Page 5 - TBB
P. 5

YERYÜZÜNDEKİ                 YEREL            J       YÖNETİM            ÖRGÜTLENMELERİ                  (SİSTEMLERİ)                         ^
                         (1)

                                       Mehmet ÜVEZ
                                    Emekli Ankara Büyükşehir
                                    Belediyesi Zabıta Memuru
                            lehine değişmiştir. Öyle ki başkan meclis
                            kararlarmı veto etme yetkisine sahiptir. Bu model

                            "Güçlü Başkanlık Sistemi" olarak adlandınlır.

                               2- ÜNİTER DEVLETLERLE   Y E R E L
                            YÖNETİM  ÖRGÜTLENMESİ

                               Bu tür yerel yönetim biçimleri güçlü
         Belediyelerin örgütlenme biçimi, yetki ve
                            merkezi yönetimlerin var olduğu İngiltere,
       görevleri merkezi hükümetle ilişkileri, ilgili
                            Japonya gibi ülkelerde görülmektedir. Sosyal
       ülkenin siyasal rejimine, gelişmişlik düzeyine
                            yaşamm düzenlenmesinde merkezi yönetimlerin
       göre farklılıklar gösterir ise de, belediyeleri
                            yerel yönetimler üzerinde ağırlığı daha fazladu".
       kuruluş ve işlerlikleri bakımından dört grupta
                            Federatif devletlerdeki yerel yönetimlere göre
       inceleyebiliriz.
                            mali ve yönetsel denetim oldukça sıkıdır. Bu ilişki
           F
          1- EDERAL  DEVLETLERDE   BELE­
                            "Vesayet denetimi" olarak adlandınlır.
       DİYE ÖRGÜTLENMESİ
                               Aynca bireylerin yönetime katılımı, iş
          Federal devletlerde yerel yönetim, fed­
                            bölümü ve hizmetin görülmesindeki denetimi
       eral hükümetten çok eyalet ya da il yönetimiyle
                            zayıf kalmaktadır. Bu durum demokrasinin
       ilişkilidir. Bu nedenle belediyeler bir eyaletten
                            yaşamm bütün alanlarma yayılması ve serpilip
       öbürüne göre belirgin farklılıklar gösterir.
                            gelişmesinin önünde engeldir.
       Örneğin  ABD'de  geleneksel  belediye
                               3- BÜTÜNLEŞMİŞ   Y E R E L YÖNE­
       örgütlenmesinde yürütme organları. Belediye
                            TİM SİSTEMİ
       Başkam ve Belediye Meclisi'dir. Zaman içinde
       başkan ile meclis arasmdaki güç dengesi başkan  1991 yılmda dağılan Sovyetler Birliği'nde
              ÎLLER VE BELEDİYELER      HAZİRAN  1999
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10