Page 4 - İller Ve Belediyeler Dergi
P. 4

MAKALE


                            rin nasıl büyükşehir belediye sınırları içine
         BÜYÜKŞEHİR              alınacağını düzenliyor.


                                 i
                              - Aynı l sınırlan içinde olmak üzere Bü­
         BEbEDİYELERİ      YA8A      yükşehir belediye ve mücavir alan sınırlan
                            içinde
                               veya çevresinde
                                      bulunan belediyeler.
                              A- Bu belediye meclisleri ile büyükşehir
         TASARISININ              belediye meclisinin kararı ve valinin görüşü

                            üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile veya;

         GETİRBlKbERl                B- Büyükşehir belediye meclisinin ka­

                            rarı ve valinin talebi üzerine mahalli seçim
                            kurulunca ilgili beldede bir ay içinde yapıla­
                            cak halk oylaması sonucuna göre İçişleri Ba­
                            kanlığının onayı ile veya;


                              C- Mahalli ve müşterek hizmetlerin tek
                            elden yürütülmesinin yararlı olacağı durum­
                            larda, büyükşehir belediye meclisinin kararı,
                            valinin görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi
                            üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile;

                              Tasandan anlaşılan o ki Büyükşehir be­
                            lediyelerinin nüfus alanı imkanları, küçük be­
                            lediyelerin aleyhine genişletiliyor. Tabiri caiz­
                            se küçük balık büyük balığa yem yapılıyor.


                              Tasarının 3. Maddesi. 3030 sayılı Ya­
         Erdoğan HAMURCU
                            sanın ö.ncı maddesini değiştiriyor ve Büyük­
         IM BeiiBİ Mreferl
                            şehir Belediyesine ait görevler sıralanıyor.

                              a) Büyükşehir yatırım plan ve progra­
         Bundan önceki yazımızda 1580 sayılı
                            mını yapmak ve uygulamak.
      Yasa tasarısının getirdiği yeniliklerden bah­
      setmiştik. Bu defa 3030 sayılı Yasa ile ilgili
                              b) Büyükşehir bütünlüğünde nazım ve
      değişiklik tasarısından bahsedeceğiz.
                            uygulama imar planlannı yapmak, yaptırmak
                            ve kabul etmek. Ruhsat işlemleri de dahil ol­
         Tasarının 2. Maddesi. 3030'un 4.ncü
                            mak üzere tüm imar uygulamalannı yürütmek.
      maddesini değiştiriyor.

         Aynı l sınırları içinde olmak kaydıyle,  NOT : Bu yetki ile ilçe belediyeleri adeta şube
           i
      Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırla­ müdürlükleri haline dönüştürülecek idi. Ancak
      rı içinde veya çevresinde bulunan belediyele­ bildiğiniz gibi teklif TEM.M.'de reddedildi.

        İLLER VE BELEDİYELERİ         130            MART  1997
   1   2   3   4   5   6   7   8   9