Page 3 - İller Ve Belediyeler Dergi
P. 3

S U N U Ş


                             gücünü göstermenin hazzmı tatmaktadır.
          YEREb   YİİNETlMlıERlN         Artık yerel yöneticilerin hizmet anlayı­                             şı, tarafsızlığı, iş başındaki dürüstlüğü onun
          DEMDKRASİlıER      İDİN     ilgi odağıdır.                                Seçilen Yerel Yöneticiler de demokrasi
          ÖNEMİ                 denilen evrimin ilk basamaklarından yola

                             çıkmaktadırlar.


                                Siyasetin ilk okulları olarak kabul edi­
                             len Yerel Yönetimlerin, yerel parlamento­
                             sunda pişecekler ve geleceğin parlamenterle­
                             ri ve devlet adamları olarak yetişeceklerdir.
                             Burada kazandıkları meziyetler onlar için ge­
                             lecekte kazanacakları rütbelerin sicili olacak­
                             tır.


                                Halka inmek, halkın içine girerek onun
                             yaşam görüşünü öğrenmek, dert ve beklenti­
                             lerini dinlemek onun ilk dersleridir.


                                Yerel Yönetimlerde kendini iyi yetişti­
                             ren siyasetçi, geleceğin parlamentosunda
                             onurlu bir üye olarak yerini alacaktır.
          Av.SamiGDKDENİZ

          Balıkesir BeledlyB Başkam         Halkın güven ve saygı duyduğu parla­
           TBB EmlBaşkaaı           mento ise Demokrasinin teminatıdır.

                                Yerel yönetimlere sağlanacak yetki ve
          Yerel Yönetim İdareleri Türk Demok­ kaynak, yerel yöneticilerin becerilerini, çalış­
        rasileri için temel taşları olarak anılırlar. İster  ma azimlerini, mücadele gücünü artıracak is­
        köyde, ister kentte yaşasın, vatandaşın en ya­ tikbalde daha büyük işler başarma arzusunu
        kından tanıdığı kendi iradesiyle yöneticileri­ kamçılayacaktır. Güçlü yerel yönetimler güç­
        ni seçtiği ve bu yolla yönetimine katıldığı lü devletin göstergesi kabul edilmelidir.
        kuruluşlar, yerel yönetim idareleridir.
                                Yerel Yönetimlere sağlanan demokrasi,
          Köyünde muhtar ve ihtiyar heyetini, Devletin demokratikleşmesine katkıda
        kentinde belediye başkanı ve belediye meclis  bulunacaktır.
        üyelerini, l genel meclisi üyelerini seçerken,
            i
        kendi tercihi ile oluşturulan bu kuıoımlara            Saygılarımla.

         İLLER VE  BELEDİYELERE         129           MART   1997
   1   2   3   4   5   6   7   8