Page 5 - TBB
P. 5

MAKALE

        la ilgili onay sisteminin tamamen kaldırıla­ 8) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat
        rak meclis kararlarının sadece yargı yoluyla toplamından, belediyelere ayrılan pay %
        denetlenebilmesi istenilmektedir.     20'ye çıkarılmalı ve nüfus esasına göre da­
                             ğıtılmalıdır.
           4) Belediyelerin memur, kadro, ün-
        van, derece, sayı ve yerleri belediye başka­
        nının teklifi üzerine, belediye meclisi kara­ Bu oran Bakanlar Kurulu Kararıyla
        rıyla tespit edilmelidir.        % 30'a çıkanlabilmelidir.


           Personel giderleri, belediye bütçesi­ 9) Belediyeler, her türlü kamu, özel
        nin % 30'nu aşmamalı, bu oranı aşan kıs­ ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşları ile doğ­
        mından belediye başkam ve hesap işleri rudan yazışma yapabilmelidir.
        müdürü  müştereken sorumlu  olmalıdır.
        Personel, yönetmelikte belirtilecek esaslara
        göre belediye başkanı tarafından atanmalı­  10) Merkezi Yönetim ile Belediyeler
        dır.                    arasında temel ilişkileri, koordinasyonu, iş­
                             birliğini ve bilgi alışverişini sürekli ve etkin
           5) Hazinenin özel mülkiyetinde olup bir kurumsal yapıya kavuşturmak, bu alan­
        da kamu idarelerine tahsisli bulunmayan ta­ daki, temel yasa ve düzenlemelerin ve prog­
        şınmaz mallardan, belediye ve mücavir ramların belirlenmesine katkıda bulunmak
        alan sınırları içinde olanlar belediyelere amacıyla Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim
        devredilmelidir.
          »                   Ortak Kurulu oluşturulmalıdır. Bu kurul
                             Başbakan ya da adına görevlendireceği bir
           6) Belediye meclisi ve belediye baş­
        kanı, birlikte ya da ayrı ayrı temel mahalli Bakanın başkanlığında ilgili Bakanlıklar ve
        işler, kurallar, düzenlemeler, büyük proje­ kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri
        lerle ilgili olarak halk oylaması kararı ala­ ile ülke ölçeğinde Belediye temsilcilerinden
        bilmelidir.                oluşmalıdır. Kurul en az altı ayda bir toplan­

                             malı ve çalışmalarını sürekli bir Sekretarya
           7) Belediye sınırları içinde yaşayan tarafından yürütülmelidir.
        seçmenler, mahalli kurallar oluşturmak,
        mahalli işlerle ilgili projeler sunmak ve be­
        lediye karar organlarının gündemine madde    Bütün bu önerilerimizin dikkate
        eklemek amacıyla, belediyenin'yetkili or­ alınarak, çıkartılacak yasa da yer verilmesi
        ganları nezninde doğrudan girişimde bulu- halinde Türkiye'de yerel yönetim idareleri,
        nabilmelidirler. Bu girişimlerin geri çevril­ batı ülkelerindeki standartı yakalamış
        mesi ya da cevapsız bırakılması durumunda olacaklardır.
        kişisel başvuru hakkı saklı kalmak kaydıy­
        la, kayıtlı seçmen sayısının % 25'nin baş­
        vurusu üzerine halk oylamasına gidilmeli­  Yerel Yönetimlerdeki bu Demok­
        dir. Halk desteğini alan bu girişimler bele­ ratikleşme, Merkezi Yönetime de yan­
        diye meclis kararı hükmünde olmalıdır.  sıyacak etkisini gösterecektir.


        İLLER  VE BELEDİYELER                   OCAK-ŞU BAT   1998
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10