Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

MAKALE


        çöküş ve kirlilik yıllardır paralel büyümekte­ toplumun dinamiğine uyarlanarak
        dir. Özel sektörde ise doğru gelişen ve çözülebilir.
        kurumlaşanlarda gittikçe kirliliğin azaldığı
        gözlenebilir. Gelişmiş  özel sektörde   Yıllardır kişileri suçluyoruz ve kirliliğin
        kirliliğin iç bünyede temizlenip, işler sistem­ nedeni olarak görüyoruz. Gerçekten
        ler kurulduğu ancak kamu kurumlarıyla suçlanan kişiler sorumlu ya da kusurlu ola­
        ilişkilerinde de gözlenebilir. Sevindirici bilir, ama arkasından şu soruyu sormalıyız.
        gelişme çok çabuk gözden çıkardığımız Devletimizi idare eden sistem içinde yer alan
        siyasetçi ve partilerin önemi kavranmaya siyasetçiler çok dürüst olsa durum çok mu
        başlamıştır. Bu içe dönük çalışan yeterince farklı olurdu?
        demokratikleşmesini sağlayamayan partiler
        üzerinde kalıtım baskısını arttıracak ve siyasi  Bence gerekli adımlar atılmadan çok
        üretimi geliştirecektir.         farklı olmazdı! O halde ortaya çıkan olay
                             ya da kusurluları suçlarken tartışırken
         Temiz siyaset arayan toplum bunun için bunlarla birlikte nedenlerine girip, sistemi
        özlemini dile getirip, baskısını kurarken sorgulamayı öğrenmeliyiz.
        siyasetçiye atması gereken adım içinde arka
        çıkmalıdır. Aksi halde sadece siyasetçi Biz Atatürk'ün her sözünü canımız
        kirliliğin tek nedeni gibi görülürse, siyasetçi pahasına savunur görünürken, Ata­
        yapması gerekeni düşünmek yerine sadece türk'ün kurduğu ve ülkeye malettiği en
        savunmaya geçecektir.          değerli armağan yüce meclis kapatılırken
                             davetkar olduk ve alkışladık.
          Muhalefetteki 1er kendisini temiz
        hissederken, devleti işletmekle görevli ve Partilerin gelişmesi için gerekli sabrı
        sorumlu  partiler kirliliğe bulaşmanın gösteremedik. 1924 Anayasasında yürütme
        tedirğinliği içinde savunmayla günlerini güçlüydü. 1961 Anayasasında yürütmenin
        geçirirler.                gücünü dağıttık. Yine olmuyor diye 1982
                             Anayasasında siyasi gelişmeye set çekip
          Siyaset-parti-devlet ilişkisinden bahsetme  tekrar yürümeyi güçlendirdik. Olayların etki­
        nedenim, kirliliğin ne oluğunu ve çözümleri­ sine karşı hep tepkileri yada yasakları
        ni zaman kaybetmeden, rejimden ümit  getirdik. Geliştirmemiz gereken mekaniz­
        kesilmeden doğru teşhis edilebilmesi içindir. maları kısıtladık. Ortada sorun varken hiç
        Sistem sorgulanmadan,  Devletin nasıl devlet politikalarımızı yada sistemi sorgula-
        işletildiği eleştirilmeden-devleti işleten madık.
        mekanizmalar  (siyaset-parti-bürokrasi)
        geliştirilmeden çözümü asla bulamayız!  Kişi ve kurumların suçlama  yada
        Yine düşünce  yapımızı geliştirmeden, savunmalarıyla  yakın tarihimizi şekil­
        düşünceyi özgür bırakmadan, son yıllarda lendirdik.
        becerebildiğimiz tartışmalardan sonra
        çözümleri sorunun köküne ve nedenselliğini Her zaman bir başkası suçluydu yada
        araştırmak yerine sadece satıhta görünen hep dış mihraklar suçluydu. Tabii ki suçlu­
        kısmında çözüm aramak alışkanlığımızdan lar ve dış mihraklı etkenler vardır. Ama biz
        kurtulmadan, özeleştiri yapmadan sadece hiç kendi öz eleştirimizi yapamadık. Toplum
        kendimiz  dışında hatta yurt dışında olarak neredeysek askerimiz, polisimiz,
        sorumlu ve suçlu arama alışkanlıkları­ siyasetçimiz de o noktadır. Sayısız güzellik­
        mızdan kurtulmadan sorunlarımızı çöze­ leri olan insanlardan oluşan bir halkız ama
        meyiz. Sorunlar hukuk devleti ilkelerine iyi idare edilmiyoruz. Huzursuzluklar ve
        sarılarak çözülebilir. Eğer kurallar yeterli kirlilik artıyor. Devlet yücedir ama devlet
        değilse, kurallar yine ilkeler çerçevesinde politikamızı ve sistemi sorgulamak için
                             engel değildir.


         İLLER  VE BELEDİYELER        56t             KASIM  1996
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11