Page 10 - TBB
P. 10

MAKALE

      lecek duruma gelebilmesine bağlıdır. Hız­ yorum yetkisine, elastikiyete sahiptir. Özel
       la gelişen bir dünya da yönetsel kuruluşla­ durumlara uyabilecek çözümler üretebilir.
      rın etkinliğini sürdürebilmeleri yeni geliş­ Bu ise tamamen çalışan görevlilerin yete­
      me  ve tekniklere uyabilmesine bağlıdır. neklerine ve müzakere güçlerine bağlıdır.
       Yönetimin yeni gelişmelerin gerektirdiği Yöneticiler ve memurlar yazılı metinlerin
      teknik yenilikleri sürdürmesi gereklidir. yeterli olmadığı alanlarda bu boşlukları
       Yönetsel değişiklikler ve gelişmeler, top­ doldurarak çözüm yolları üretmek zoiTin-
       lumun karşılaştığı yeni sorunlarla orantılı, dadırlar. Yazılı metinlerde boşluk veya bu
       yeni sorunlara cevap verecek doğrultuda metinlerde karmaşıklık ve uygulama güç­
       olmalıdır.                lüğü bulunduğunda veya üst kademelerin
                            emirlerinin farklı yorumlara neden olması
         Ünlü Alman  Sosyoloğu Max WE­  hallerinde, bu boşlukları doldurma görevi
       BER, incelemelerinde bürokrasinin her alt kademelere düşmektedir ve alt kademe­
       şeyden önce insan topluluklarının örgüt­ lerin bu alandaki yetkileri artmaktadır. Ör­
       lenme tekniklerinde önemli bir gelişmeyi gütleri yeni durumlarla uyumlu halde çalış­
       temsil ettiğini belirtmiştir.      tırmak bu görevlilerin sorumluluğu altında­
                            dır.

          IV. T E K N O L O J İ K GELİŞME­
          LERİN YÖNETİME   ETKİSİ        Bütün idari reform projelerinde, sa­
         Teknolojik alandaki gelişmeler bir dece yönetsel tasarruf için değil, vatandaş­
       ülkenin kamu yönetimi sistemini önemli ların yapacakları, tamamlamak zorunda ol­
                                      hafifletmek
       ölçüde etkiler ve gelişmesine neden olur. dukları formaliteleri güdülür. ve daha
                                   amacı
                            kolaylaştırma
       Ancak, bu alanda iki tür yönetimi ayırt et­
       mek gerekir. Ulaşım ve PTT ile ilgili yöne­
       timler ve benzerlerinde teknik yenilikler  SONUÇ
       daha çabuk yansır. Bu kuruluşlar teknik  Küreselleşme eğiliminin hızla de­
       yenilikleri yönetim biçimlerine kolaylıkla vam ettiği dünyamızda, ülkeler, diğer geli­
       aktarırlar. Enformasyon alanındaki teknik şen ülkeler düzeyine gelebilmek için bü­
       gelişmelerin en kısa sürede kurumlara yan­ yük çaba harcamak zorundadırlar. Bunun
       sıması bir zorunluluktur. Bu alandaki ge­ için nitelikli yönetici yetiştirmek ve nite­
       cikmeler, kamu yönetiminin dünyadaki ge­ likli insangücüne sahip olmak zorundadır­
       lişmelerin gerisinde kalmasına neden olur. lar. Dünya'da refah düzeyi yükseldikçe,
       Verimlilik ve etkenlik azalır.     her aşamada kaliteye verilen önem de art­
                            maktadır. Uluslararası düzeyde yer alabil­
                            mek için kaliteli mal ve hizmet üretmek
          V. HUKUKSAL   DÜZENLEME­     gerekmektedir. Kaliteli mal ve hizmet üre­
          LERİN  ETKİSİ            timi kaliteli personel yetiştirilmesine bağ­
          Yönetim, yeni gelişmelerin gerekle­ lıdır. Önümüzdeki yıllarda, teknolojik ge­
       rine uygun olarak yasalarda ve diğer mev­ lişmeler ve örgütlerdeki zorunlu görülen
       zuatta (tüzük, yönetmelik gibi) gerekli de­ değişiklikler insan kaynaklarının önemini
       ğişiklikleri yapmak zorundadır. Ancak bu artıracaktır. Teknolojideki hızlı gelişmeler,
       değişikliklerin gerçekleştirilmeside zaman önümüzdeki yıllarda, bu gelişmelere uy­
       alıcı olup, kolay değildir.       gun farklı niteliklere sahip insan gereksini­
                            mini artıracaktır. Kişilerin beceri düzeyle­
          Bazı durumlarda karşılaşılan sorun­ rine göre, nesnel kurallara uygun olarak
       lara mevcut mevzuat ile, cevap vemıekte personel seçme konusu gündeme gelecek­
       güçlüklerle karşılaşılır, mevzuat yeterli ol­ tir. Çalışmalar bireysel olmaktan daha çok,
       mayabilir. Ancak yönetim belirli ölçülerde. ekip, takım çalışması olmak zorundadır.

       İLLER VE  BELEDİYELER         9          OCAK-ŞUBAT    1998
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15