Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

MAKALE


        Bir kurum ki başta devlet kurumu   Bu ilk başta parlementoyu işlevsel hale
       denetlenemez hale gelmişse, demokratik getirecektir.
       mekanizmalar  gelişmemişse, halk olanı
       biteni göremiyecek kadar sistemin dışına Büyüyen genç ve dinamik Türkiye'yi bu
       itilmişse, siyasetçi çok temiz de olsa devlet modeliyle işletmek için muzice adam
       kirlilik önlenemiyecektir. Halkın devletin yada mucize reçete arayışları da geçersizdir.
       içini görüp denetleyebileceği en etkin kanal­ Toplumun her kaynağı ve her alanda biriki­
       lar iktidar ve muhalefet  partileridir. mi vardır.
       Partilerde henüz  demokratik  ilkeler
       gelişemediği ve lidere bağlı modeller yüzün­ Önemli olan engelleyici devlet yapısını
       den, parlamentonun dahi işlevini önemli işleyen bir sisteme kavuşturmak için
       ölçüde yitirdiğini gözlemek zor değildir. gerekli yapısal reformları hemen
                            tartışmaya başlamaktır.
        Bundan şu sonucu çıkarmak mümkündür.
       Devletin hantal yapısı, kamu yetkilerinin En başta adalet reformu yer almalıdır.
       gereğinden fazlasının merkezde toplanması Gerek siyasette, gerekse devlet anlayışında
       nedeniyle denetim zorlukları idarenin ağır tam demokratik ilkeleri benimsemeden
       işleyip halkın dinamiğini kavrayamaması, sorunları çözmek mümkün değildir.
       kuralları ve politikasının çağın gerçeklerine
       uymaması  ve düzenlemelerin gecikmesi   Demokratik  kurumlaşma halkın dene­
       çarkı yavaşlatmıştır. İşlemeyen ve denetlen­ timini sağladığı gibi halkın tüm birikimi
       meyen  her kurum gibi çöküşle birlikte ve potansiyelini de idareye katmanın en
       kirlilikte artmıştır.           geçerli yoludur Aksi halde her kurum
                            başındaki  kişilerin potansiyeli  ile
        Legal yoldan sonuç almak zorlaştıkça, sınırlanmış olur. Devlette sadece lider
       hukuk dışı arayışlar artmıştır. İşte bu nokta­ konumundaki siyasetçilerin anlayışı ile
       da temiz siyaset istenmesinin haklılığı, par­ sınırlı kalır.
       tilere ve liderlere düşen sorumluluğun sezil­
       miş olmasındandır.              Sonuçta doğal olarak siyasetçilere ve i ­
                                               l
                            derlere büyük görevler düşmektedir. Hatta
        Bu noktada liderler diğer partiyi suçla­ partiler ve medya lider konumundaki kişileri
       ma alışkanlığı ve kolaylığı yerine sistemin  doğru model ve yapısal değişiklik için zorla­
       en  büyük  arızasını oluşturan lidere malıdır. Kendisine güvenen ve kirliliğe
       bağımlı parti değil, halka açık ve denetle­ bulaşmamış siyasetçiler doğru yapılanma
       nen,  parti içi demokratik mekaniz­  için adım atmalıdır. Aksi halde kirliliğin
       malarını geliştiren halkı kucaklayan parti  baş sorumluları olarak anılırlar ve suçla­
       olması için gerekli reformlara zaman  malar ve savunmalarla tarih yazmaya
       yitirilmeden başlamalıdır.        devam ederiz.

        İLLER VE BELEDİYELERİ         562           KASIM  1996
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12