Page 10 - TBB
P. 10

M    1981 yılında, MİLLİ GÜVENLİK   ulaşmakta ve böylece halkm istemine de bağlı
    ^  KONSEYİ  kararlan ile büyükşehirlerimizin olarak buralarda küçük şehir kasaba belediyeleri
    ^  etrafındaki belediyeleri ana belediyelere kurulmaktadır.

      bağlanması öngörülmüş ise de, tatbikatta  Halkm içinden gekniş, halka en yakın
    A
                           idare olan bu kuruluşlar, mahalli halka kamu
    "  mahiyet değiştirerek ana belediyelerin şubelerine
                           hizmetlerinin yürütülmesine katılma imkanı
    /  bağlanmak veya küçük yerlerde birbirine
                           vermiş, bunlarm toplum isteğine daha uygun
    f  bağlanmak gibi bir durum meydana getirmiştir.
                           olarak gerçekleştirihnesini ve fertlerin ülke işleri
         1982 yılında halk oylaması ile kabul edilen
                           hakkında yetişmelerini mümkün kılmaktadır.
      2709 sayılı T.C. ANAYASA'SININ 127 nci
                              Belediyenin temsilcisi ve yürütme organı
      maddesi Mahalli İdarelere açık ve geniş
                           ile Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin
      hükümler getirdi. "Maddedeki ... Kanun,
                           başkanı olan BELEDİYE BAŞKANI  halkm
      büyükşehir yerleşim merkezleri için öz el
                           içinden ve halk tarafindan seçilmiş bir kişidir.
      yönetim biçimleri getirebilir." hükmüne istinaden
      siyasi iktidar, 18.1.1984 tarihinde çıkanlan 2972  Belediye idareleri halkta, memleket
      sayılı Kanunla, Mahalli İdareler seçimleri yeni  hizmetlerine karşı sorumluluk duygusunun

      esaslara bağlandı. Mart ayında çıkartılan 195 yerleşimine, mahalli karekterde olan
      sayılı KHK daha sonra 3030 sayılı Kanunla teşebbüslerin inkişafına ve idareye katıhna ve
      Büyükşehirlerin yönetimine yeni bir düzenleme  onu kontrol etme yeteneklerinin gelişmesine
      getirilerek Büyükşehir ve bunların içinde İlçe birinci derece amil olmaktadır.
      belediyeleri kurulmuş ve 3030 sayılı Kanun ve Tarihsel bir gelişim içinde ortaya çıkan,

      bu Kanunun uygulaması ile ilgih Yönetmelik ve belirli alandaki toplum için, ona kanunlarla
      tamamlayıcı düzenleme olarak Altyapı, Ulaşım  çerçevelenmiş sınırlar içinde ve belli konularda
      Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmelikleri  mahalli nitelikteki kamu hizmetlerini gören,
      yürürlüğe konularak, teşkilatlar kurulup, merkezi idare ile bağ ve ilişkilerinde, idari

      faaliyete geçirilmiştir.          özerklikten yararlanan,  hizmetlerini
         Öte yandan, bütün dünyada olduğu gibi,  yürütebilmek için, özel gelir kaynaklarma sahip
      yurdumuzdaki toplumsal, ekonomik ve siyasal  ve organlannca alınacak kararlarını yürütecek
      değişiklikler, hızlı nüfus artışı belediye olan kendine özgü personele ve icra örgütüne sahip
      yerlerde ve şehirlerde hayat şartlannm daha olan, siyasi bir kademe olarak seçimle meydana

      yüksek olması, medeni ihtiyaca daha çok getirilen kamu tüzel kişileridir.
      kavuşması. Devlet gelirlerinden pay alması,
                              Yukanda belirtildiği gibi, yurdumuzda
      kamu hizmetlerinin daha çok yapılması gibi
                            belediyelerin görebileceği mahalü ortak ihtiyaçlar,
      sebeplerden. Oba ve Mezralardan yapılan göçü
                            esas itibariyle, kanunlanmızda belirtilmiştir. Bu
      artırmış ve köylerde kanunlarımızın belediye
                            kanunların başında da 1580 sayılı Belediye
      idaresi kurulması için öngördüğü 2.000 nüfusa
                            Kanunu gelir. Ama daha bir çok kanunlarımızda             İLLER VE BELEDİYELER  328  HAZİRAN   1999
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15