örneği devlettir. Ulusal sınırlar içinde yaşayan
      sahiptirler. Bu nedenle merkezi yönetimle yerel
                           bir topluluğun genel nitelikteki ortak ihtiyaçları
      yönetimlerin  görev yetki ve hizmet
                           Devlet tarafından kamu hizmetleri ile karşılanır.
      bütünleşmesinden söz edilebilir.
                           Ve menfaatleri Devlet tarafından gözetilir,
         Gelişmiş batı ülkelerinde görülen
                           korunur, temsil edilir. Devlet bu hizmeti ve
      belediyelerin sağladığı hizmetlerin yanısıra,
                           görevleri (Merkezi İdare) adını verdiğimiz bir
      perakende satış, çeşitli yerel sanayi yatınmlarma
                           kuruluş sistemi içinde yerine getirir. Devlet
      girişmek, kamu tesisleri kurma ve belediye
                           tarafından karşılanılacak ihtiyaçlann önemine
      işletmeleri oluşturmak gibi işlevleri de vardm
                           ve genişliğine göre meydana getirilecek bir örgüt
      İnşaat sanayini tümüyle denetler, mimarları
                           yurdun her tarafına yayılır ve söz konusu
      istihdam eder. Doğrudan kendisine bağlı
                           ihtiyaçları karşılamaya çalışır. BeUrU bir hiyerarşi
      olmayan sanayi yatınmlanm da çeşitli konularda
                           içinde biçimlenen bu örgütlenmede, görevliler
      denetler. Toprak mülkiyetini elinde tutar.
                           kuruluş ve görev yasalannm çizdiği sınırlar içinde
      Fabrika, konut gibi başka yatırımlar için alan
                           sahip oldukları yetkileri kullanırlar. Kararlar
      ayınr.
                           alırlar işlemlerde bulunurlar.
                 Y
         4- FRANSIZ TİPİ EREL  YÖNETİM
      SİSTEMİ                     Toplumlarda hizmet, ister Devlet, ister İl
         Avrupa, Asya ve Afrika'nın birçok Özel İdareleri ile Belediyeler ve Köyler, isterse
      ülkesinde görülen Fransız tipi yerel yönetim özel sektöre bağlı olarak yürütülsün, fertlerin
      sisteminin temelleri Fransız devrimine ve cemiyetlere intikal eden ihtiyaçlanndan doğduğu
      Napolyon dönemine dayanır. Napolyon'un ve bu ihtiyacın lüzumu derecesinde kıymet

      geliştirdiği merkeziyetçi yapı içinde belediyeler  kazandığı görühnektedir.
      (bucaklar) merkezi hükümetin yerel birimleridir.  Ancak, toplumsal yaşayışın en gelişmiş

         Mart 1982'de yürürlüğe giren bir yasa ile  örgütü Devlet olmakla beraber her medeni
      Fransız belediyecilik sistemi ademi merkeziyetçi  toplumda genel nitelikte ihtiyaç ve menfaatler
      bir yapıya yönelmiştir. Böylece merkezi yamnda yerleşme birimlerinin, yakın çevrelerinin
      hükümet karşısmda yerel yönetimlerin yönetsel,  ihtiyaç ve menfaatlerini karşılayacak kamu

      mali yetki sorumlulukları artmıştır. Yerel hizmetlerinin bir kısmını görecek ayrı bir


             İLLER VE BELEDİYELER      HAZİRAN   1999
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11