Page 4 - TBB
P. 4

MAKALE

                            rılmasını beklerken, diğer taraftan harca­
        YEREL YÖNETİM              malarını karşılayacak gelir kaynakları sağ­
                            lanmasını istemektedirler.
        REFORM TASARISI               Türk Belediyecilik Derneği olarak.

                            Hükümetçe hazırlanan Yerel Yönetim Re­
        İÇİN                  formu tasarısınıda yer alması istenen deği­
                                        öneriler
                                            paketi
                                               ile
                                      bir
                            şiklikler,
                                 hazırlanan
                            Başbakana sunulmuştur. Bu öneriler içeri­
        BELEDİYELERİN              sinde yer alan hususlar şöyle özetlenebilir.
                               1) Belediyeler, beldenin ve belde sa­
        İSTEDİKLERİ               kinlerinin müşterek ihtiyaçlarını karşıla­
                            mak yanın da çevrenin korunması, sağlık
                            ve sosyal yardım, alt yapı, imar ve bayın­
                            dırlık hizmetleri, kent içi trafiğinin düzen­
                            lenmesi, kültür, turizm ve ekonomik haya­
                            tın düzenlenmesi, spora ve gençlere yöne­
                            lik etkinliklerin yaygınlaştırılması, çocuk­
                            ların, kadınların ve yaşlıların korunması,
                            eğitim alt yapısının gehştirilmesi, basın ve
                            yayın hizmetleri için katkıda bulunabilirler.

                               2) Belediyeler, kanunlarla kendisine
                            verilen görevleri yerine getirmek, geliştir­
                            mek ve etkinliklerini artırmak amacıyla her
                            türlü girişimde bulunabihr ve çalışmayı ya­
                            pabilir, bu maksatla özel veya tüzel kişiler­
                            le ortaklık, vakıf, kooperatif, şirket, banka,
                            birlik ve borsa gibi oluşumlara gidebilir.
          Erdoğan HAMURCU           Yurt dışı belediyeleri ve şehir yönetimleriy-
          T.B.D. Genel Sekreteri
                            le karşılıklı ilişkiler kurabilir, ulusal ve
                            uluslararası yerel yönetim birlik veya kuru­
                            luşlarına katılabilirler.

          Türkiye'de Yerel Yönetimlerin yeni­
       den yapılanması konusunda başlatılan ça­   3) Belediye meclislerinin verdiği ka­
       lışmalar bir taraftan hükümetin verdiği si­ rarlar kesindir, iç tüzükte belirlenen usula
       yasi irade desteği, diğer taraftan Yerel Yö­ göre ilan edilir ve yayımlanır. Kanunlar en
       netimlerin ortak gayretleri ile ümit verici geç bir hafta içinde en büyük mülki amirine
       bir noktaya gelmiştir.          gönderilir. Mahalli mülki amir, belediye
                            başkanı, belediye meclis üye tam sayısının
          Belediyeler olarak, Türk Belediyeci- en az % lO'unu teşkil eden Belediye Meclis
       ük Derneğinin öncülüğünde tüm Belediye  üyeleri belde de faaliyet gösteren kamu ku­
       Birlikleri kesintisiz olarak çalışmalar yapa­ rum niteliğindeki meslek kuruluşları faali­
       rak, yerel yönetimler reformuna katkıda yet alanlarını veya kişisel haklarını ilgilen­
       bulunmaktadırlar.             dirdiği hallerde, belde de bulunan özel veya
                            tüzel kişiler, belediye meclis kararlarının ip­
          Yerel Yönetimler bir taraftan görev tali talebiyle idare mahkemelerinde dava
       ve yetkilerinin günün koşullarına göre artı­ açabilirler. Yajtji, belediye meclis kararlarıy-

       İLLER VE BELEDİYELER                    OCAK-ŞU BAT 1998
   1   2   3   4   5   6   7   8   9