Page 3 - TBB
P. 3

NELER      YAPTIK                   S
                                                 u

                                                 N
                                                 U
                                       Sami GÖKDENİZ
                                      T.B.D. Genel Başkanı Ş


         T.B.D. kurulduğu  1945 yılından     Derneğe  alınan  Hukukçu   ve
       günümüze   dek  temsilcisi  olduğu  mütercimle,     dernek     ufku
       belediyelerimizin seçilmiş ve atanmış genişletilmiştir.
       kadroları için ihtiyaç duyduğu eğitim
       hizmetlerini  vermekte,danışmanlık       Derneğin  yasal gelirleri yanında,
       işlevlerini yerine getirmekte,sosyal  planlanmış  bir dizi aktivitelerle ek
       ağırlıklı görevler üstlenmektedir.   gelirler sağlanmakta, azami tasarrufla
                            harcamaların kısıtlanmasına gidilmiştir.
         Bütün  bu  hizmetleri  çağımız
       teknolojisiyle  paralel yürütmekte,      Muntazam   çıkarılmakta  olan
       bilgisayar kullanmakta, internet ağına dergisiyle Demek, üye belediyeleriyle
       girerek,   uluslararası    boyut   ilişkisini taze ve sürekli tutmuş,
       kazandırılmaktadır.            düzenlediği   dış  ve iç  gezilerle
                            üyelerinin bilgi ve görgülerini artırmış
         Bugün  ki belediye başkanları   ve onlara nitelik kazandırmıştır.
       konukevinin   yetersizliği  dikkate
       alınarak   Arsa   Ofisi   Genel     Verdiği uzun süreli mücadele ile
       müdürlüğünden  9 bin m2Tik arsa satın tüm Yerel yönetimlerin umudu  olan
       alma girişimimizin sonuçlandırıhnasma   (Yerel Yönetimler  Yasa Tasarısı)nın
       çalışılmaktadır.              yasalaşmasında  öncü  olma  vasfını
                            sürdürmüştür.
         Mevcut  demek  binasının çalışma
       alanındaki genişleme ve personel sayısı   Türk  Belediyecilik  Derneği,
       artışı dikkate alınarak yetersiz kalacağı üyelerinin bu desteği sürdüğü sürece
       düşünülerek, bir ek çalışma bina alımı bu hizmetlerine artan bir hızla devama
       çalışmalarına hız kazandırılmıştır.   kararlıdır.
            İLLER VE BELEDİYELER        HAZİRAN   1999
   1   2   3   4   5   6   7   8