Page 8 - TBB
P. 8

MAKALE

                                           i
          "Üzüm  üzüme  baka baka kara­     Bu sözde istisnai olarak yi insanla­
       rır" derler. Bunun anlamı eğer toplumda rın kötü huylu çocukları kötü insanlarında
       örnek alman kişilerin kötü alışkanlıkları iyi huylu çocuklarının çıktığı haller için
       varsa bunlar diğer temiz insanları da olum­ söylenmiştir. Normal koşullarda yetenekli,
       suz etkiler. Bu kişiler onların davranışları­ dürüst insanların yetiştirdikleri ve çalıştır­
       nı olumlu iyi davranışlar olarak algılar. dıkları kişilerinde aynı niteliklere sahip ol­
                            maları gerekir. Kendileri gibi eleman ye­
                            tiştirmek yükümlülüğü altındadırlar.
          Yine Türkçemizde söylenen bir söz
       var "Hocanm dediğini tut, gittiği yoldan
       gitme" derler. Hoca dediği tutulan, gittiği  Temiz toplum kurallarına uymayan­
       yoldan gidilen kişi olmalıdır. Hoca söyle­ lar üst düzeyde, önemli görevlerde bulu­
       diklerini uygulayan kişi olmalıdır. Burada­ nanlar olduğu zaman bu çok daha büyük
       ki hoca sözcüğü her kademedeki yönetici­ önem taşır, alt kademeler bunları normal
       leri içermektedir.            bir davranış gibi algılarlar.

                                      i
                               Temiz toplum yi bir denetim meka­
          Temiz toplumun gerçekleşmesi iyi
       yöneticileri, örnek kişileri gerektirir. Ada­ nizması ister. Bu denetim sadece resmi or­
       letli, tarafsız, nesnel kurallara göre hareket  ganların yaptığı denetim değildir. Özellik­
       eden, bu kuralları uygulayan yöneticiler is­ le demokratik örgütlerin ve halkın duyarlı
       ter. Temiz toplum için yönetici dediğimiz olması, tepkilerini göstermesi önemlidir.
       kişiler insanlara haksızlık etmemelidir. İn­
       sanları yeteneklerine göre objektif değer- Demokratik ülkelerde en etkin de­
       lendinnelidir.              netim halk denetimidir. Halk bu konular­
                            daki tepkisini ne kadar sağlıklı koyarsa l ­
                                               i
                            gililer karar, uygulama ve davranışla­
          Temiz toplum suyu getirenle testiyi  rında da o kadar hassas olurlar.
       kıranın bir tutulmamasını gerektirir.

                               Temiz toplum, haksızlıklara karşı di­
          Temiz toplum'dan söz edenlerin ön­ renen, yasal çerçevede tepki gösteren va­
       ce kendilerinin söylediklerini uygulayan tandaş gerektirir.
       kişiler olması gerekir.

                               Sigara içilmesi yasak olan asansörde
          Temiz toplum özellikle üst kademe­ gözünüzün içine baka baka sigara içene
       lerde özveri, fedekârlık ister. Dünya'da gözyuman, ses çıkarmayan, sokakta yapıl--
       tüm örneklerle görülmüştür ki bu tür iyi maması gereken bir harekete karşı sessiz
       örnek olan yöneticiler sayesinde toplumlar  kalan kişiler temiz toplumun gerçekleşme­
       kalkınmışlardır. İleriye gitmişlerdir.  sine yardımcı olmamış olurlar. Biz apart­
                            manımızda  ve diğer güncel yaşantımızda
          Tüm bu sözlerden kötü örnekler var tepki göstermemiz gereken davranışlara
       diye temiz toplum gerçekleştirilemez mi maalesef göz yumuyoruz. Temiz toplumun
       sonucu çıkarılmamalıdır. Elbette daha alt gerçekleşmesinde yanlış hareketlere tepki
       düzeylerde bulunanlar yukarıyı örnek al­ gösterenler büyük katkıda bulunmuş olur­
       maksızın iyi çalışmalar sergileyebilirler. lar.

          Yine Anadolu'da bir söz var: "Bir  Yönetici temsil ettiği, kuruluş ve
       alimden bir zalim, bir zalimden bir alim toplum mensuplarına uymak için değil,
       çıkar".                  onları ilerici, demokratik kurallara, tekno-

       İLLER VE  BELEDİYELER                   OCAK-ŞU BAT    1998
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13