Page 4 - TBB
P. 4

M
       PROJE                                        A


                                     Erdoğan HAMURCU     K
                                       Genel Sekreter    A

                                                  L

                            vurup harman  savurmaları)  için mi
                            istenmektedir? Elbette ki hayır. İstenilen
                            merkezi yönetimin  savurganlığına  ve
                            israfına dur demektir. Yerel hizmetleri
                            yerinden yönetim ilkesine dayalı, ehemmi-
                            mükümme  tercih eden, tasarrufa önem
                            veren, planlı projeli bir anlayışla
                            yaptırmaktır.
                               Çağımız plan, projeye dayalı geleceği
                            görebilme, uzun vadeli rantabl yatırımlar
                            yapma çağıdır.


                               Nasıl ki, bir tüccar kredi talebinde
          18 Nisan seçimlerinden sonra görev  bulunduğunda onun yatırım projesi ve
       başına gelen belediye başkanlarımızla bire  bilançosuna bakılıyorsa, belediyeler de,
       bir görüşmelerimizde, üzüntüyle belirtme­ kredi temininde bilmeleri gereken şey proje
       liyim ki, hepsi bir ateş topunun ellerine üretmeleridir. Proje zenginliğine sahip olan
       bırakıldığından dert yanmaktadırlar.    belediyelerimiz için kredi sağlama şansı her
                            zaman vardır. Bu bir içme suyu projesi, bir
          Kimisi, alt yapısı yapıhnadan, plansız  arıtma ve katı atık projesi olabileceği gibi,
       projesiz yapılmış göz boyayıcı hizmet­ toplu konut, jeotermal enerji, gaz, hava
       lerden, kimisi, hesapsız ölçüsüz yapıkmş kirliliğini önlemek veya ulaşım projesi de
       harcamalardan, kimisi, seçim hesaplanna olabilir.
       dayalı adam alımlarından  acı acı söz
       etmektedir.                   Belediyelerimiz, sadece devletten
                            kaynak sağlamak yerine, proje üreterek
          Bugün  tüm siyasi partiler, sivil kredi temini içinde uğraş vermelidirler.
       toplum örgütleri, basın ve mesleki kuru­ Krediler iç kaynaklı olabileceği gibi, dış
       luşlar, bu ülke için Yerel Yönetim Reformu  kaynaklı da olabilir. Bu konuda geri kahnış
       yapılmasından  yana tavır koymaktadır. ve proje üretemeyen belediyeler, bu işleri
       Yerel yönetimlerin yetkileri ve kaynaklan  araştınp,öğrenmek için gayret sarfetmeli,
       arttırılmalıdır, denmektedir. îyi de, bunlar yapanları, bilenleri bulmalıdırlar. Çünkü
       yerel yönetimlerin eski bir deyimle (Har proje kaynağın anahtarıdır.
              İLLER VE BELEDİYELER  ETİ   HAZİRAN  1999
   1   2   3   4   5   6   7   8   9