Page 3 - TBB
P. 3

SUNUŞ


                                içişleri Bakanlığınca hazırlanan Yerel Yö­
          ONCE                  netim Reform Tasarısı üzerinde yoğun çalışmalar

                              yapılarak, karşıt öneriler paketi hazırlanartık.
          EGmM                  Başbakana sunulmuştur.


                                T.B.D. tüm belediyelerimiz adına, bu ta­
                              sarının takipçisi olmaya devam edecektir.


                                Günümüzde türeyen bir kısım Demekle­
                              rin ticari amaçlı çalışmalarının aksine T.B.D. ye­
                              rel yönetimlere ve yöneticilerine eğitim konusu
                              dışında da hizmet vermektedir. Danışmanlık hiz­
                              metleri gibi. Belediyelerin Merkezi yönetimde
                              sonuçlanacak bir kısım işlerinin takipçisi olmak
                              gibi, haksız bir işleme maruz kalan belediye baş­
                              kanının hukuk yolu ile savunulması gibi.


                                 Günümüz Belediyeciliğinde büyük önem
                              taşıyan ileri ülkelerdeki teknolojiye dayalı pratik
           Sami GÖKDENİZ            ve maliyeti ucuza getirilen hizmetleri yerinde gö­
           T.B.D. BAŞKANI
                              rebilmek için T.B.D. önümüzdeki aylarda bir di­
                              zi (Yurtdışı çalışma ve inceleme) gezileri de dü­
                              zenlemiş bulunmaktadır. T.B.D. güvencesi altın­
           Türk Belediyecilik Derneği kurulduğu da en verimli ve en ekonomik ölçüde hazırlanmış
        1945 yılından bugüne kadar. Kamu yararına Der­ bu gezilerimizin programları sizlere en kısa za­
        nek statüsüyle, ağırbaşlı, politika dışı çalışma
        alışkanlığıyla, lüzüğündeki esaslar doğrultusun­ manda ulaştırılacaktır. Bu konuda diğer Organi­
        da, üyesi belediyelere değerli hizmetler vermek­ zasyonlara itibar etmemeniz her yönden çıkarını-
        tedir.                   zadır, kaldı ki, T.B.D. dışındaki derneklerin tica­
                              ri maksatla tertiplediği dış geziler için İçişleri
           Temsil ettiği tüm belediyeler ile Merkezi Bakanlığının 25.9.1997 tarih ve 50569 sayılı
        Yönetim arasında köprü görevi görmekte beledi­
        yelerimizin sıkıntılarını, beklentilerini ve istekle­ tamimiyle yasaklama getirdiği de bilinmelidir.
        rini duyurmakta ve çözüm yollarını sunmaktadır.

                                 T.B.D. yeni dönemde hizmet içi eğitime
           Diğer taraftan Türk Belediyecilik Derne­ de ağırlık verecek ve Belediyelerimizin, Muhase­
        ği, araştırmacı vc eğitimci yönüyle de üyelerine
        hizmet vermeyi hedeflemiş bulunmaktadır. be, Fen, İmar ve Encümen gibi departmanlarının
                              sorumluluk taşıyan müdürleri özel bir eğitimden
           Bu maksatla bir taraftan Alman Konrad faydalandırılacaktır.
        Adenauer Vakfıyla, diğer taraftan Amerikan IRI
        (Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitü) ile yürüttüğü
        eğitim çalışmalarıyla, yerel yönetimler için yeni­ Her türlü yeniliğin, eğitim ile takip ve öğ­
        den yapılanma konusunda faydalı çalışmalar renilebileceği günümüzde T.B.D. bu sebeple
        yapmaktadır.                eğitimi birinci hedef olarak seçmiştir.

        İLLER VE  BELEDİYELER                   OCAK-ŞU BAT   1998
   1   2   3   4   5   6   7   8