Page 9 - TBB
P. 9

MAKALE

       lojik gelişmelere paralel olarak yönlendir­ Bunlar;
       mek görevindedir.               -Fikir
                               -Gelişme
          Yönetici, lider, ilerici, çevresini mo­ -Harekettir.
       dern görüşlere göre yönlendirmek yerine,
       onlara hoş görünmek için toplumu geliştir­  Bunlardan fikir, henüz deneysel geç­
       meye yöneleceği yerde çağ gerisi fikirlere mişi olmayan, fakat bilgiden daha ileri bir
       yönelirse bu ülke için üzülecek bir durum aşamayı ifade eder. Henüz bilinmeyen dü­
       ortaya çıkarır.              şünceleri kapsar. Yenilenme bilinmeyenle­
                            re doğru gitmektir.
          Yöneticinin başarılı olması kendisi­
       ne sağlanacak olanaklara ve yetkilere bağ­  Gelişme, yenilenmenin  gerçekleş­
       lıdır. Yönetici nesnel kurallara göre ser­ mesi için zorunluluktur. Yenilenme basit
       bestçe karar alabilmelidir. Çeşitli çevreler­ bir değişiklikle çözümlenemez. Fikir geliş­
       den baskı olmamalıdır. Sağlıklı, ülke yara­ tirilir yenilenme için koşullar hazırlanır.
       rına kararlar alınabilmesi, yöneticinin
       özerklik koşullarından olanakları ölçüsün­  Yenilenmenin gerçekleşmesi, oluşan
       de yararlanmasına bağlıdır.       ve geliştirilen fikirlerin harekete geçiril­
                             mesi ile olabilir.
          Özerklik hizmetin daha yi işlemesi­
                     i
       ne yönelik bir araçtır. Kişilere veya kurum­ Bilgi, fikirin kaynağıdır. Bilgi olma­
       lara tanınan bir imtiyaz ayrıcalık değildir. dan fikir doğmaz, bilginin kaynağı da en­
       Çok kez özerk kuruluşu temsil edenler, formasyondur. Enformasyon çeşitli kay­
       özerkliğin kendilerine her türlü toplumsal naklardan yönetime yansıyabilir. Dolaylı
       kurallara, yasalara uygun olmayan işleri veya dolaysız olabilir, basın, mektuplar,
       serbest yapabilme ayrıcalığı olarak gör­ sözlü başvurular, çeşitli çıkar gruplarının
       mektedirler. Özerklik yalnız bu temsicile- değerlendirmeleri yönetimin belli başlı en­
       rin değil, orada çalışanların ve o kuruluşa formasyon araçlarıdır.
       pay verenlerin katkıda bulunanların görüş
       ve düşüncelerinin ve hatta eleştirilerinin Elde edilen bilgilerin doğru ve güve­
       ortaya konulmasına imkan veren bir sis­ nilir olması büyük önem taşımaktadır. Bu­
       temdir. Hiç bir zaman kaynakların usulsüz nun için yönetimin değerlendirme yapma­
       kullanımını içermez, usulsüz uygulamala­ sı, bilgilerin sağlıklı, güvenilir, doğru ol­
       rın örtbas edilmesi hiç düşünülemez.  masını sağlaması gerekir.
       Özerklik denetimden kurtulmak değildir.
       Özerk kuruluşun denetimi için özel usuller Yönetimin kararlarının sağlıklı ve
       vardır. İdari mahkemeler her zaman açıktır. doğru olması, edinilen bilgilerin doğruluk
                             derecesine bağlıdır. İyi bir yönetim, doğru
          III. KAMU YÖNETİMİNİN   GE­   ve isabetli kararlarla sağlanır. Doğru karar
          LİŞTİRİLMESİ   VE YENİLEN­    da Doğru bilgilerle sağlanabilir.
          MESİNDE  ENFORMASYON    VE
          BİLGİNİN  ÖNEMİ             Sosyal veya biyolojik bir varhğın
                             yaşaması çevresine uyum yeteneğine bağ­
          Yenilenme veya değişme, mevcut  lıdır. Yönetsel kuruluşlarda böyledir. Bir
       durumun iyileştirilmesini ifade eder. Yeni­ yönetsel kuruluşun ilgili olduğu kişi ve ku­
                                  i
       lenme ileriye gitmeyi amaçlar yenilenme rumlara en yi biçimde hizmet edebilmesi,
       kavramını oluşturan üç aşama vardır.  değişen koşullara göre görevlerini yapabi-

       İLLER  VE BELEDİYELER          8         OCAK-ŞUBAT1998
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14