Page 6 - TBB
P. 6

MAKALE


                            duğunu, mali konularda çok iyi bir uzman
                                         tanıdığımız bir
        21 'nci   YÜZYIUN          veya öğretim üyesi ilgili görevlerin başına
                                      olarak
                            kişinin,
                                konuları
                                    ile
                            geldiklerinde başarısız durumlar sergiledik­
        YÖNEIİCİLERİNDEN            lerini görüyoruz. Oysa kamu yönetiminde
                            esas olan etkin ve verimli bir yönetimin
                            gerçekleştirilmesidir.
        BEKL£NENL£R

                               Bir kurum veya kuruluşun başında
                            bulunan yöneticinin, kuramsal olarak bir
                            yöneticide bulunması gereken niteliklere sa­
                            hip olması ve uygulamayı da yönetimi başa­
                            rılı kılacak ilkelere göre yapması gerekir.


                               Bilindiği gibi kamu kuruluşlannın
                            çalışmalarının başarılı olması, en başta yö­
                             neticinin ve diğer personelin niteliklerine
                            bağlıdır. Deneyimler göstermiştir ki, kay­
                             naklar aynı olduğu halde yöneticilere göre
                             alınan sonuçlar değişik olabilmektedir. Bir
                             yönetici zamanında çok başarılı olan bir ku­
                             ruluş, bir başka yönetim zamanında, ola­
                             naklar aynı olduğu halde, çok başarısız du­
                             rumlar sergileyebilmektedir. Bu durum si­
                             yasal ve yönetsel makamlarda bulunanların
                             her ikisinde de görülmektedir. O halde esas
          Prof. Dr. Nuri TORTOP        sorun yetenekli, uygulayıcı yöneticiler ye­
                             tiştirmek, böyle başarılı olacak yöneticileri
                             ve personeli seçmek, işbaşına getirmektir.
                             Kişileri başarılarına göre değerlendirmek­
                             tir. Şair'in dediği gibi "Ayinesi iştir kişinin
          ı. KAMU  YÖNETICILERININ     lâfa bakılmaz" kişilerin sözlerinden çok,
          YÖNETIMDE   ROLÜ  VE ÖNEMI    yaptıklarına, uygulamalarına bakmak gere­
                             kir.
          Bu başlık altında, yönetimin kuram­
       sal yönlerinden çok, uygulamaya dönük,    Çağımızda  kamu  yönetiminin en
       yönetimde etkinlik ve verimliliğin sağlan­ önemli sorunu kaynakların tasarruf ilkeleri­
       masında rol oynayan yönetici ve personel  ne uyularak kullanılması sorunudur. Yöne­
       üzerinde durulacaktır. Bu konular üzerinde timin iyileştirilmesi çalışmalarında bütün
       söz üretenler, kuramlar yazanlar çoktur. ülkeler aşırı personel istihdamından yakın­
       Esas üzerinde durulması gereken konu, ya­ maktadırlar, bunun için personel sayısının
       zanların söyleyenlerin ve uygulayıcıların azaltılması, gereksiz yeni örgütler kurulma­
       gerçekten kendilerinin yazdıkları ve söyle­ sının önüne geçilmesi önerilmektedir. Oysa
       diklerini uygulayan kişiler olmalarıdır. Yö­ uygulamada yöneticiler bir taraftan bazı
       netimde karşılaşılan sorun budur. Uygula­ şeyleri düzeltmek için personel sayısını ar­
       mada insan ilişkileri üzerinde otorite olan tırmayı yeğlemekte ve yeni birimler oluş­
       bir kişinin, bu ilişkilerinin en bozuk kişi ol­ turmaktadırlar. Kamu yönetimi öğretisinde

       İLLER  VE  BELEDİYELER                  OCAK-ŞUBAT    1998
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11