Page 5 - İller Ve Belediyeler Dergi
P. 5

M A K A L E


          c) Büyükşehir bütünlüğü içinde uygula­ 2886 sayılı yasa hükümlerine tabi ol­
        nacak imar yönetmeliğini yapmak.    maksızın Sanayi ve Ticaret bölgeleri kurmak.
          d) Büyükşehir Belediyelerine devredi­  - Büyükşehir Belediye sınırları içinde
        len iskele, rıhtnn, mendirek, barmak, liman trafik yasasına göre, araçların, sürücülerin ve
        ve benzeri tesislerin bakım ve onarımını sağ­ yayaların trafik kurallarına uyup uymadıkla­
        lamak.                  rını denetlemek.
          e) Yolcu ve yük terminalleri, kadı oto­
        parklar yapmak, yaptırmak, işletmek, her tür­ - Sürücü kursları, muayene ve gaz
        lü toplu taşım hizmetlerini yürütmek, bu ko­ emisyon ölçüm istasyonları açmak.
        nuda imtiyaz ve ruhsat vermek.
          f) 1,2 ve 3. sınıf gayri sıhhi müessesele­ Tasarının 9.ncu maddesiyle. 3030 sa­
        rinin açılış ve çalışmalarına ruhsat vermek. yılı Yasanın 18/m maddesi değiştiriliyor ve,
          g) Orman kurmak, ağaçlandırma yap­
        mak, yeşil sahalar, parklar, bahçeler, dinlen­ - Büyükşehir Belediye mücavir alanları
        me tesisleri yapmak.          içerisindeki Büyükşehir sorumluluğundaki
          h) Yiyecek ve içecek maddelerinin tah­ yol, köprü tünel ve benzeri tesisleri kullanan
        lillerini yapmak.            araçlara tarifeye göre ücret ödettirilebiliyor.
          ı) Her nevi enerji, gaz ve merkezi ısıtma
        tesislerini kurmak.              - Büyükşehir sınırları içerisinde şehir­
          i) Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtlan lerarası ve yurtdışı otobüs yolcu bilet fiyat­
        açmak.                  larına meclis kararıyla, % 5 oranında ek ücret
          j) Sağlık ve sosyal hizmet yerleri aç­ ilave edilebilyor.
        mak. (Hastane, Sağlık Ocağı, Sağlık Evi vs.
        gibi.)                     - Yine Büyükşehir meclis karanyla,
          g) Mezarlık alanlarının tesbit ve tesis büyükşehir sınırları içinde satılan akaryakıt
        etmek, işletmek.             ürünlerinin perakende satış fiyatları üzerine
          - Çöp toplama merkezlerini belirlemek. % 3 oranında ek ücret ilave edilebiliyor.
          - Toptancı halleri ve mezbahalar yap­
        mak, işletmek.                Tasarının 10.ncu maddesiyle. Büyük­
          - İtfaiye hizmetlerini yürütmek.  şehir Belediyelerine, ilçe ve alt kademe
          -Öğrenci yurtlan, kütüphane, konser­ belediyelerinin imar uygulamalarının mev­
        vatuar gibi tesisler kurmak.      zuata ve imar planlarına uygunluğu denet­
          - Her türlü spor tesisi, sporcu sağlık leme yetkisi getirebiliyor ve bu yetki müey­
        merkezi kurmak, işletmek.        yide ye bağlanıyor,
          625 sayılı Yasanın verdiği yetkiye da­
        yalı olarak, özel eğitim kurumlan kurmak. - Büyükşehirlerde mücavir alan sınır­
          - Çeşitli konularda kurslar açmak. lan, Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı
          - Düzenli kentleşmeyi sağlamak için ve Valinin onayı ile belirlenir ve bu yerler
        imarlı arsalar üretmek, konut, toplu konut ve Büyükşehir belediye meclisinin kararı ol­
        belediye merkezleri yapmak, bu amaçla arazi madıkça mücavir alan sınırları dışına
        satın almak, kamulaştırma yapmak.    çıkarılamaz.


         İLLER V E BELEDİYELER         13<           M A R T 1997
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10