Page 7 - TBB
P. 7

MAKALE

       ele alman konulardan en önemlisi kaynak- dilerinden sonra gelen bakan veya diğer
       larm tasarruflu kullanımıdır. İnsan, para, yetkililer onları görevden alacaklardır.
       malzeme, yer ve zaman unsurlarının en us­ Böylece yönetimde istikrai'sızlık ve politi-
       sal biçimde değerlendirilmesi temel ilkedir. zasyon devam edecektir. Çalışanlar belirli
       Az insan, az para, az malzeme, az yer ve za­ makam veya görevlere gelmek için şu veya
       man kullanılarak en çok ürün elde etmek bu eğilimden yana tavır koyarak o görevle­
       söz konusudur. Gelişmenin en önemli anah­ re gelmek isteyeceklerdir. Çalışanlaıun ah­
       tarı bu ilkelere uygun bir yönetim biçimi lâk anlayışları değişecektir, yine uygulama­
       gerçekleştirmektir. Ekonomik krizlerin en lar göstermiştir ki, bu kişiler geçici olarak o
       önemli nedeni yönetimdeki başarısızlıktır. eğilimleri benimsemişlerdir. Samimi değil­
       Başarısızlığın en önemli nedeni, personel lerdir. Vefalı da olmayabilirler. Çıkarları so­
       seçiminde kayırmacılığın egemen olması, na erdiğinde bir başka eğilimin mensubu da
       nesnel kuralların uygulanmayarak, hatır ve olabilirler.
       gönüle göre atamaların yapılmasıdır.
                                Ülke kalkınması, huzur ve güvenli­
          Kamu  yönetiminde istikrar önemli­ ğin, sosyal barışın sağlanmasında kuşkusuz
       dir. Siyasal istikrarsızlık, siyasal krizler ka­ tüm bireylerin önemi ve rolü vardır. Ancak
       mu yönetiminde istikrar sağlanarak daha yöneticilerin konumu, durumu, nitelikleri
       kolay atlatılabilir. Hükümet değişikliklerin­ ayrı bir önem taşımaktadır. En yüksek dü­
       den ülke zarar görmez veya en az zararla bu  zeyden en alt kademeye kadai-, tüm makam­
       krizleri atlatabilir.           larda bulunanlar, görevsel ve kişisel hare­
                             ketleri ile örnek olmalıdırUu-.
          İstikrarlı kamu yönetiminde, çeşitli
       kuruluşların başında bulunanlar yıllarını   Yöneticiler, dürüst, ahlâklı olmak zo­
       harcayarak, tecrübe, deneyim kazanarak o rundadırlar. Temiz toplum idealine yöneti­
       mevkilere gelirler. Değişiklikler birçok ak­ cilerden başlayarak erişilebilir. Yöneticiler
        saklık ve hizmetlerde gecikmelere neden adil, insancıl olmalıdır. Onların bu kuralla­
       olur. Ayrıca bu değişiklikler devletin maddi  ra uymamaları tüm toplumsal değerleri ze­
       kayıplarına da neden olur.        deler onların dürüstlük ve ahlâk kurallarına
                             aykırı hareketleri, emrinde, çevresinde çalı­

          Türkiye'de son yıllarda hükümet de­ şanları olumsuz etkiler. Onlann bu kural dı­
        ğişiklikleri nedeniyle birçok üst yönetim şı davranışları normal, örnek bir davranış
        makamlarında sık sık değişiklikler olmuş­ olarak görülmeye başlanabilir.
        tur. Görevden alınanlar danışman adı altın­
        da sandalyasız, masasız ve işsizlerdir. Böy­ Yönetici alturist (diğerkâm) olmalı­
        le bir uygulama demokratik hiç bir ülkede dır. Herkesi düşünmeli, kendisini toplum­
        yoktur. Bunun devlete, millete ayrı bir ma- dan soyutlamamalıdır.
        liyetide vardır.
                                II. TEMİZ TOPLUM  İDEALİNİN
          Çeşitli görevlere yapılan atamalarda  GERÇEKLEŞMESİNDE      K A M U
        atamaya yetkili makamlar, kendilerinin si­ YÖNETİCİLERİNİN    ÖNEMİ  VE
        yasal yandaşı veya yakını olanları değil, o ROLÜ
        makamlara kendilerinden sonra gelenlerin­
        de birlikte çalışabilecekleri personeli seç­ Temiz toplum lâf üretmek, edebiyat
        meli ve atamalıdırlar. Eğer kendi yandaşla­ yapmakla gerçekleştirilemez. Temiz top­
        rını seçerler ve hizmete yatkınlık ve yetene­ lum özellikle tepe noktalarda bulunanların
        ği ön planda tutmaz ise, doğal olarak, ken­ örnek kişi olmalarını gerektirir.

        İLLER  V E BELEDİYELER        6          OCAK-ŞUBAT    1998
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12