Page 9 - İller Ve Belediyeler Dergi
P. 9

M A K A L E


                                               i
          Cetvel incelendiğinde görüleceği gibi  1 Belediye kısmı ile 1 köy kısmı l mer­
        bu 13 kararname ile 13 köy, 4 köy kısmı ve 1 kezi olan belediyelere, 10 köy ile 1 köy kıs­
        belediye kısmı yakınındaki belediyeye bağ­ mı ilçe merkezi olan belediyelere, 3 köy ile 2
        lanmıştır.                 köy kısmı da diğer belediyelere bağlanmıştır.


                      İsmi Değiştirilen Belediyeler


           1996 yılında 8 belediyenin ismi değiştirilmiş olup ilgili cetvel aşağıdadır:


                 Belediyenin             Bağlı Bulunduğu
        Sıra No: Eski adı      Yeni Adı        Ü       İİ£e


         1    Güzeltepe     Çayırova        Kocaeli    Gebze
         2    Yukanpiribeyli   Piribeyli        Konya     Çeltik
         3    Hacıbekir     Hacıkebir        Kütahya    Çavdarhisar

         4    Yukarıkozluca   Kozluca         Malatya    Akçadağ
         5    Kirmanlı      İpekyolu        Malatya    Hekimhan
         6    Gölkıran      Damarlı         Ordu     Gölköy
         7    Çayıralan     Çayırkent        Ordu     Korgan
         8    Ceğet       Cihet          Tokat     Almus
                    Bağlılığı Değiştirilen Belediyeler           1996 yılında 2 belediye, bağlı bulunduğu Adı geçen İl'e (yani Adanaya) bağlı
        ilçeden başka ilçeye bağlanmıştır. Bunlar Niğde  bulunan Bahçe, Düziçi ve Kadirli İlçele­
        İli Çiftlik ilçesine bağlı Bekârlar ve Sofular be­ riyle; yeni kurulan ve Bahçeden ayrılan
        lediyeleri olup her ikisi de Aksaray İli Gülağaç  Hasanbeyli, Kadirlfden ayrılan Sumbas,
        ilçesine bağlanmışlardır.         Osmaniyeden ayrılan Toprakkale ilçeleri

                              de yeni kurulan İl'e bağlanmışlardır.
           Yeni Kurulan İl

                                Yeni Kurulan İl'in Merkez ilçesinde
           28 Ekim 1996 gün ve 22801 sayıh Resmi
                              3 belediye 38 köy, Bahçe ilçesinde 1 bele­
        Gazetede "Üç ilçe ve Bir il kurulması ile 190 sa­
                              diye ve 15 köy, Düziçi ilçesinde 3 bele­
        yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet­
        vellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka­ diye ve 26 köy, Hasanbeyli ilçesinde 1
        nun" neşredilmiştir.           belediye ve 6 köy. Kadirli ilçesinde 1
          4200 sayılı olup 24.10.1996'da kabul edi­ belediye ve 55 köy, Sumbas ilçesinde 1
        len bu kanunla Adana İline bağlı Osmaniye İl­ belediye ve 20 köy, Toprakkale ilçesinde I
        çesinde Osmaniye adıyla bir il kurulmuştur. belediye ve 6 köy bulunmaktadır         İLLER V E BELEDİYELER        135            M A R T 1997
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14